Redactieblog

Paardenrusthuis is geen landbouwbedrijf voor overdrachtsbelasting

Omdat een rusthuis voor paarden geen winstoogmerk heeft, is er geen sprake van een bedrijfsmatige exploitatie van een landbouwbedrijf. Als er geen sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie is er ook geen vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mogelijk op grond van de oude landbouwstructuurvrijstelling.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:
In zijn arrest van 12 november 1980, nr. 20136, BNB 1980/339, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat van bedrijfsmatige exploitatie alleen sprake is wanneer met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk productieproces wordt deelgenomen met het oogmerk om daarmede winst te behalen. Dit oordeel is gegeven in het kader van de beantwoording van de vraag of een perceel bos was aan te merken als ten behoeve van de bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond als bedoeld in een bepaling van een gemeentelijke verordening inzake onroerendgoedbelastingen.

Er is echter geen aanleiding om aan het begrip 'bedrijfsmatige exploitatie' voor de toepassing van de landbouwstructuurvrijstelling een andere uitleg te geven, omdat de in het hiervoor genoemde arrest gegeven uitleg van het begrip bedrijfsmatige exploitatie aansluit bij de algemeen gangbare opvatting van het begrip bedrijf, zoals reeds gehanteerd in de arresten HR 14 oktober 1942, B. 7561 en HR 23 februari 1949, B. 8571.

Omdat het rusthuis voor paarden een winstoogmerk heeft is de landbouwstructuurvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel q WBR niet van toepassing.


Meer informatie: LJN: BP6283, Hoge Raad , 4 maart 2011 nummer 09/0455

Of registreer je om te kunnen reageren.