Boerenblog

18 reacties

Eerlijk zijn over gentech en resistentie

Regelmatig duiken publicaties op over onderwerpen als gentech- of medicijngebruik in de dierhouderij, om van gewasbescherming maar te zwijgen. Tijd voor eerlijkheid!

Zodra het gaat over gentech, gewasbescherming of medicijngebruik in de veehouderij, schijnt iedere schrijver de wijsheid in pacht te hebben en te denken dat deze middelen het einde van de mensheid betekenen of een zegen zijn en zullen leiden tot een beter bestaan voor mens en dier.
Beide benaderingen gaan mij te snel en zijn te ongenuanceerd. Niet dat ik weet waar het heen gaat. Ik kan alleen maar filosofisch over dit onderwerp schrijven. Het zal geen goed of slecht verhaal zijn. Om met en bekende voetballer te spreken: ‘Alles heb zijn voors en zijn tegens’.

Ziektes door medicijnen en kunstmest
We weten allemaal wat de gewasbescherming ons als boer gebracht heeft, evenals het gebruik van medicijnen bij mens en dier. Tot voor kort is dit alles als vooruitgang bestempeld. Maar door toedoen van dieractivisten en andere ‘softies’ is het gebruik van al deze chemie exclusief humane medicijnen in de ban gedaan.
Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte, dat sinds het gebruik van grootschalige gewasbescherming en het eenzijdige gebruik van kunstmest om zo groot mogelijke opbrengsten met zo laag mogelijke kosten te realiseren, het gebruik van medicamenten in bijvoorbeeld de dierhouderij is toegenomen en dat er meer ‘vreemde’ ziektes en allergieën voorkomen.
Ik kan me natuurlijk vergissen. Nu zijn hier allerlei oorzaken voor te bedenken, die allemaal even steekhoudend zijn, dat weet ik ook. Maar zowel boeren als burgers  durven geen van allen de discussie aan te gaan met de zogenaamde wetenschap, zoals professoren, doctoren en onderzoekers. Om van actievoerders maar te zwijgen; zij hebben sowieso altijd gelijk.

Gentech leidt tot inteelt
Er is een hele discussie over hoe groot intensieve veebedrijven maximaal mogen zijn om gezondheidsrisico voor omwonenden te minimaliseren en epidemische ziekte-uitbraken te voorkomen. Daarom lijkt het mij zinvoller om eens te discussiëren over het voedsel dat zowel de dieren als de mensen krijgen voorgezet in deze moderne technocratische wereld.
Het gros van de mensen is veroordeeld tot bulkvoedsel, evenals onze landbouwhuisdieren. In mijn beleving komen er zowel bij mens als dier steeds meer allergieën en ernstige ziektes voor.
De vraag is: wat is de oorzaak? Zo ik al schreef: voor de dierenactivisten is het duidelijk wie de schuld heeft, namelijk de boer. Voor de openbaarvervoer-lovers is het overmatig gebruik van de auto en de daarmee samenhangende uitstoot de schuldige.
Eén ding hebben alle groeperingen gemeen: ‘de wereldbevolking en de steden moeten ongestoord doorgroeien’. Willen we dit waarmaken, dan zal beduidend meer voedsel geproduceerd moeten worden door de boeren. En de wijze waarop zij dit nu doen, zal naar mijn mening leiden tot uitputting van bodem en genenbronnen. Gaan we via gentech onze gewassen verbeteren, dan zal ‘inteelt’ plaatsvinden. Het huidige ras is immers goed genoeg om te voorzien van een nieuw gen.  Alle veehouders weten wat het betekent als je niet tijdig ‘nieuw bloed’ inbrengt; voor planten geldt hetzelfde.

Residuen in veevoer en voedsel
Bij de laatste ‘vooruitgang’ bij de plantenteelt is wel de glyfosaatresistentie en het Bt-gen, dat een insecticideproductie in de plant mogelijk maakt. Beide technologieën zullen residuen in de oogstbare delen achterlaten die er niet in horen. Dit behoeft geen punt te zijn als het met zekerheid ongevaarlijk is voor de gebruiker. Dit is helaas niet 100 procent zeker, en is hoofdzakelijk gebaseerd op aannames die zijn gevormd door te kort lopende onderzoeken. Gentech is duur en dus moet er zo snel mogelijk geld uit de markt komen.
Geen van mensen kan op dit moment met zekerheid zeggen dat deze nieuwe technologie veilig is en op termijn geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier. Is het overmatige gebruik van medicijnen bij zowel mens als dier niet een gevolg hiervan?
Wel wordt steeds duidelijker dat het gebruik van RR-technologie (Roundup Ready Technology)  resistentievorming bij onkruid tot gevolg heeft, en daarmee een stijgend gebruik van herbiciden in de RR-gewassen. Dit zal weer inhouden dat meer residu in de voedselketen terechtkomt en dat ‘ouderwetse’ middelen worden gebruikt, voor zover die nog toegestaan zijn. Geeft dit verhoogde residu weer een verhoogd gezondheidsrisico bij mens en dier? Leidt dit weer tot meer medicijngebruik en verhoogde kans op enge ziektes?

