Redactieblog

31 reacties

CBS: natuurbeheer levert boer beperkt inkomsten

Natuurbeheer levert agrarische ondernemers een beperkte aanvulling op het inkomen.

Bij 81 procent van de bedrijven met natuur- en landschapsbeheer levert deze neventak minder dan 10 procent van de bedrijfsopbrengsten op. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 14 procent van de bedrijven vormen de inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer 10 tot 30 procent van het bedrijfsinkomen.

In Nederland deden in 2009 5.773 landbouwbedrijven aan natuur- en landschapsbeheer. Hiervan hebben 3.882 bedrijven alleen deze vorm van nevenactiviteiten naast het agrarische bedrijf. Bedrijven die meerdere nevenactiviteiten hebben, halen gemiddeld meer inkomen uit deze neventak dan bedrijven die alleen natuurbeheer doen.

Verreweg de meeste landbouwbedrijven die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren zijn melkveebedrijven (3.113 bedrijven) en overige graasdierbedrijven (1.295 bedrijven). Akkerbouwbedrijven (501) en gemengde bedrijven (253) staan op de derde en vierde plaats.
De meeste agrarische bedrijven met natuurbeheer als neventak zitten in Friesland, met 1.363 bedrijven. In Zuid-Holland doen 849 bedrijven aan natuurbeheer, gevolgd door Gelderland met 678 bedrijven. In Flevoland is het aantal boeren dat natuurbeheer doet het laagst met 84 bedrijven.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Erg jammer dat dit forum in het slop is geraakt, want er kwamen best wel belangrijke zaken aan bod. Koetje Boe: fijn dat jij zo nauwkeurig leest en alles ook nog goed weet te onthouden. Daar kunnen heel wat mensen een voorbeeld aan nemen. Maar het laat onverlet dat de neveninkomsten uit natuur en landschap voor veel boeren helemaal niet zo klein zijn als in het artikel wordt voorgedaan. Dat ligt vooral aan de regio en aan de aard van het bedrijf. Een melkveehouder in Uddel zal niet gauw een beheerovereenkomst voor weidevogels of stroomdalflora kunnen incasseren en een uienteler in de Zak van Zuid Beveland evenmin. Maar honderden of wellicht zelfs duizenden boeren verdienden beslist een aardige zakcent bij door rekening te houden met natuurwaarden op hun bedrijf. Het is trouwens tekenend dat de meeste bedrijven die neveninkomsten uit de natuur halen in Friesland liggen. Dat zijn natuurlijk vooral weidevogelnest-overeenkomsten en we weten intussen dat al dat geld gewoon weggegooid is geweest. Een brede herbezinning over dit onderwerp lijkt me dan ook zinvol in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen.

 • no-profile-image

  Waakhond

  Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van RB zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

  - in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
  - alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
  - de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

  U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

  - gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
  - het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van RB heeft verkregen;
  - het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van RB;
  - het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
  het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

 • no-profile-image

  gertje

  Herkauwer, ik zit eigenlijk meer op de lijn van boertje. Het hart zit vaak heus wel op de goede plek, maar dat hoeft zonder die gekke premie niet meer bewezen te worden. Kortom, we kunnen weer handelen zo het ons goed dunkt en zonder bemoeienis. Dat is dan weer de prijs van het niet betalen van een premie.

 • no-profile-image

  Frys

  Tja Weer gaan dr een paar aan t welles nietes touw hangen en springen zo weer tussen de boer en de natuur. En wat is weer de dupe? weer de natuur... Herkenbaar beeld. Alle specialisten weten wel Hoe het wekt maar Sarcasme steekt weer de kop op... al dertig jaar gefrustreerd dat boeren voor diensten betaald krijgen... En nu blijkt dat t toch niks oplevert zijn de rapen helemaal gaar... tjongejonge en nog steeds de boeren belasteren. Hebben sommigen niks beters te doen dan hun gal spuwen op een website...

