Redactieblog

Kamerleden positief over visie mestplannen

Leden van de vaste Kamercommissie voor landbouw reageren overwegend positief op het voorstel van de staatssecretarissen Henk Bleker van landbouw en Joop Atsma van milieu over het nieuwe mestbeleid.

CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans is zelfs verheugd over de mestbrief. ”Bleker zet stappen naar een compleet duurzame veehouderij. Hij doet voorstellen waarbij ontwikkeling van de veehouderij alleen is toegestaan als de afzet van mineralen op duurzame wijze gebeurt.”

Het Kamerlid ziet deze denkrichting in het verlengde van de rapporten van Alders en Van Doorn over de intensieve veehouderij, die concluderen dat de veehouderij duurzamer moet. Koopmans voorziet dat door de bewerking van dierlijke mest de fosfaat beter benut kan worden. ”Met deze toekomstplannen wordt marktzekerheid gecreëerd, wordt de consument met de burger verbonden en krijgt de veehouderij de ruimte om te transformeren tot een duurzame veehouderij met toekomst”, aldus Koopmans.

Ook Janneke Snijder (VVD) is positief. ”Ik vind het belangrijk dat de nieuwe gebruiksnormen niet nog verder worden aangescherpt en dat er bij de gebruiksnormen meer rekening wordt gehouden met bodemsoort en bodemvruchtbaarheid.”

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven hoopt dat er met het beleid een einde komt aan de tegenstrijdigheid van de import van kunstmest en het mestoverschot. ”Het zou mooi zijn als Nederland op termijn van de import van kunstmest af kan”, aldus Van Veldhoven. ”Bleker en Atsma proberen van de nood een deugd te maken door bruine mest om te zetten in groen gas. Maar we moeten niet van de regen in de drup vallen, doordat onder andere fijnstof- en methaanuitstoot oplopen als de veestapel ongelimiteerd kan groeien”, vindt Van Veldhoven, die wel bezorgd is of de prikkels in het huidige voorstel voldoende zijn. ”Wellicht is verhoging van de accijns op kunstmest nodig als extra prikkel.”

Lutz Jacobi (PvdA) is gematigd positief over de plannen van Bleker en Atsma. ”Het is goed dat er meer aandacht is voor de mineralenkringloop”, aldus Jacobi. Daarnaast vindt ze het goed dat er een gebiedsgebonden aanpak komt, zodat er ook weer de mogelijkheid ontstaat om de bodem te versterken.

”In grote lijnen ziet het mestplan er positief uit. Het is goed dat er een verplichting van mestverwerking komt, want dit is het punt waar initiatieven vaak op mis gelopen zijn”, reageert SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Tegelijkertijd vindt hij dat het systeem voldoende flexibiliteit biedt voor ondernemers om zich te ontwikkelen.

Hij vindt het goed dat de sector wordt vrijgelaten in de keuze van technieken en dat alles niet strikt wordt vastgelegd. ”Te vaak zijn er besluiten genomen die voor de gemiddelde boer wel goed waren, maar die voor alle andere bedrijven lastig waren.” Dijkgraaf zou zich verbazen én zich eraan irriteren als Brussel voor de nieuwe Nederlandse aanpak zou gaan liggen. ”Het gaat erom dat het probleem wordt opgelost. Hoe we dat doen is aan de lidstaten zelf.”

Esmé Wiegman van de Christenunie is op zich positief over het voorstel van Bleker, maar ze vindt het jammer dat vooral wordt gekeken naar het eind van de keten door de mest te gaan verwerken. ”Er zou wat meer aandacht mogen zijn voor het begin van de keten, bij het voerspoor.” Wiegman is wel positief dat boeren zelf de keus hebben hoe ze het mineralenprobleem gaan oplossen. ”Ze kunnen gaan voor mestverwerking, maar ze kunnen er ook voor kiezen om extra grond te kopen of minder dieren te gaan houden om zo een mineralenoverschot te vermijden”, aldus Wiegman.

De politica is positief over de samenwerking met LTO en varkenshoudersvakbond NVV in de zoektocht naar een oplossing voor het mestprobleem. ”Je moet de oplossing van het probleem zoeken waar het ontstaat. Je kunt wel van achter je bureau moet een oplossing komen, maar samen met de sector zoeken naar een oplossing is veel beter”, aldus Wiegman.

De PVV vindt dat voor een succesvol beleid meer innovatie van mestverwerking nodig is. ”Het voornemen van de staatssecretarissen is hartstikke nobel. Maar dit kan alleen als mestvergisters en mestverwerkers gestimuleerd en geïnnoveerd worden en boeren hun eigen mest nog gewoon over het land kunnen rijden. Bovendien moeten boeren die nu geld verdienen aan de mestexport naar Duitsland er niet op achteruit gaan”, aldus Richard de Mos van de PVV.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren ziet niets in het plan van Bleker. "De staatssecretaris kijkt helemaal niet integraal naar het probleem. Hij doet alsof mest uit de lucht komt vallen en dat hij alleen daarvoor een oplossing moet vinden", zegt de politica. Ze vreest dat de veehouderij wordt opgezadeld moet hoge investeringskosten voor mestverwerking, waarvan het maar de vraag is of het effectief is. "En wie draait hier straks voor op? De falende overheid, of de boer? Als ik veehouder was zou ik het niet tekenen."

Ouwehand benadrukt dat het mestprobleem verder gaat dan alleen mest. "Dierrechten zijn ook nodig om een productieplafond in te stellen om hiermee de uitstoot van ammoniak te begrenzen." Ouwehand vindt dat minder dieren de enige oplossing is voor de problematiek. "Als we doorgaan op de huidge manier van import van veevoer uit Zuid-Amerika, is er over tachtig jaar geen landbouw meer. We moeten de mineralenkringloop gaan sluiten."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.