Onverklaarde ziekteverschijnselen
Eén ding weet ik wel: de landen die zich hebben laten verleiden (omkopen) tot grootschalig gebruik van RR-gewassen, hebben de plattelandsbevolking blootgesteld aan onacceptabele emissie van glyfosaat in de lucht, met als gevolg veel onverklaarbare ziekteverschijnselen met de dood als gevolg. Heet dit vooruitgang? Is dit de enige manier om de wereldbevolking te laten groeien tot boven 9 miljard?  Of is deze technologie tot ons gekomen om deze bevolkingsexplosie af te stoppen via enge ziektes  waar we geen antwoord op hebben en krijgen?

Laatste reacties

 • denker123

  Han.In de V. S. gaan de akkerbouwers gewoon door met massaal round up spuiten,ook in het najaar inplaats van grond bewerken. Van schadelijke effekten hebben zij nooit gehoord ook niet van gentech ,want zij hebben dit nodig om mais voor ethanolproduktie te telen zonder vruchtwisseling.Al meer dan 40% van de V.S.mais is bestemd voor ethanolproduktie een klein deel komt terug als veevoer.Daardoor is mais duur [big moneymaker ]en trekt ook de prijzen van soyabonen [ook al 15% voor biodiesel] en tarwe mee omhoog. Zonder teelt voor biobrandstoffen is er geen round up en gentech nodig om voldoende voedsel te telen, omdat er dan voldoende vruchtwisseling mogelijk is.En is het voedsel veel gezonder,die biobrandstoffen zijn echt geen bio

 • Berend Botje

  Beste Han, dank voor je artikel en de manier waarop je de koe bij de horens pakt. In feite is het natuurlijk heel eenvoudig: als je een systeem opzadelt met rommel, hoef je niet te verwachten dat het een gezond product aflevert. Toch lijken sommige mensen (ik ga geen karikaturen noemen, dat heb jij al gedaan) te denken dat het 'garbage in, garbage out' in de landbouw niet geldt. Het droevige gevolg daarvan is dat onze supermarkten steeds voller raken met netjes verpakte rommel, terwijl je met een kaarsje moet gaan zoeken naar voedsel waar het menselijk lichaam nog wat mee kan zonder vetzucht of een allergie op te lopen. Wat we hieruit kunnen leren is dat we veel wantrouwiger moeten zijn naar mensen met een wetenschapssticker op het voorhoofd, die een spandoek omhoog houden met 'INNOVATIE' erop en ons ondertussen gouden bergen beloven als we op onze landbouwgrond hun nieuwste technische vinding willen toepassen, ontwikkeld met geld van een beursgenoteerd bedrijf. Vooral politiek Den Haag zou met dat inzicht op korte termijn goede resultaten kunnen boeken en dat geldt zeker voor de ongefundeerde promotie van gentechlandbouw. De harde realiteit van de industriële landbouw is dat we steeds grotere kunstgrepen moeten uithalen om de toename in opbrengsten vast te houden waaraan we de afgelopen decennia gewend zijn geraakt. En waarvoor? Voor de productie van lege calorieën waar we ziek van worden! Dat wordt met gentechgewassen niet opgelost, integendeel.

 • agratax2

  Beste Denker 123. De enorme hoeveelheid ethanol fabrieken hebben de Amerikanen te danken aan de snelle opmars van de GG mais die dank zij de Republikeinen en St. Louis tot stand is gebracht en waarop Europa één antwoord had; 'Houdt het maar'. Dus was ethanol de enige uitweg.
  Beste Berend Botje.Als we zo doorgaan vrees ik, dat de 9 miljard mensen in 2050 wel eens zonder natuurlijk eten kunnen zitten en genoegen moeten nemen met Kunstvoer uit de chemische fabriek.

