Redactieblog

912 x bekeken

Vooruitzichten

Rond de jaarwisseling heeft de Europese Commissie haar tweejaarlijkse rapport over de perspectieven voor de landbouw gepubliceerd. De toon van het rapport is tamelijk positief, vooral vanwege de hogere prijzen op de wereldmarkten.

In het algemeen lijkt het toekomstbeeld voor de akkerbouw wat gunstiger dan voor de veehouderij. Opmerkelijk is dat naar verwachting de melkproductie in de EU tot 2015 achterblijft bij het totale quotum. Dat wijst er op dat de resultaten in die sector matig zullen zijn. Na het beëindigen van de quotering zal de melkveestapel in de EU volgens de Commissie niet of nauwelijks groeien; wel neemt de melkaanvoer toe met ongeveer 0,5 procent per jaar door de hogere productie per koe. Op EU-niveau blijven de effecten van de afschaffing van de quotering dus beperkt; uiteraard kunnen zich wel verschuivingen tussen de lidstaten voordoen. Voor de EU als geheel wordt een kleine daling van de vleesconsumptie verwacht; alleen het verbruik van pluimveevlees zou nog wat toenemen.

Ondanks de positieve toonzetting verwacht de Commissie dat het totale agrarisch inkomen in de EU, na correctie voor inflatie, in 2022 zo’n 15 procent lager is dan rond 2010. Dat betekent dat de prijzen van landbouwproducten in doorsnee achter zullen blijven bij die van productiemiddelen.

De daling van de agrarische beroepsbevolking in de EU-27 gaat onverminderd door: tussen 2010 en 2022 naar verwachting met ruim 30 procent. Door die daling komt het gemiddelde inkomen per arbeidskracht 23 procent hoger uit. Die verbetering heeft vooral betrekking op de twaalf nieuwe lidstaten, waar de landbouwbevolking met 40 procent afneemt en het inkomen per arbeidskracht met 47 procent stijgt. In de oude EU-15 gaat dit inkomen maar een procent of acht omhoog. Omdat nog geen rekening is gehouden met de onlangs genomen besluiten over de hervorming van het landbouwbeleid en de verlaging van het budget, is het rapport op dit punt waarschijnlijk te optimistisch.

Al met al wijst het perspectievenrapport van de Commissie er niet op dat er voor de agrarische sector gouden tijden aanbreken, ondanks de hogere prijzen op de wereldmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.