1187 x bekeken 10 reacties

Pacht moet ook in toekomst duurzaam en betaalbaar blijven

Discussies over wijzigingen in de pachtwetgeving laaien weer op, verwacht Jos van Maanen, voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Hij blijft voorstander van de reguliere pacht.

Wanneer komt aan de discussie rondom pacht een einde? Ik vrees nooit. Discussie over enerzijds rendement en anderzijds inkomen houden niet op. De geschiedenis rondom de CAO’s en loonafspraken en ook rondom pacht leren dat. Met het naderbij komen van de evaluatie inzake de wijzigingen die de pachtwetgeving en het Pachtprijzenbesluit hebben ondergaan in 2007, wordt ook de discussie over die wijzigingen weer actueler. En die veranderingen beoordelend kom ik tot de conclusie dat ze de landbouw en met name de pachters niet hebben gebracht wat wenselijk is.

Het belang van pacht is voor de Nederlandse landbouw enorm. Circa de helft van het Nederlandse landbouwareaal is als pachtgrond in gebruik bij de agrarische ondernemers. De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) is als belangenbehartiger actief voor het bewaken van de belangen van de gebruikers van dit areaal pacht.

De BLHB ziet pacht als een duurzaam bedrijfsmiddel voor het bedrijf. De wetswijzigingen uit 2007 hebben een aanslag op dat duurzaam gebruik van pachtgrond mogelijk gemaakt.

Duurzaamheid in gebruik van grond is gebonden aan een aantal voorwaarden. De reguliere pacht heeft wat duurzaamheid betreft de beste papieren. De realiteit is dat door de verruimde toepassing van de liberale pacht, de reguliere pacht het kind van de rekening wordt. Zelden worden nog percelen uitgegeven in reguliere pacht. Wanneer de gebouwenpacht (hoevepacht) ook nog wordt geliberaliseerd dan is dat de doodsteek voor de traditionele reguliere pacht. En het gaan voor de hoogst mogelijke pachtprijs, op de korte termijn, door middel van liberale pacht, dat is niet goed voor de landbouw. Landbouw is gebaat bij zekerheden om te kunnen leven en te kunnen investeren. Liberale pacht past niet in dat plaatje, reguliere pacht wel.

Een ander aspect is de pachtprijs. Na veel overleg is een systeem ontwikkeld om tot een pachtprijs te komen. Een systeem dat in essentie een mooi uitgangspunt heeft namelijk dat het gebaseerd op wat het boerenbedrijf kan betalen, met een correctiemogelijkheid voor het verpachterrendement. Maar datzelfde systeem geeft in de praktijk in sommige regio’s ook pachtprijzen die onbetaalbaar worden. De BLHB staat in de discussies pal voor reguliere pacht als een betaalbaar en duurzaam bedrijfsmiddel. Maar de bond gaat ook de discussie aan met verpachters en overheden om de nadelen van dit systeem onder ogen te zien en daarin tot oplossingen te komen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  In bovenstaand stuk komt weer eens duidelijk naar boven dat de landeigenaar de voedsel voorziening moet subsidieeren door genoegen te nemen met een lager rendement dan de schakels in de keten die na de boer komen. Waarom wenst de politiek niet eens in te zien dat de vrije wereld handel dit soort misstanden in de hand werkt en daarmee de voedsel voorziening op het spel zet.

 • no-profile-image

  Hoezo genoegen nemen met een lager rendement? Grondeigenaren hebben nu al zo'n 20 jaar een enorm rendement van de grondprijsstijging. Daar bovenop (als ze hun grond verpachten) de stijgende pacht, in sommige gevallen tot + 84% de afgelopen 10 jaar én dan nog eens dat de pachters de grond gratis voor ze onderhouden. Dát noem ik nog eens misstanden. Het zijn de pachters die de voedselvoorziening subsidiëren, terwijl de landeigenaren achterover kunnen blijven leunen. Het komt ze gewoon aangewaaid. Maar ja, als "deskundigen" uit Wageningen zich ergens mee gaan bemoeien, dan gaat het pas echt mis. Deze misstanden hebben trouwens niets te maken met de vrije wereldhandel, maar des te meer met de grondclaims van de overheid vanaf halverwege de jaren 90. Toen begonnen de tweedeling in de landbouw: Eigenaren werden steeds rijker door de grondprijsstijging, terwijl de pachters steeds armer werden door de pachtverhogingen. Daarnaast kunnen pachters niet meer investeren, terwijl de eigenaren de overwaarde van de grond kunnen gebruiken om te investeren, dus aftrekposten te creëren voor de fiscus. En omdat de eigenaren zoveel verdienen, kan volgens de "deskundigen" de pacht nog wel verder omhoog. Ach ja, Wageningen blinkt nu eenmaal niet uit in intelligentie en het al net zo "intelligente" ministerie van landbouw volgt natuurlijk wel weer.....