 • koeboertje

  Zonder gentech is er zeker nog verbetering mogelijk ,als ontwikkelings landen dezelfde productie per hectare realiseren als in onze westerse wereld is er voedsel zat , alleen daar is nog veel winst behalen het heeft geen zin om gentech gewassen te zaaien als de basis voorwaarden niet goed zijn ,en daar is in veel landen nog heel veel winst te behalen. denk aan kennis,verwerking, afzet organisaties,mechanisatie, bemesting.
  Zelfs in nederland kunnen we nog efficenter produceren als ik al zie hoeveel kunstmest reductie de laatste 10 jaar behaald is met dezelfde grasopbrengst.Mestscheiding/bewerking zullen de komende jaren voor nog meer efficientie zorgen .
  Gentech is een wens van de multinationals niet van de landbouw !!

 • agratax2

  Gentech is de wens van de firma uit St Louis om zo de voedsel keten te beheren. Dit is ze bijna gelukt, eerst de chemie, toen de Gentech, daarna de zaadbedrijven opgekocht. De laatste stap is nabij nl. het patentrecht op de planten / zaden door trekken tot het eind product. De eerste proefballonnen hebben ze al opgelaten, door royalty te eisen op varkens ,gevoerd met hun RR soya die tevens van een speciaal gen is voorzien, dat de vlees productie positief zou beïnvloeden. Hun bewering ik heb nog geen varkensboeren hier over horen opscheppen.
  Het nog verder verlagen van de kunstmest gift lijkt me gezien mijn Oost Europa ervaring te link. Het wel nemen uit de aarde maar niet weer aanvullen leidt onherroepelijk tot verarming en dat is de vijand van duurzaamheid.
  Hoe zie jij de efficiëntie stijgen door mestscheiding?

 • koeboertje

  Agratax 1 , mest kun je in dunne en dikke fractie scheiden het dunne heeft waarschijnlijk een snellere werking dan de dikke fractie , de dikke fractie bevat meer vezels deze moeten eerst door het bodemleven omgezet worden in voeding voor de plant .
  Bijvoorbeeld in de zomer/nazomer dunne fractie uitrijden en het dikke in het voorjaar,of een deel dikke fractie op maisland voor de organische stof .
  Komend jaar wil ik dit voorzichtig gaan proberen .
  Ook door het niet meer uitrijden in de winter wat al jaren een feit is wordt mest beter benut in de jaren 70 -80 werd de hele winter mestuitgereden en werden er stikstofadviezen van wel 400-500 kg stikstof per ha gegeven.
  nu strooi ik nog maar de helft
  Je hebt gelijk dat je de bodem niet uit moet putten , maar het is toch beslist niet efficient om volgens de derogatie maar 250 kg N/ha uit dierlijke mest te mogen aanwenden en de andere 100kg uit kunstmest wat voor al zeer veel energie heeft verspilt.

 • agratax2

  Je hebt gelijk dat er niet veel meer bemest moet worden dan we er af halen. Maar ik ben van mening dat scheiden de nodige energie kost evenals het gescheiden opslaan en later afvoeren. Geef je mengmest dan zal ook op termijn de vaste fractie worden omgezet door het bodemleven. Ik denk dat door het inbrengen van de ammoniak fractie het bodemleven geschaad wordt, omdat het nu direct in het leefmilieu van de microben komt. Voor bemesting geldt naar mijn stellige overtuiging dat er een optimale verhouding van alle elementen, zowel micro als macro, moet zijn. Voor een optimaal bodemleven is voldoende organisch materiaal naar mijn idee een must en daar ontbreekt het aan sinds we geen vaste mest meer hebben en de verplichte groenbemester na mais niet tot een opbrengst kan komen, die zoden aan de dijk zet. Als je de vaste fractie laat composteren alvorens uit te rijden zou dit wel eens een zet kunnen zijn in de goeie richting.

 • Berend Botje

  Als we alle mest zo goed mogelijk willen benutten moeten beide mestfracties in zijn geheel terug op het land. Maar wel nadat eerst het zaakje is gecomposteerd (zuurstof toegevoegd), want de stront die uit een koe valt is nog zuurstof-arm. Als je die direct in de bodem injecteert kan er niet genoeg zuurstof bij, gaat het rottingsproces uit de darmen gewoon door in de bodem en is het bodemleven de klos. Daarmee is direct ook verklaard waarom de flats van een koe niet in, maar op de grond valt: alleen op die manier kan het composteringsproces op tijd zijn werk doen. Daarbij wordt de stikstof vastgelegd met enzymen, zonder dat er veel vervliegt als ammoniak. Dus: hoe sneller gecomposteerd, hoe minder stikstofverlies. In de stal betekent dat: zo snel mogelijk beluchten en vooral stro er doorheen. Door compost wordt de hoeveelheid voedingsstoffen die de plantenwortels bereikt stukken beter gedoseerd dan bij kunstmest gebeurt.
  Met composteren is er echter wel een probleem: de dunne fractie bevat veel meer stikstof dan de vaste delen, waar weer meer vezels in zitten. De dunne fractie heeft dus veel meer stro (koolstof) nodig om de ideale koolstof/stikstof verhouding van 15/1 van compost te bereiken en kan dus beter gescheiden gecomposteerd worden. De dunne fractie zonder composteren gewoon uitrijden helpt dus niet: dan gaat de overtollige stikstof alsnog de lucht in. Leuk om te lezen over composterende Chinezen: 4000 jaar kringlooplandbouw van FH King.