 • no-profile-image

  Demeter

  Loop er anders lekker mee binnen. Als ik het alleen van koeien melken moest hebben dan zou ik het niet redden financieel. Beur veel meer per hectare dan de reguliere pacht dus het kan altijd uit. Eerst had je divanmelkers nu krijg je divannatuurbeheerders, ha, ha, ha.

 • no-profile-image

  exact

  Zou dit helpen?

 • no-profile-image

  gertje

  Herkauwer, ik wil geen enkele bijdrage, dus geen enkele bemoeienis, dát begrijp je goed denk ik. Wetgeving genoeg. Jij zou weer een of ander gedrocht uit de kast halen waarbij de boer voor een vaste appel en een ei zich ertoe verplicht om allerlei hersenkronkels van ecologen tot uitvoering te brengen. Daaruit voort vloeit dan bijvoorbeeld weer een term als zorgplicht. Onze tijd is ook geld waard, en voor elk uur extra arbeid worden we met een zwaar onderbetaald uurloon afgescheept, zoveel is zeker. Om het in sferen te houden waar ik dan aan moet denken: NJET! Besef inderdaad, zoals 'wees nu, rieel' aangaf dat het geld natuurlijk afkomstig blijft van de belastingbetaler. In deze tijd moet het boerenverstand weer terug een begrip worden en de overheid moet stoppen met geld over de balk gooien. Dit is nog maar een inkoppertje, maar daar zijn er nog veel van. Jij bent het vast niet met me eens, maar sinds de politieke invloed van de milieubeweging in zijn algemeenheid groeiend is, is er gigantisch met geld gesmeten met als resultaat steeds verdere verschraling. Dan krijgt de landbouw vervolgens de schuld. Gaat ie lekker? Ik zou wel eens gewoon een tijdperk 'boeren en jagers" willen. Daarin gaan mijn gedachten direct naar een unieke natuur in ons land die jij beschrijft. Daar liepen geen ecologen tussen, maar regeerde nuchter verstand. Dit is maar een droom van me die nooit werkelijkheid zal worden, zo lang er in Nederland nog een ambtenarenapparaat zit dat zichzelf nooit overbodig zal maken en zolang er nog heel veel mensen zijn die tijd vinden om zich continu te bemoeien met andermans zaken.

 • no-profile-image

  exact

  Koetje boe, in de SBB-discussies kwam vandaag ene Giselde Warmenhuizen langs met een gegemzenpluimd-hoedjes-en-lederen-knickerbockersverhaal op de proppen dat afgelopen winter ook al door herkauwer werd afgeschoten. Die man spoort echt niet, zoveel was eigenlijk al duidelijk.

 • no-profile-image

  gert

  Het meeste geld gaat naar de natuurorganisaties met al die dikbetaalde directeuren die kind aan huis zijn bij LNV

 • no-profile-image

  gertje

  Herkauwer, het wordt pas bedreigend als meer mensen JOUW waarheid als DE waarheid gaan zien. Je bent duidelijk van het soort arrogante betweterige ambtenaar die zijn voeling met de echte wereld is kwijt geraakt. Uit je betoogje merk ik op dat je het ambtenarenbestel nog verder zou willen uitbreiden om de leefbaarheid van deze wereld nog verder aan te tasten onder het valselijke motief van een beter milieu en natuur, ingegeven door een net zo valselijk, doch zelfbenoemd, idee dat jullie er méér verstand van hebben. Typisch voor jou soort, je eigen arbeidsplaatsen creëren op kosten van de samenleving. Dat is pas weg gegooid geld. Je zou het leeghoofden- of nietsnutsubsidie kunnen noemen. Je ging wijs genoeg niet in op de stelling dat de natuur omgekeerd evenredig is ontwikkeld met de toegenomen macht van de milieulobby. Dat is iets wat een leek nog kan zien. En dan nog geniepig met dat enge vingertje wijzen naar boeren en jagers.

