1 reactie

Landbouw heeft behoefte aan visie bezien door groothoeklens

Anne Mieke Ravenshorst
De landbouw staat voor grote uitdagingen. De groeiende vraag naar voedsel en het veranderend klimaat zetten het landbouwsysteem in toenemende mate onder druk, stelt Piet Vanthemsche.

Landbouw en veeteelt hebben een bepalende rol gespeeld in de geschiedenis van de mensheid. Dat geldt ook voor de technologische en wetenschappelijke vooruitgang die we sindsdien gekend hebben. Het genetisch potentieel van planten en dieren is door selectie en hybridisatie ingrijpend aangepast met het oog op hogere opbrengsten, hogere efficiëntie en ook om te voldoen aan de eisen van de consument.

Hongersnoden, oorlogen, dier- en plantenziekten maar ook normen en maatschappelijke waarden (of beter eisen en verwachtingen), versnellen evoluties en zetten aan tot verandering. Verandering vereist evenwel een duidelijk zicht op de mogelijke toekomstverwachtingen. De Europese burger verwacht van de boer dat hij voldoende, veilig, kwaliteitsvol en betaalbaar voedsel produceert. Steeds meer spreekt de burger zich niet enkel uit over het product maar ook over het productieproces. Dit debat is niet het monopolie van de landbouwsector zelf, maar wordt breed maatschappelijk gevoerd. Evenwel vaak met een eenzijdige focus op één aspect.
Meer dan ooit behoeft onze landbouw een toekomstvisie gevormd door een groothoeklens. Land- en tuinbouw is meer dan voedselproductie. Het wordt zoeken naar een evenwicht tussen voeding, bio-gebaseerde chemie en hernieuwbare energie.

Landbouw heeft impact op milieu en natuur. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie beïnvloeden de kwaliteit van bodem, lucht en water. Ook op vlak van dierenwelzijn wordt de lat steeds hoger gelegd.

Daarnaast wordt de land- en tuinbouw geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Boeren zullen meer moeten produceren met minder, we noemen dat duurzame ontwikkeling.
In de toekomst zullen verschillende soorten landbouw naast elkaar bestaan: intensieve landbouw, biologische landbouw, verbrede landbouw die mikt op andere functies zoals zorg, onderwijs, recreatie, natuur.

Wie mee wil nadenken over de toekomst van de landbouw, nodig ik uit om zijn groothoeklens te gebruiken. Wie begaan is met de voedselproductie van morgen, met oog voor mens, dier, milieu en natuur, moet alle input een kans geven.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is essentieel als basis voor innovatie en om het beleid en de sector bouwstenen voor de evolutie van de land- en tuinbouw aan te reiken. Daarom is het belangrijk dat een experiment zoals dat met transgene aardappelen in Wetteren doorgang kan vinden. De risico’s ervan zijn beperkt, de kennis die we kunnen opdoen, is relevant. De ogen van de onderzoekers zijn de bril waarmee we naar de toekomst kijken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Waarom wordt hier weer gesteld dat e landbouw de verantwoordelijke is voor de voedsel voorziening? Is dit niet de verantwoording van de hele bevolking? Ik zie niet in waarom de boer dit als enige als de uitdaging van de toekomst moet zien? En dan graag voor een prijs ver onder de kostprijs!!

Of registreer je om te kunnen reageren.