Redactieblog

Ministerie bezuinigt vooral op natuur en op de organisatie

Bezuinigingen is het sleutelwoord van de kabinetsplannen voor komend jaar. Kabinet Rutte wil 3,7 miljard euro minder uitgeven. De landbouwbegroting is ook sober.

Van de 3,7 miljard bezuinigingen ligt 0,61 miljard bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) gedaan. De uitgaven zakken van 5,58 naar 4,97 miljard euro.
Een groot deel van de bezuinigingen bij het ministerie van ELI worden gerealiseerd door minder uit te geven aan natuurbeleid. Door de herijking en decentralisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) wordt 300 miljoen bezuinigd. Deze bezuiniging op het natuurbeleid was al eerder aangekondigd. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en natuur is al geruime tijd met provincies in overleg over de uitvoering van het natuurbeleid met minder budget.

De tweede grote bezuiniging bij ELI vindt plaats bij de organisatie van het ministerie en de uitvoerings- en inspectiediensten. Het budget voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wordt met 8 miljoen euro verlaagd, naar 216,2 miljoen euro voor 2012. De organisatie verwacht deze bezuiniging te realiseren door te bezuinigen op personeel (minder mensen en geen loonstijging) en op materieel. Mede door de fusie van de VWA met de Plantenziektenkundige Dienst en de Algemene Inspectie Dienst is dit mogelijk. Dienst Landelijk Gebied (DLG) moet het komende jaar 18 miljoen bezuinigen, oplopend tot 45 miljoen euro in 2016. Dit doen zemet name door te bezuinigen op personeel, huisvesting en opleidingskosten.

Dienst Regelingen krijgt het komende jaar, tegen de neergaande trend in, meer budget. De registratie-afdeling van het ministerie krijgt in 2012 eenmalig 6 miljoen euro meer en komt op een budget van 135,5 miljoen euro. De verhoging heeft verband met de problemen die bij DR hebben gespeeld en de aankomende veranderingen bij het mestbeleid en Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. De bezuinigingen bij DR gaan daarna gestaag door.

De directe gevolgen voor de land- en tuinbouw van de bezuinigingen zit vooral in het beperken van subsidieregelingen voor investeringen. De subsidieregeling duurzame stallen wordt bijvoorbeeld wel opnieuw open gesteld, maar er is 2 miljoen euro minder beschikbaar. De doelstellingen voor duurzame stallen is ook naar beneden bijgesteld. Belangrijke landbouwregelingen als de landbouwvrijstelling (308 miljoen) en het accijnsvoordeel op rode diesel (91 miljoen) blijft bestaan. Ook de garantieregeling voor boringen naar aardwarmte en de subsidieregeling duurzame energie (SDE+) is het komende jaar beschikbaar.

Het ministerie vindt innovatie belangrijk. Dat uit zich door verhoging van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) met 14 miljoen naar 800 miljoen euro. Daarnaast komt een nieuwe investeringsregeling: de Research en Development Aftrek. Hiervoor is 250 miljoen euro beschikbaar. Directe regelingen voor investeringen, zoals de regeling duurzame stallen en luchtwassers worden wel naar beneden bijgesteld. Het budget voor de tuinbouwregelingen Marktintroductie Energie-Innovatie en Investeringsregeling Energiebesparing (MEI en IRE) worden verhoogd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM) schuift net als ELI een belangrijk deel van de taakstellingen voor verduurzaming en milieuvriendelijker produceren naar het bedrijfsleven. Het ministerie wil minder regels opleggen (en hoeven controleren), maar de sector zelf de gelegenheid geven te verduurzamen. De bal ligt bij de sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.