 • no-profile-image

  Kritische lezer het door jouw gestelde rendement is allen op papier aanwezig. Wil de eigenaar cashen moet hij verkoen en dan is de pachter de sigaar. Hij is dan vel duurder uit of de eigenaar is de sigaar, omdat de pachter wettelijk beschermd wordt met voorkeursrecht en pachtvelenging waardoor een zeer goot deel van de waardestijging te niet wordt geaan. Juist de claims van de overheid op d grond heeft de prijsstijging veroorzaakt en niet de prijs van landbouw producten. De producte waarde van grond is aanzienelijk minder dan de handelswaarde in Nederland. Nog een laatste opmrking het rendement op grand via verpachten zal niet vel meer zijn ca. 1,5 % is dat niet wat weining t.o.v. de retail als schakel in de keten die niet voor minder dan 10 % zijn bed uitkomt. Maar goed als je jouw pachtprijsstijging meeneemt van 8 % jaar met bijbehorende eigenaars kosten kun je nagaan hoe afschuwelijk laag de pacht was 10 jaar geleden. De eigenaar betaalt wel alle eigenaars lasten ik heb dan ook nog nooit een verpachter rijk zien worden van pacht. Helaas moet stees weer zien hoe de landgoederen in v. Overijssl verdr in verval raken omdat de pacht en bos vergoeing de kosten niet dekt.

 • no-profile-image

  Beste Han, de grondprijsstijging is inderdaad een waardestijging op papier. Maar deze waardestijging kun je wel gebruiken om je bedrijf te ontwikkelen, met alle belastingvoordelen van dien, Dit gaat op voor eigenaren die zelf boeren. Waar jij het over hebt is grondeigenaren die grond hebben als belegging. Een dergelijke belegging heeft een hoge zekerheid (bijna 100%) en daar hoort helemaal geen hoog rendement bij. Bij een hoge zekerheid hoort een laag rendement. Als je rijk wilt worden zul je dus moeten beleggen in risicovolle projecten. Je kunt dan denken aan lenen aan Griekenland bv. Dan kun je een flink rendement halen, uiteraard wel met risico....

  Wat betreft de pachtprijzen: het is duidelijk dat de "deskundigen" van de commissie van Hall (en jij) nog nooit hebben gehoord van de 10e penning. Het was vroeger al bekend dat het afdragen van 1/10 deel van de bruto oogst al niet werkte. Vergelijk dat nú eens met een akkerbouwer die meer dan 1000 euro per ha. betaalt. Die zou dan al minimaal 10.000 euro bruto moeten oogsten om zijn bedrijf draaiende te houden.

 • no-profile-image

  agratax@xs4all.nl

  Kritische lezer De 10 de penning is mij zeker bekend dit betekent 10 % van de omzet. Als jij dit wilt invoeren heb ik geen bezwaar, gaan de pootgoed boeren flink betalen en de melkveeboeren ook. Graan zal dan een onder geschoven kindje zijn. bedenk wel dat ik dan opteer voor het Franse systeem betalen in natura en niet in geld. Ook markt risico samen dragen, boer en verpachter. Dit systeem werkt alleen als de verpachter het recht heeft na contract tijd te wisselen van pachter, als de huidige een minder bekwame boer is. Is dit jouw visie of wil jij de pachtwet me alle bescherming van de pachter houden zonder een fatsoenlijke pachtprijs. Jij moet wel bedenken dat er een moment komt dat ook pachtland in andere handen komt (vererving) en dat gaat alleen voor dan geldende grondprijs, die hoger zal liggen dan decennia geleden. Dt de stijgende grondwaarde de eigenaar mer armslag geeft klopt, maar of hij e rop termijn beter van wordt? Deze truck samen met aflossingsvrije hypotheken ie één van de oorzaken van de huidige financiele crisis en zeker de crisis op de woning markt. De oudere mensen hebben vor een deel de waarde stijging van hun huis gebruikt voor leuke dingen en nu de waarde iets daalt (nog steeds ver boven hun koopwaarde) zitten ze reeds met een restschuld. Hier heb jij vermoedelijk geen bezwaar tegen als het over verpachters gaat moet alles ten bate van goede of slechte pachters bij het oude blijven.

