Redactieblog

EU-subsidies voor Nederland dalen naar ruim miljard

Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft openbaar gemaakt welke bedrijven landbouwsubsidie ontvangen. In totaal kreeg Nederland 1.02 miljard euro landbouwsubsidie uitgekeerd. De grote bedragen gaan met name naar de verwerkende industrie.

Nederland kreeg in 2010 in totaal 1,02 miljard euro landbouwsubsidie uitgekeerd. Dat is 10,5 procent minder dan in 2009. Toen werd nog 1,14 miljard euro aan Nederland uitgekeerd. De daling komt vooral door minder betalingen in de zuivelsector. In 2009 werden betalingen verricht in het kader van de maatregelen die door de EU werden getroffen om de crisis in de zuivelsector te bestrijden. Daarnaast trok de melkprijs in 2010 aan, waardoor het melkquotum in Nederland werd overschreden. Dit leidde tot een hogere superheffing (45 miljoen euro) dan het jaar ervoor.

In de groente- en fruitsector werd in 2010 ook minder uitbetaald. De steun voor deze sectoren is afhankelijk van de omzet van telersverenigingen. Door de lage prijzen voor groente en fruit in 2010 was de omzet lager, waardoor er fors minder subsidie is uitbetaald.
De bijdrage aan de akkerbouw daalde voornamelijk door de eenmalige compensatie in de suikersector na het sluiten van de suikerfabriek in Groningen.
De exportrestituties in de rundvee- en varkenssector waren in 2010 iets lager dan in 2009.

Van de 1,02 miljard euro die via het Europese landbouwbeleid aan Nederland werd betaald, is het overgrote deel (809,5 miljoen euro) inkomenssteun. 142,5 miljoen wordt ingezet voor markt- en prijsbeleid. In de tweede pijler is voor plattelandsbeleid 62,7 miljoen euro uitgekeerd.

Nederland is in 2006 begonnen met de ontkoppeling van inkomenssteun aan de productie. In De EU is afgesproken dat alle premies uiterlijk in 2012 losgekoppeld moeten zijn van de teelt van de gewassen. In Nederland is de zuivelsteun in 2007 ontkoppeld en in 2010 zijn de slachtpremies voor kalveren en volwassen runderen ontkoppeld. In 2012 zal de premie voor aardappelzetmeel, de verwerkingsteun voor gedroogde voedergewassen, en de verwerkings- en zaaizaadsteun voor vlas en hennep worden ontkoppeld.

Hunze en Aa

Hunze en Aa

Naast verwerkingsbedrijven en boeren en tuinders zijn er ook overheidsinstellingen die premie ontvangen. In 2010 werden vanuit gemeenten 257 subsidie-uitkeringen gedaan. Het gaat met name om gelden voor plattelandsontwikkelingen. De gemeente Hunze en Aa krijgt met 1,04 miljoen euro de grootste vergoeding in het kader van de regeling Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking.

Gemeente Montfoort staat op nummer twee van gemeentes die GLB-gelden krijgen. Deze gemeente heeft in 2010 564.000 euro ontvangen. De gemeente Weststellingswerf sluit de top drie met 496.000 euro voor dorpsvernieuwing en -ontwikkeling. De gemeente Haarlemmermeer is de grootste zelfboerende gemeente. Deze gemeente ontvangt in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 43.714 euro steun.

De provincies krijgen in het kader van het Europese landbouwbeleid 4,93 miljoen euro subsidie. De provincies ontvangen vooral subsidie voor instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie, en verbetering van de infrastructuur voor de ontwikkeling van land- en bosbouw.

De provincie Zeeland is de grootste ontvanger met 1,98 miljoen euro, gevolgd door Limburg met 1,24 miljoen euro. De provincie Utrecht heeft 480.900 euro ontvangen en Groningen 385.500 euro. Naar Friesland ging 321.300 euro en naar Drenthe 261.000 euro. Noord -Brabant kreeg 204.400 euro en Noord-Holland 57.700 euro. De overige provincies hebben de subsidie niet onder de naam van de provincie aangevraagd.

Een deel van de in Nederland aangevraagde subsidiegelden gaat naar buitenlandse begunstigden. Het gaat in totaal om 134 aanvragen. De grote bedragen hierbij gaan naar zuivelbedrijven als Irish Dairy Board (ruim 960.000 euro), De Brandt Dairy International (ruim 582.000 euro) en Hochwald (235.000 euro)

Bedrijfstoeslagen zijn de premies die bestemd zijn voor primaire producenten. Nederland telt 135 agrarische bedrijven die meer dan 100.000 euro aan bedrijfstoeslagen ontvangen. Exploitatie reservegronden Flevoland krijgt met dik 5 ton de hoogste bedrijfstoeslag, gevolgd door de Koninklijke maatschap De Wilhelminapolder in Wilhelminadorp met ruim 469.000 euro.

De gegevens over de EU-subsidies zijn niet langer volledig openbaar. Premies die aan natuurlijke personen worden uitgekeerd, worden niet bekendgemaakt. De premies voor rechtspersonen, waaronder maatschappen, zijn wel openbaar.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.