 • no-profile-image

  gertje

  Herkauwer, ik ben het met je eens! Belachelijk die € 40,- per nest. Afschaffen die handel, over weg gegooid geld gesproken zeg! Dat houdt natuurlijk wel in dat boeren ook gewoon hun werk blijven doen op hun land, zonder belemmeringen en inmenging.

 • no-profile-image

  wees nu

  vergoeding of subsidi, je kunt het beestje wel een andere naam geven, maar het is en blijft natuurlijk afkomstig van de belastingbetaler

 • no-profile-image

  anne

  De cijfers wijzen het weer uit. In Fryslan en Gelderland doen ze het gewoon, in het Westen praten ze er vooral over. Tijd dat LNV dat ook eens gaat inzien en zich eens meer richt op de doeners dan op de praters.

 • no-profile-image

  boertje

  Ik wil de hele troep niet eens hebben. Het geeft alleen maar meer papier en extra controles. Ze kunnen barsten met het hele natuurbeheer. Ik ben vrij man en baas in eigen land. Groetjes en succes.

 • no-profile-image

  stagiar

  landwirtschaft ist naturschutz
  zo denken ze hier en zo moet het zijn
  gewoon een puntentelling, dat keer 10 doen en dat bedrag per ha uitbetalen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Doet er niet toe op wiens lijn je zit Gertje. Ik ben nog nooit een boer tegengekomen die moedwillig nesten of kuikens de grond in werkte. Zo'n premie had dan ook heel anders moeten worden ingericht. Niet als een bonus voor zoveel mogelijk nesten, want dat leidde er juist toe dat die boer in NH veel grasland omploegde en maisland aanlegde pal tegen een weidevogelreservaat van SBB. Zo molk hij dat hele reservaat leeg, maar van de nesten en kuikens kwam niks terecht. Ik zie veel liever dat een boer die vrijwillig een goed beheer voert daarvoor een hectarebedrag krijgt uitbetaald. Bij voorkeur belastingvrij, want het scheelt de overheid bakken geld als boeren er vrijwillig aan bijdragen om de weidevogels te behouden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo kan het wel Gertje. Er zijn grenzen en ik laat mij niet door jou belasteren. Vanaf het eerste moment dan men met natuurontwikkeling begon heb ik (toen werkte ik op een aan LNV gelieerd onderzoekinstituut) er op gehamerd dat die gebieden niet 'waardevrij' waren maar deel uitmaakten van bestaande natuurlijke ecosystemen. Die ecosystemen zijn cruciaal voor een rijke bio-diversiteit en men moet er zorgvuldig mee omgaan. Ik vergeleek dat natuurontwikkelgedoe toen met het willens en wetens witkalken van De Nachtwacht en op het zo onstane vlak in geel, rood en blauw wat lijnen te trekken. Om vervolgens te beweren, een Mondriaan gemaakt te hebben. Ik wees erop dat er in zo'n geval een onvervangbaar waardevolle Rembrandt vernietigd was, en dat er daarvoor in de plaats fake geleverd werd. Maar ik moest mijn mond houden, want er viel veel geld te verdienen aan natuurontwikkeling en 'nieuwe natuur'. Ik ben al bijna twintig jaar bezig om die vreselijke dwaling te bestrijden en ik laat mij door jou dus niet belasteren. Vanaf de vroege jaren '70 heb ik het altijd opgenomen voor een verantwoord natuurbeheer. En voor de boeren. Die plaat heb je dus zélf voor jouw toges.

 • no-profile-image

  koetje

  Eigenaardig Herkauwer,datzelfde verhaaltje over die Rembrandt en die Mondriaan heb ik hier eerder gelezen,alleen toen stond er de naam van Spotvogel onder.Was dat niet op een wandeltochtje met Vera?Verbaasde Lezer heeft dus volkomen gelijk,Spotvogel en Herkauwer zijn de zelfde persoon,geeft verder niet hoor,maar het maakt wel veel duidelijk.