 • no-profile-image

  Wat klets je nu allemaal voor een onzin, Agratax. Ik zeg helemaal niet dat ik de 10e penning in wil voeren. Ik zeg hiermee dat dat systeem niet werkt. Wat er wél uit is gebleken is dat 10% van de bruto opbrengst als pachtprijs al te hoog is, of dit nu in natura is of in geld. Je kon 10 jaar geleden bij de pachtprijsverhoging toch al zien dat pachters niet meer konden investeren, achterbleven bij de eigendomsbedrijven. Sindsdien is de pacht alleen nog maar verder omhoog gegaan. Gevolg is dat er nu ook geen geld meer is voor vervangsinvesteringen en in veel gevallen zelfs geen inkomen. Wat die van Hall-idioten hebben gedaan is uitgaan van opbrengend vermogen van de grond en daarbij de grondprijsstijging ook meegenomen. Deze grondprijsstijging hadden ze buiten beschouwing moeten laten. Ook jij maakt een zelfde denkfout als je stelt dat pacht voor melkveebedrijven dan wel flink omhoog kan. De enige grondopbrengst is daar het gras. En gras blijft hetzelfde, of het nu op goedkope of dure grond groeit. Hoe jij dit tot waarde maakt als melkveehouder dient ook buiten beschouwing te blijven. Koeien zijn immers geen opbrengst van de grond. Je moet bij het vaststellen van de pachtprijzen ALLEEN kijken naar wat het gewas oplevert en nergens anders naar.

 • no-profile-image

  Er is wel degelijk verschil in gras van verschillende grond soorten, natte veengrond of goede kleigrond geeft een enorm kwaliteits verschil in gras, wat je op het eerste oog niet ziet

  dus dan is een verschil in prijs wel te verklaren

 • no-profile-image

  Maar voor grasland is de pacht overal veel te hoog. Of je nu op veengrond, kleigrond of wat voor grond dan ook zit. Je haalt het er nooit meer uit.

 • no-profile-image

  Kritische lezer als gras voor pachtboeren door de jaren hetzelfde is geldt dit ook voor eigenaar boeren. Waarom kunnen zij dan wel investeren en verdienen ze zo ik uit je verhaal lees wel een boterham en de pachters niet? Zou het kunnen dat zij voor een grootdeel geld krijgen van de bank op nog niet gerealiseerde inkomsten (grondprijsstijging) en niet op hun aflossingsvermogen dat is nl. als we de grond opbrengsten even terzijde schuiven voor aflossing op hypotheek op deze grond, aflossingen die de bank de laatste decennia net als bij huizen maar heeft laten zitten, niet veel hoger dan bij de pachter. Het enige wat de eigenaar meer heeft is rente op de waarde van eigendom zou hij op pacht basis meer hebben dan de pachter is er iets mis met de kapaciteit van de pachter. Heb je gelijk en dat heb uiteraard, dan blijf ik bij mijn stelling, dat de grondeigenaar het voedsel pakket subsidieert, hij kan immers niet boeren op land dat hij voor de volle pond moet kopen als hij de rente van dit geld wil / moet vangen. Alle eigenaar boeren boeren dus met vermogen uit het verleden, ook de verplaatser die via de nieuwe gebruiker (overheid, industrie) genoeg geld heeft gekregen om een nieuw bedrijf te beginnen elders voor een economisch ook te hoge waarde.

 • no-profile-image

  Han, je moet de zaken wel even gescheiden houden. Zo gauw de pachters de tiende moeten betalen kunnen zij niet meer investeren. Dit is al eeuwen zo en geldt ook nu nog steeds. Pachtbedrijven staan inmiddels vrijwel allemaal al een jaar of tien stil. Je had trouwens van de "deskundigen" van de commissie Van Hall mogen verwachten dat zij dit ook wisten. Om de verpachter hoef je je echt geen zorgen te maken. Zij hebben de grond al heel lang in bezit en zij hebben deze in feite voor een habbekrats verworven (immers, momenteel zal niemand grond voor de vrije waarde kopen en er dan een pachter op zetten). Laat ik dit met een voorbeeld duidelijk maken. Stel dat de grondeigenaar er 40 jaar geleden 5000 euro voor betaald heeft met een huidige verkoopprijs van 50.000 euro. Als hij toen geen grond gekocht had, maar die 5000 euro op de bank had gezet, zou hij nu nog steeds rente krijgen over 5000 euro. Waarom zou hij bij grondbezit wel van 50.000 euro moeten uitgaan. In feite krijgt hij bij een pacht van 500 euro een rente van 10 %. Hoezo subsidieert de verpachter? (Je kunt niet rente op rente rekenen, want je gebruikt de pachtopbrengst ergens anders voor, dus moet je de renteopbrengst ook ergens anders voor gebruiken voor een juiste vergelijking).

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.