'Economie en ecologie hand in hand in Krimpenerwaard'

In een open brief aan staatssecretaris Henk Bleker roepen Leonard Broere en Willem Boer op tot evaluatie van de natuurplannen voor de Krimpenerwaard. Dat is volgens hen hard nodig.

De Krimpenerwaard is al vele eeuwen een landbouwgebied. Vanwege de bodemeigenschappenis het zeer geschikt voor de melkveehouderij. In 2011 kenmerkt de Krimpenerwaard zich nog door goede agrarische ondernemers die in schaalvergroting niet achter blijven, dit alles ondanks de vele aanwezige natuurlijke handicaps. Deze natuurlijke handicaps zijn voor de agrariërs juist de maatschappelijke kwaliteiten van het gebied.

Het zichtbare ontginningspatroon met Zijn dijken, boerderij­linten, tiendwegen, landscheidingkades getuigen van echte cultuurhistorie. De vele sloten met al hun oevers, de vele bruggen, dammen en hekken spreken van een onbetwist fraai maar ook uniek cultuurlandschap. De weidevogels en zeer bloemrijke slootkanten, maar ook de veenputten, geriefhoutbosjes enzovoorts vormen een charme voor de natuurliefhebber.

Zo is het weidse gezichtsveld met al dat rund- en wolvee een uniek plaatje voor de extensieve recreant. Een gebied waar economie en ecologie op een streekeigen wijze onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Het is de agrarische bevolking die hier streeft naar financiële inkomsten, en het gebied tegelijkertijd op zo’n goedkope wijze onderhoud en behoudt.

Toch moet volgens het Veenweidepact Krimpenerwaard op grove wijze het mes erin. Denk aan de doorsnijding van de Natte As. Denk aan het wijzigen van bestemming en functie op 25 procent van het Krimpenerwaards oppervlak van multifunctionele landbouw naar natuur.

Dit beleid heeft bij ons als Vereniging voor duurzame waterbeheersing en landbouw in de Krimpenerwaard (DWLK) en Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) nog nooit begrip kunnen kweken. Het doet ons dan ook deugd dat er nu vanuit de rijksoverheid met meer zakelijkheid naar het platteland wordt gekeken. Bij de pactpartners zal men nog af moeten van het zich laten leiden door waan en ijdelheid en af moeten van z’n gelijk willen krijgen en niet moeten vrezen voor gezichtsverlies. De voor de ’nieuwe natuur’ al maar stijgende kosten maken onderhoud en beheer, maar ook toezicht en bestrijding op plaagdieren en onkruiden steeds moeilijker.

De AJK en DWLK zijn er hartgrondig van overtuigd dat het Veenweidepact Krimpenerwaard zeker in deze crisissituatie een kritische evaluatie behoeft, een gedegen herijking. De vorming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) is geen Europese eis zoals bijvoorbeeld Natura 2000, zodat we in de Krimpenerwaard het vergroten van het natuurareaal kunnen staken zonder door Brussel op onze vingers getikt te worden. We moeten ons realiseren dat onze vruchtbare gronden een duurzaam betrouwbare voorziening van voedsel geven. Daarnaast is het zo dat met behoud van bestemming en functie landbouw via agrarisch natuurbeheer de natuurwaardes behouden en versterkt kunnen worden.

Wij willen als partijen van harte aanbevelen af te zien van een verdere transformatie, maar juist nu gebruik te maken van de gelegenheid om ontstane knelgevallen zo goed mogelijk op te lossen. Zo is nu nog te voorkomen dat bepaalde kapitale boerderijen alsnog uiteenvallen. Ook het behoud van wat agrarische bedrijven in begrensde gebieden geeft voordelen zoals goedkoper beheer van het natuurgebied maar voorkomt ook veel ongewenst zwaar landbouwverkeer over onze op slappe bodem gelegen polderwegen en door bekrompen dorpskernen. Bij een te groot aaneengesloten natuurgebied dwingt immers het beheer tot transport naar agrariërs op grote afstand.

Bij het reduceren van het natuurareaal ligt het vanzelfsprekend voor de hand gebieden waar hoegenaamd nog niets verworven is ook te schrappen. Ook het niet verwerven van ’dure’ particuliere perceeltjes zal menig particulier tot vreugde doen stemmen.

Een niet onbelangrijk aandachtspunt vinden wij om met FES-gelden de oppervlaktewaterstand in het noordelijk deel van de Krimpenerwaard te verhogen onder het mom van dat de bodemdaling zou verminderen. Het gaat hier om een in- en wegzijggebied van gedeeltelijk klei op veen naar de ± 4 meter dieper gelegen Zuidplaspolder. Wij (met onze drie leden in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) zijn van mening dat met deze maatregel het tegendeel verwacht moet worden. Derhalve willen wij dan ook op z’n minst eerst een gericht onderzoek voordat tot deze maatregel wordt overgegaan.

Het is immers ieder mens bekend dat je de euro maar één keer kan uitgeven . Echter wel een groot verschil waar je hem voor uitgeeft. Dat is in z’n algemeenheid een kwestie van prioriteiten stellen. Een feit en teken is dat Natuurmonumenten in 2010 wel 63.000 donateurs heeft verloren. Daartegenover verkeren we in de wetenschap dat landelijk zoveel kilometers zeewering en rivierdijken niet op orde zijn. We kunnen het ons moreel dan ook niet permitteren de nodige voorzorgsmaatregelen bij deze waterkeringen van ons af te wentelen door het teveel voor ons uit te blijven schuiven. Dit des temeer gelet op de discussie rond de te verwachte klimaatsverandering. Het op orde hebben en houden van deze waterstaatkundige werken dient niet alleen ons veiligheidsbelang maar onbetwist ook het economische belang. De nodige aandacht voor deze zaken is dan ook primair, maar eist wel euro’s.

Ons inziens zal onze voorgestelde reductie en flexibiliteit op de EHS leiden tot een meer blijvend levenskrachtig platteland, tot meer bijdrage van voedselzekerheid, een doelmatiger natuur- en waterbeleid met behoud van streekeigen natuur en het fraaie cultuurlandschap. Dit alles gebeurt tegelijk met vele miljoenen euro’s besparing.

Onze visie zal zeker beter passen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar niet minder ook in de Notitie mininisterie LNV en Ontwikkelingssamenwerking 16 oktober 1996 waar ons land op de FAO- top stelde dat ’voorkomen moet worden dat bestaande landbouwgrond bestemmingen krijgt die hernieuwd gebruik voor de voedselproductie uitsluit’.

Leonard Broere is voorzitter van het AJK en Willem Boer voorzitter van DWLK

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.