 • no-profile-image

  Consument

  Veel geld gaat naar flierefluiters en de boer mischien een fooi voor het onder houden van de natuur. Het is toch bedroevend ernstig dat je met het produceren van zeer goed voedsel de kost niet meer kunt verdienen. Men zal zich eerst is af moeten vragen wat prioriteiten heeft in het leven. Het blijkt dat niksnuttigheid boven aan staat! Die gene die netjes en hard werkt wordt behandelt als een crimineel! Kom is tot bezinning!!!

 • no-profile-image

  gertje

  Dat mocht je willen, herkauwer. Ik bedoel echt geen vergoeding, dus ook geen regelgeving, dus ook geen bemoeials, dus ook geen inmenging, de boer en de natuur zijn eigen gang laten gaan. Lijkt me fair.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gertje luister. In een klein land met bijna 17 miljoen inwoners waar bijna het integrale buitengebied met het cultuurhistorische erfgoed en de kostbare en ooit unieke natuur naar de mallebiezen is gegaan door de almaar intensievere landbouw en veehouderij, is het een utopie om te denken dat boeren hun gang maar moeten kunnen gaan en dat de natuur daar dan wél bij zal varen. Regelgeving is noodzakelijk en het is volkomen reëel om vergoedingen te geven voor het doen of nalaten van bepaalde zaken. Géén subsisies, want die moeten allemaal met wortel en tak naar de geschiedenisboekjes toe. Maar er is toch niks mis met beheercompensaties, desnoods met aanmoedigingspremies voor hen die zich extra onderscheiden. Maar ik voel nu al aan mijn water dat zoiets niet aan jou besteed is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gertje, natuur, milieu en leefbaarheid gaan iederéén aan. Groot en klein, jong en oud, boer en burger! Er zal dus een bestuurlijke modus moeten zijn om ervoor te zorgen dat er voor komende generaties ook nog een leefbare wereld is. Dat kan in ons huidige maatschappelijke bestel alleen via de overheid en het ambtenarenapparaat bereikt worden. Ik ben daar niet overdreven blij mee, maar zie evenmin direct een andere mogelijkheid. Dat boeren en jagers zich laatdunkend afzetten tegen mensen die meer verstand van het biotische- en abiotische milieu hebben dan zij, is overduidelijk. Liefst waren jullie in de vroege rehistorie blijven steken. Nu sjezen boeren op waanzinmachines over postzegelkleine perceeltjes en knallen hobbyjagers met semiautomaten ongecontroleerd dieren naar de eeuwige kadaverakkers. Bedreigend nietwaar, dat er iemand jullie de waarheid zegt!

 • no-profile-image

  spuit

  Herkauwer, ik vind je nieuw ontstane Mondriaan best een staaltje van menselijke creativiteit. Die Rembrandt was weliswaar uniek, me dunkt die Mondriaan ook. Niks an de hand dus. We maken deel uit van een dynamisch leven, jij wilt het statisch maken. Je kunt je ook druk maken om hetgeen niet is ontstaan indien je het bestaande krampachtig wilt behouden.

 • no-profile-image

  gertje

  Herkauwer, conclusie: Je werkt overal en altijd weerstand op. Hoe zou dat nou toch kunnen?

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben blij dat die waakhonden van mij veel beter waaks zijn.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beperkt inkomen? Ik wil wel met naam en toenaam de melkveehouders noemen die voor honderden weidevogelnesten 40 euro per legsel opgestreken hebben. De recordhouder scoorde rond de 400 nesten a 40 euro per nest. En er kwam op dat hele bedrijf vrijwel geen kuiken groot! Daarom deugt er geen spat van dat agrarisch natuurbeheer, zolang het door agrariërs wordt gecoordineerd.

