Boerenkandidaten voor de Provinciale Staten

Op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen voor de Statenverkiezingen van 2 maart staan verschillende boeren. Agd.media interviewde acht van hen over hun bedrijf en hun politieke ideeën.

Joep van der Linden (CDA, Limburg, plaats 6)

bedrijf
Een gemengd bedrijf met akkerbouw, vleesvee en agrotoerisme. Aanvankelijk was de onderneming van Joep van der Linden (27) enkel op agrarische productie gericht, maar omdat hij in de EHS zit en tegen een Natura 2000-gebied, is daar verandering in gekomen. Op dit moment is de CDA’er bezig zijn bedrijf te verbreden met huisverkoop en verblijfs- en dagrecreatie. Dit jaar nog hoopt hij de schop in de grond te kunnen zetten.

politiek
Van der Linden wil zich inzetten voor een ’ondernemersvriendelijke overheid’. Hij vindt dat de agrarische sector ontwikkelruimte moet worden geboden, omdat boeren de beheerders van het landelijke gebied zijn. Het platteland trekt veel toeristen en is daarmee de kurk waar de Zuid-Limburgse economie op drijft. Volgens de politicus moeten boeren daarom een structurele vergoeding krijgen voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit zou gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door de Limburgse horeca, die volop profiteert van het toerisme.

Douwe Hoogland (PvdA, Friesland, plaats 5)

bedrijf
Zo’n veertig jaar was Douwe Hoogland (58) al boer toen hij een jaar geleden bij afwezigheid van een opvolger zijn bedrijf beëindigde. Op zijn achttiende is de PvdA’er in de melkveehouderij van zijn vader gestapt. Aanvankelijk werkte hij ’ontzettend intensief’, maar daar kwam halverwege de jaren 90 verandering in. Hoogland pachtte honderd hectare grond van Staatsbosbeheer en schakelde over op biologisch.

politiek
De grootste uitdaging in de provincie Friesland is volgens Hoogland hoe de boeren zo veel mogelijk de ruimte kan worden gegeven binnen de kaders die natuur, milieu en dierenwelzijn stellen. Zelf noemt hij dat ’meerdimensionaal denken’. Grote stallen, het woord mega neemt de voorzitter van de Noordelijke Friese Wouden liever niet de mond, moeten mogelijk zijn, maar dan wel op een landschappelijk verantwoorde manier. Een industrieterrein of agropark is voor dergelijke bedrijven het overwegen waard. Het agrarisch klimaat is volgens Hoogland in goede handen bij de PvdA.

Jan Luuk Stel (VVD, Drenthe, plaats 9)

bedrijf
De voormalig LTO-bestuurder heeft een melkveebedrijf met 55 hectare grond en 90 koeien. Met een collega is Jan Luuk Stel (45) bezig een biovergistingsinstallatie op te zetten, maar dit plan bevindt zich nog in het vergunningtraject. Dat vindt de VVD’er veel te lang duren en het zou hem ’een lief ding waard zijn’ als het proces eenvoudiger kan.

politiek
Liever meer banen dan meer bomen, zo vat Stel zijn politieke koers samen. In de landbouw voltrekt zich een proces van schaalvergroting en de provincie zou daarom ontwikkelingsruimte aan bedrijven moeten bieden. Grote stallen die aan duurzaamheidseisen voldoen, vindt hij geen probleem. Stel is voorstander van meer particulier en agrarisch natuurbeheer. De herprioritering van de Ecologische Hoofdstructuur vindt hij een goede keuze.

Marjan van der Bent (Christenunie, Overijssel, plaats 2)

bedrijf
In 2005 beëindigden Marjan van der Bent (55) en haar man hun gemengde bedrijf met zeugen, vleesvarkens, akkerbouw en schapen. De vereiste investeringen voor dierenwelzijn en milieu vormden een te groot obstakel. Een rendabel bedrijf zou bovendien een omvang vereisen die niet bij hun ’stijl van boeren’ past.

politiek
Hoewel zij voorstander is van ’gezonde ontwikkelruimte voor gezinsbedrijven’, is mega een maatje te groot voor Van der Bent. Wat betreft dieraantallen legt zij de grens bij de IPPC-richtlijn. Daarnaast kan er gestuurd worden op de omvang van het bouwblok; 1,5 hectare met één bouwlaag. Van der Bent vindt het van belang dat de politiek aandacht heeft voor sociaal beleid voor de sector en voor stoppers. Natuur en landbouw staan volgens haar vaak ten onrechte lijnrecht tegenover elkaar.

