Redactieblog

Opvolgingspercentage

Volgens een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van vorige week gaf in 2012 ongeveer 34 procent van de oudere (55+) bedrijfshoofden te kennen dat er een mogelijke opvolger op het bedrijf was. Dat was meer dan het absolute dieptepunt van 29 procent dat bij de vorige telling - in 2008 - werd geregistreerd.

Dit zogenaamde opvolgingspercentage schommelt nogal in de loop der jaren. In 1980 bedroeg het 36 procent, daarna nam het toe tot rond 45 procent in het begin van de jaren negentig. Vervolgens deed zich een geleidelijke daling voor en dit jaar dus weer een opleving.

Deze schommelingen zijn moeilijk te verklaren. Vaak wordt een verband gelegd met de inkomens in de sector: naarmate die gunstiger zijn, zouden er meer opvolgers worden geregistreerd. Ook wordt wel gedacht dat er meer opvolgers worden gemeld als de algemene economische situatie ongunstig is. Dat laatste zou nu ook een rol kunnen spelen.

Daarnaast spelen naar mijn indruk incidentele factoren en beleidswijzigingen een rol. In 1984 - het jaar van de melkquotering - was het opvolgingspercentage in de melkveehouderij veel hoger dan vier jaar tevoren. Misschien speelde de gedachte dat het melden van een potentiële opvolger wel eens gunstig zou kunnen zijn bij de toedeling van de quota.

Het opvolgingspercentage zegt niet veel over de toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven. Zo wordt al enkele tientallen jaren achtereen het hoogste percentage opvolgers geregistreerd in de melkveehouderij. Toch is het aantal bedrijven in die sector de afgelopen 30 jaar veel  sterker gedaald dan het totale aantal bedrijven. Uit de recente - overigens beperkte - stijging van het opvolgingspercentage mag dan ook niet worden geconcludeerd dat het aantal bedrijven de komende tijd minder snel zal gaan dalen.

Het meest aannemelijk is dat de trends van de afgelopen decennia zich voortzetten. Dan zou  Nederland in 2050 nog ruim 20.000 agrarische bedrijven tellen, 95 procent minder dan een eeuw eerder. Misschien moeten we boeren maar op een rode lijst zetten, net als zeldzaam wordende vogels en zoogdieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.