 • no-profile-image

  Mien

  Helaas worden bij bijna alle natuurverenigingen de scepter gezwaaid door melkveehouders. Hierdoor worden de pakketten en het hele reilen zeilen geregeerd. Zo zagen wij bij onze Water, Land en Dijken ook weer dat er diverse pakketten werden aangepast ten voordelen van de melkveehouders, omdat het niet zo goed in hun bedrijfsvoering pasten. Andere agrarische bedrijven worden hierdoor weer gedupeerd. Mede hierdoor hebben wij afgehaakt. Aan het besparen van de nesten doen we toch wel daar hebben wij geen subsidie voor nodig. Dus er ligt hier nog een taak van LNV en provincie om hier eens naar te kijken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Mien, met die boer bedoelde ik er eentje uit de Water, Land en Dijkenclub. Die club wordt gecoordineerd door zijn neef, dus twee handen op één buik! En voor die circa 400 nesten (vooral kieften maar ook nogal wat grutters, tuukjes en bonte pieten) werd dus zo'n 16.000 euro ontvangen en dat noem ik geen marginale neveninkomsten. Temeer omdat er op dat bedrijf hoegenaamd geen pul is groot gekomen. Gertje, gelukkig is die idioterie van 40 euro per nest dit jaar gestopt. Inderdaad geld wegsmijterij. Bovendien maakt men zo premiejagers van boeren. Ik ben er altijd tégen geweest, want boeren die hart voor de natuur én hun bedrijf hebben sparen de nesten ook wel zonder vergoeding. Deze actie heeft jarenlang de belastingbetaler haffels geld gekost en heeft niks positiefs opgeleverd. Zoals voorspeld was.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gertje, ik heet nu eenmaal niet voor niets Herkauwer en wil het nog wel een keertje of -tig herhalen. Want jouw denkraam is kennelijk al net zo benepen als dat van al teveel lieden die in deze fora willen laten zien dat ze kunnen schrijven. Dat hebben we dus intussen wel gezien. Nu het dénken nog! En o ja: in mijn vorige stukje is de p van prehistorie weggevallen. Dat was de tijd waarin boeren nog écht werkten in plaats van met subsidies, investeringsregelingen en compensaties hun inkomen aan te zuiveren. En waarin jagers zich bedienden van blaaspijp of pijl en boog om een Tyrannosaurus op tableau te krijgen.

 • no-profile-image

  gertje

  Je kent het woord, herkauwer, maar niet de inhoud. Het denken langs de linkse milieuleugens heeft geleid tot geldverslindende nieuwe natuur, met de schrale opbrengst die het nu biedt. Het is een regelrechte schande dat geld zo over de balk is en wordt gekieperd door slimme types zoals jij. Zo beschouwd heb ik dan nog liever een beperkt dan een dichtgetimmerd denkvenster. Met andere woorden: je hebt een plaat voor je kop. Een ding ben ik het met je eens: opzouten met ALLE subsidies en regelingen. De praktijk leert dat die onevenredig veel overheidsinmenging en -regulatie teweeg brengen. Het is een fijnzinnige goedkope manier om de eerste levensbehoeften bijna voor niks bij de consument te krijgen, waarbij flankerend beleid ons verder wurgt. Nooit in de geschiedenis was het aandeel van ons inkomen (inclusief onze bijdrage aan EU t.b.v. het landbouwbeleid) dat aan voeding besteed wordt zo laag. Complete afschaffing van marktregulatie d.m.v. subsidies en regelingen zal leiden tot paniek onder de verwende Westerse bevolking door de instabiele prijszetting van ons eten. Het nuchter nadenken zal verbazingwekkend snel terug zijn. Geldverspilling aan nieuwe natuur is dan iets waar we met terugwerkende kracht nog vele jaren boos over zouden zijn.

 • no-profile-image

  Demeter

  Ik ben ondernemer, zodra de melk weer 40 cent is koop ik een melkrobot en minder of stop met agrarisch natuurbeheer. Voorlopig verleas ik 30% laat een ander die koeien maar melken, het gaat mij om er wat aan te verdienen, anders ga ik wel bij een baasje werken.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.