 • politiek

  Interessant onderwerp. Ik blijf echter met een grote vraag zitten. Sorry als ik de plank volledig missla. In Nederland is er een verbot om die flats ( strond dus ) op de grond te brengen. Injecteren dus. In Duitsland is er een verbod op injecteren. Daar moet die flats ( strond dus ) juist op de grond. Ik ben toch wel benieuwd wie nu gelijk heeft . Merkel of Rutte.

 • Berend Botje

  Ik denk zelf dat mevrouw Merkel gelijk heeft. Die heeft gewoon wat minder koetjes op stal staan, terwijl meneer Rutte er eigenlijk wat te veel heeft voor de hoeveelheid land die hij ter beschikking heeft. Daardoor moet hij zich in allerlei bochten gaan wringen om van zijn overtollige mest af te komen en de ammoniak-uitstoot een beetje binnen de perken te houden. Ik kan me best voorstellen dat hij dan denkt: 'laat ik het in vredesnaam maar onder de grond werken, dan zijn we ervan af. Wie dan leeft, wie dan zorgt'. Je zou ook kunnen zeggen dat het behoud van het bodemleven in Duitsland waarschijnlijk hoger op de politieke agenda staat; in Nederland gaat dat nog een keertje komen, misschien.

 • agratax2

  Duitsland heeft des tijds injectie verboden of althans niet verplicht gesteld, omdat de toenmalige injectors zowel het leven op als in de grond verstoort. Denk aan wormen maar ook aan weidevogel nesten, hun jongen en bij konijnen en hazen hetzelfde verhaal. Het vraagt extra veel brandstof, CO2 emissie.Dus in principe niet doen, dan maar een dag een mestlucht. Nederland praat veel over natuurbehoud en bedenkt regeltjes die de natuur zgn. beschermen maar meer weg hebben van bescherming van de burger. Duitse varkens dorpen ruiken naar varken, onder het motto Geen stank, geen varkens, geen werk, geen inkomen. Wij zijn van stank bestrijden, kosten geen punt, dat dit ten koste kan gaan werkgelegenheid en export inkomsten Jammer dan. Liever in een schoon milieu sterven dan leven met een beetje stank. Nederland doet het minder goed ten tijde van deze crisis dan Duitsland. Hoe zou dit komen??

 • koeboertje

  Aan al de reakties blijkt dat we het ei van columbus nog niet gevonden hebben wat betreft de benutting van dierlijke mest .
  En om bij het artikel te blijven hebben we de gentech beslist niet nodig, voordat we onze mest voor 100% kunnen benutten !!
  Expirimenten met mest zouden ook gestimuleerd moeten worden maar de overheid geeft hiervoor beslist geen wettelijke ruimte, laat staan financiele ondersteunig

 • denker123

  koeboertje,hoe moet het dan met gentech en round up in zuivere akkerbouw gebieden in de V.S. en Brazilie waar alleen kunstmest gebruikt wordt,en de organische stof van de grond elk jaar daalt,omdat de organische stof in het graan naar de veegebieden getransporteert is.Kan dit nog honderden jaren doorgaan,of zijn deze gebieden over 50 jaar al woestijn.Trouwens is het voedsel dat uit deze gebieden komt nog gezond voor mensen? sporenelementen worden niet toegevoegd met alleen kunstmest.

 • agratax2

  denker123. Ik denk dat voor de grond tot woestijn geworden is de productie door RR gewassen al leen nog mogelijk is met nieuwe herbiciden of door terug te grijpen op oude herbiciden waarvan dan verhoogde giften nodig zijn om de glyfosaat resistente soorten te verdelgen. Op dit moment zijn er reeds miljoenen hectares waar de glyfosaat gift de normaal geadviseerde duidelijk overtreft en dan nog zijn er onkruiden die de dans ontspringen en volgend jaar nog weelderiger groeien. in Brazilië en Argentinië zijn hele gebieden onbewoonbaar geworden door ernstige RoundUp vervuiling in lucht, water en bodem zodat er allen nog RR gewassen gedijen tot dat ook die het loodje leggen. Deze vorm van geïndustrialiseerde landbouw zal leiden tot een nieuwe vorm van nomadische landbouw. De Gentech boer zal na uitputting / vergiftiging van de bodem verder trekken en frisse grond in cultuur brengen.

