Redactieblog

1 reactie

Duurzame melkveehouderij

Medio januari publiceerde het LEI een rapport over de duurzaamheid van de melkveehouderij. Door het bedrijfsleven werd er nogal 'borstklopperig' op gereageerd: "zie eens hoe goed wij bezig zijn".

En inderdaad, de melkveehouderij is op diverse punten aanzienlijk duurzamer geworden. Maar of er echt reden is tot zelfgenoegzaamheid is de vraag. Zo is afgesproken dat de emissie van broeikasgassen in 2020 30 procent lager moet zijn dan in 1990. In 2011 was deze emissie met 20 procent gedaald, net zoveel als het aantal koeien. Maar je kunt niet zeggen dat de doelstelling al voor tweederde is gerealiseerd, want sinds 2008 vertoont de emissie weer een stijgende lijn door de uitbreiding van de veestapel. Deze doelstelling komt dus niet dichterbij, maar raakt juist verder uit beeld.

Ook op andere onderdelen is het op zijn minst de vraag of de afgesproken doelstellingen gehaald kunnen worden. Zo moet volgens de afspraken het aandeel bedrijven dat weidegang toepast op zijn minst stabiel blijven. In werkelijkheid neemt dit percentage steeds verder af - van 90 procent in 2007 tot 80 procent in 2011-, al komen de meeste melkkoeien nog regelmatig in de wei.

Het LEI hanteert in het rapport voor andere doelstellingen - bijvoorbeeld voor de beoogde 2 procent energiebesparing per jaar - de kwalificatie 'erg ambitieus' of woorden van gelijke strekking. Toen ik nog bij het LEI werkte, gebruikte ik dergelijke formuleringen als ik de haalbaarheid van een bepaalde  doelstelling in twijfel trok.

Tenminste een deel van de duurzaamheidsafspraken lijkt dus nu al moeilijk haalbaar. Bovendien doet het recente rapport van de Rekenkamer de vraag rijzen of de huidige doelstellingen ver genoeg gaan, bezien vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Daar komt bij dat door het verdwijnen van de quotering in 2015 de milieubelasting van de melkveehouderij zal toenemen en het proces van schaalvergroting, intensivering en 'ontweiding' zal  versnellen.

Een echt duurzame melkveehouderij tekent zich dus niet af. Zolang waarden als groeimogelijkheden en marktaandelen de boventoon voeren, zal het ook niet meevallen om die te bereiken.

Eén reactie

  • abtje

    Dat is het probleem van duurzaamheid, het moet wel betaald worden.
    De plannen hebben de boeren wel, maar ze zullen toch eerst het geld ervoor moeten verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.