EU-ministers bekritiseren plannen Ciolos

De Europese landbouwministers hebben flinke kritiek op het voorstel van Eurocommissaris Dacian Ciolos voor het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Donderdag kwamen zij bijeen in Luxemburg voor een eerste vergadering over de plannen.

Met name de verdeling van het budget over de lidstaten en de vergroeningseisen oogstten daar weinig applaus. Een overzicht van de tien opvallendste bijdragen.

België, Sabine Laruelle
”In België zien we dat de nieuwe verdeling over de lidstaten leidt tot een te grote daling van de middelen, wat destabilisatie van bedrijven tot gevolg heeft. Wij kunnen hier niet zomaar mee instemmen, er moet beter rekening worden gehouden met het specifieke karakter van de verschillende lidstaten. Steun voor jonge boeren en ondernemers in handicapgebieden is misschien een aantrekkelijk idee, maar mag niet ten koste gaan van andere landbouwbedrijven. Het vergroeningsysteem is te complex en te duur, flexibiliteit is nodig.”

Spanje, Rosa Aguilar Rivero
”Dit voorstel is teleurstellend voor Spanje, het komt niet overeen met de uitdagingen waar de landbouw nu mee te kampen heeft. De opzet voor de directe betalingen is op dit moment onaanvaardbaar, want er wordt geen rekening gehouden met de diversiteit van de landbouwsector; een groot aantal bedrijven komt hierdoor in gevaar. Van een vereenvoudiging is geen sprake, alles wordt ingewikkelder voor de boer. Er moet concrete steun komen voor de vrouw, die een cruciale rol speelt in de landbouweconomie.”

Frankrijk, Bruno Lemaire
”Landbouw is een absoluut strategische sector voor economische groei. Wij zijn tevreden dat de reguleringsinstrumenten worden gehandhaafd, die belangrijk zijn in tijden van crises. Frankrijk wil een rechtvaardige herverdeling van de middelen over de lidstaten, maar dat moet wel geleidelijk gebeuren. Het principe van vergroening hebben wij altijd gesteund, economische ontwikkeling moet te rijmen zijn met het milieu. Er dient wel sprake te zijn van een eenvoudige vergroening, want onze boeren kunnen niet nog meer administratie aan. Dat hier 30 procent van de inkomenstoeslagen voor wordt gereserveerd, vinden wij te veel.”

Duitsland, Ilse Aigner
”Vooralsnog begrijpen wij niet op welke gebieden het landbouwbeleid straks eenvoudiger wordt voor boeren en ambtenaren; het lijkt enkel ingewikkelder te worden. Voor betalingen uit de tweede pijler is planningszekerheid nodig; er mag geen onduidelijkheid ontstaan over de verdeling van de middelen. De voorgestelde verhoging van de co-financieringspercentages zullen we kritisch bekijken. De verlaging van de financiering voor landbouw-milieumaatregelen vinden wij geen goed idee.”

Bulgarije, Miroslav Naydenov
”De eerlijke verdeling van de directe betalingen moet de absolute prioriteit krijgen; wij hopen dat boeren gelijker zullen worden behandeld. Dit voorstel zet een stap in geode richting, maar tegelijkertijd ben ik van mening dat we de lat hoger moeten leggen. De verlaging van de steun aan Bulgarije is onaanvaardbaar, omdat het haaks hierop staat. Het lage steunniveau heeft bijgedragen aan de mate waarin de economische crisis onze boeren nu treft. En het maakt het ook moeilijk om aan vergroening te kunnen doen.”

Zweden, Eskil Erlandsson
”Ik sta achter de ambitie om de directe steun gelijk te stellen voor de lidstaten, maar ik had graag gezien dat de Commissie op dit punt verder was gegaan. Het maakt mij ongerust dat er meer administratie komt kijken bij het nieuwe GLB; het wordt allemaal ingewikkelder. De steun voor jonge boeren en kleine bedrijven moet vrijwillig worden. Ook bij de vergroening is meer flexibiliteit nodig: we moeten een menu aanbieden. Dat de lidstaten meer mogelijkheden krijgen om gekoppelde steun te verlenen, kan ik niet accepteren. Dit leidt tot een ongelijk speelveld en gaat in tegen de voorstelling in de health check.”

Estland, Helir-Valdor Seeder
”De Commissie streeft naar meer gelijkheid bij de rechtstreekse betalingen en daar zijn wij blij mee. Maar het tempo is op geen enkele manier te rechtvaardigen; het gaat bovendien in tegen de basisbeginselen van de mededingingswetgeving. Eén van onze prioriteiten is een vereenvoudiging van het GLB, maar op het eerste gezicht lijken er verschillende elementen in te zitten die het ingewikkelder maken.”

Verenigd Koninkrijk, Caroline Spelman
”De volgende zeven jaar zouden we de boeren moeten helpen om te gaan met de grootste uitdagingen: voedselveiligheid en klimaatverandering. Op dat gebied is dit pakket een gemiste kans. De vergroeningsmaatregelen in de eerste pijler zijn te bureaucratisch en leiden tot het uit productie nemen van goede landbouwgrond. Milieumaatregelen kunnen beter in de tweede pijler worden ondergebracht.”

Slowakije, Zsolt Simon
”Dit voorstel is zeer teleurstellend, want het is niet ambitieus genoeg waar het gaat om het afbouwen van de verschillen tussen de lidstaten. Het stelsel leidt bovendien tot meer administratieve lasten. Als referentiejaar kiezen wij liever 2012 of 2013 in plaats van 2011. Ook bereiken wij met dit voorstel niet de doelen op het gebied van voedselproductie. Hoe kan er nu meer voedsel worden geproduceerd als boeren 7 procent van hun grond moeten braakleggen? Dit leidt in Slowakije tot een extensivering van de sector. Ook keren wij ons tegen de definitie van actieve landbouwer.”

Nederland, Henk Bleker
”Ik onderschrijf de vergroeningsambitie van de eurocommissaris, maar de uitwerking moet worden verbeterd. Zo heeft het voorstel voor verplichte gewasrotatie en het verbod op het omploegen van grasland in Nederland nauwelijks een positief effect op de biodiversiteit. Het kan volgens ons simpeler en eenvoudiger. Grond reserveren voor ecologisch beheer is wel doelmatig, maar dan moet er sprake zijn regionale differentiatie. Een beperkte herverdeling van de middelen kan ik accepteren, maar het voorstel dat er nu ligt treft sommige landen buitenproportioneel zwaar. In Nederland is daar met onbegrip op gereageerd.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.