 • Berend Botje

  Gentechwoestijnen bestaan nu al. Ga ff naar Argentinië, Paraguay of zo. De kleur is nu nog groen, maar zodra de organische stof op is komt de Sahara snel dichterbij. En met kunstmest alleen kom je er niet, hoe graag sommige mensen dat ook zouden willen geloven.
  Het zou wel van een vooruitziende blik getuigen als Co Verdaas nu al een potje ging regelen waarmee een onderzoek kan worden betaald naar de manier waarop gronden die volledig naar God zijn geholpen met Roundup weer zo snel mogelijk productief gemaakt kunnen worden (en even op en neer naar Zuid-Amerika is ook nooit weg, tenslotte hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden als ze het daar allang weten). Ik weet wel bijna zeker dat dierlijke mest, stikstofbinders, groenbemesters, sporenelementen en bodemleven daarin een belangrijke plaats gaan krijgen.

 • ed12345

  Han wat de alergieen en ziektes betreft zijn de leefgewoontes wel een beetje veranderd sind jij en ik kind waren er werd wel eens 'n flesje coca cola gedronken op een feestje maar nu staan bij veel gezinnen de 1,5 literflessen in de ijskast en die kratten bier waren er ook niet ,voor de meeste gezondheids probleempjes hadden onze moeders wel een huismiddeltje nu komen de middelen uit de apotheek .Wat de organische stof in de bodem betreft is in de usa al verschillende jaren verplicht ik geloof 60% gewasresten het volgend voorjaar nog bovenop te hebben anders is de desbetrefende boer uitgesloten van de staats subsidie(heeft natuurlijk een andere naam )en verzekering dus dat betekend no till of minmum till dus minder wind en water erosie en verbranden van organische stofBij no till geef ik direct toe wordt veel meer Round up gebruikt Wat de resistentie betreft er zijn onruiden zoals b.v. wikke die zo goed als niet op round up reageren en andere die een hogere dosis nodig hebben dan is het vaak verstandiger om er een ander product bij te mengen of apart te spuiten

 • agratax2

  Ed. Ik ben ik het helemaal met je eens als je onze jeugd en de huidige naast elkaar zet. De organische stof die in USA achter moet blijven is een perfecte regel denk ik. Helaas in Europa doet iedere zichzelf respecterende onderzoeker en zich progressief acterende politicus onderzoek en uitspraken over het gebruiken van oogstresten voor 'bio based economy'. Met andere woorden houdt he teten goedkoop daar oogstresten tot waarde te brengen en hiermee de bodemvruchtbaarheid geweld aandoen. Deze onderzoekers en politici zijn niet op de hoogte van 'wat organische stof betekent voor het opbrengend vermogen van de grond' Zij hebben hier nooit van gehoord of ze willen dit probleem laten ontstaan om daarna hier onderzoek na te (laten) doen.
  Wat jouw resistentie voor Glyfosaat oplossing wil ik niet vel op afdingen, alleen dat het beloofde onkruid vrije gewas niet kan, maar de boer wel zijn licentie moet betalen. Zolang er nog vermenging op treedt in je gewas ook al tel je geen RR gewas, zal Monsanto je blijven achtervolgen met LICENTIE rekeningen. Door het probleem wat jij signaleert en oplost is het vermeende milieu voordeel van RR te niet gedaan en helaas heeft Monsanto via zijn agressieve aankoop van zaadveredelingsbedrijven de boeren hun niet GMO gewassen afgenomen. Zodat de boer en licentie moet betalen en oude vertrouwde middelen moet spuiten alleen wel met verhoogde concentraties. Wie is nu de winnaar en wie de verliezer??

 • agratax2

  Ed nog even iets m.b.t. onze jeugd. Ik las net een onderzoek over onder ander ADHD en andere hyper gestoorde kinderen. Oorzaak naast vermoedelijk genetische oorzaken kwam er uit dat de kinderen met deze aandoening leden aan hersenuitval of verstoorde werking door ontstekingen ontstaan door fijn stof. Bij nader onderzoek in sociale gelijke groepen in vervuilde gebieden (verstedelijkt) en gebieden met zuivere lucht kwam naar voren dat er in de vuile lucht meer ADHD voorkwam dan in de 'schone lucht' gebieden. Ik gebruik dit als voorbeeld m.b.t. de vraag wat betekent GMO en / of gewasbeschermingsmiddelen residu voor de volksgezondheid of de resistentie en afweer systemen van mens en dier?

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.