Bianca Verrijdt (Partij voor de Dieren, Limburg, plaats 3)

bedrijf
In januari gaf Bianca Verrijdt (36) haar EKO-certificering op. Voor een kleinschalig groente- en fruitbedrijf als het hare was de basisbijdrage voor de SKAL-keuringen te hoog. Toch blijft zij op precies dezelfde wijze produceren, met twee koeien en een aantal kippen voor mestvoorziening en onkruidbestrijding. Omdat zij haar producten aan huis afzet, vreest Verrijdt niet voor klantenverlies.

politiek
Verrijdt is in 2006 in de politiek gestapt uit bezorgdheid over de weg die de sector is ingeslagen. De samenhang tussen bodem en hoeveelheid dieren is losgelaten en natuurlijke evenwichten zijn verstoord. Eeuwenlange ontwikkelingen worden zo kapotgemaakt. In haar provincie wil de politica dat de bio-industrie wordt afgebouwd. Megastallen zijn behalve slecht voor dier, mens en milieu, ook niet goed voor het toerisme. Haar oordeel over het beleid van het huidige kabinet: ’verschrikkelijk, want alleen gericht op de korte termijn’.

Dolf Vink (VVD, Groningen, plaats 11)

bedrijf
Liberaal Dolf Vink (45) heeft een akkerbouwbedrijf van 74 hectare met een ’veenkoloniaal’ bouwplan: fabrieksaardappelen en granen. Daarnaast beschikt hij over twee hectare tulpen. De bollen worden in de winter op het bedrijf afgebroeid om vervolgens als snijbloemen te worden verkocht.

politiek
Het slot moet eraf, vindt de VVD’er. Het huidige linkse college heeft de gelegenheid gegrepen om veel zaken voor de landbouw onmogelijk te maken. De beperking van de grootte van bouwblokken tot het liefst één hectare, vindt hij absurd. Vink noemt als een van zijn grootste uitdagingen het vertrouwen van de burger in de Groningse politiek te herstellen. Te vaak hebben bestuurders de afgelopen jaren zich onbetrouwbaar getoond. De landbouw moet volgens hem beter aan de buitenwacht laten zijn waar zij mee bezig is.

Jan van de Lagemaat (SGP, Utrecht, plaats 2)

bedrijf
In wat hij zelf het mooiste plekje van de provincie noemt, de gemeente Woudenberg, heeft Jan van de Lagemaat (48) een melkveehouderij met veertig koeien en achttien hectare grond. Hij nam het op twintigjarige leeftijd over van zijn ouders. Op dit moment loopt een vergunningaanvraag voor een ligboxenstal. Als de quotering wordt afgeschaft, wil de SGP’er het aantal dieren verdubbelen.

politiek
De SGP is de meest boervriendelijke partij, vindt Van de Lagemaat. Het is de enige fractie in de Staten die geen voorstander was van een burgerinitiatief waarmee de maximale omvang van het bouwblok op 1,5 hectare is gesteld. Hij vindt het van belang dat inwoners van het platteland de politiek in stappen, want anders wordt er ’zonder ons over ons’ besloten. Het kabinet Rutte krijgt van de SGP’er ’een dikke zeven’.

Martijn van Middelaar (SP, Drenthe, plaats 5)

bedrijf
De afgelopen jaren is Martijn van Middelaar (36) steeds minder uren in loondienst gaan werken, en meer op de melkveehouderij van hem en zijn vader. Zij hebben zestig melkkoeien en 32 hectare in eigendom. De SP’er zou wel willen omschakelen naar biologisch, maar dat is financieel niet haalbaar.

politiek
Een boer die tegelijkertijd actief is voor de SP is geen gemeengoed. En hoewel soms ideaal en praktijk niet gelijk opgaan, zoals bij het gebruik van transgeen voer, ziet Van Middelaar daar geen tegenstelling in. Hij waarschuwt voor de industrialisering van de landbouw en noemt de megastal een ’exces’. Voor de sector is het van groot belang om draagvlak in de samenleving te behouden, zegt het oud-gemeenteraadslid. Natuur- en agrarisch beleid zouden in Drenthe beter op elkaar moeten aansluiten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.