Redactieblog

289 x bekeken 1 reactie

Landbouw en natuur gebaat bij vitale en duurzame bedrijfstak

De bezuinigingen op het natuurbudget zijn buitenproportioneel. Ze raken de uitgangspunten van de EHS in het hart, zegt Jan Jaap de Graeff.

door Jan Jaap de Graeff

Natuurmonumenten heeft woensdag geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het natuurbudget. Die bezuinigingen zijn draconisch en buitenproportioneel; wie de cijfers goed bestudeert, ziet dat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG-budget) in 2015 zo’n 60 procent lager is dan nu het geval is.

Die bezuinigingen worden bovendien ingevuld op een wijze die de uitgangspunten van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het hart raakt, met name door de beoogde verbindingen tussen natuurgebieden geheel te schrappen. Als dit doorgaat komt het gereedkomen van de EHS feitelijk tot stilstand. Ook komen gebiedsprocessen waar andere belangen (waterberging, agrarische structuurverbetering) aan de orde zijn, stil te liggen. Zelfs het beheer van bestaande natuur zal bij gebrek aan middelen in groot gevaar komen. Natuurmonumenten heeft daarom een vijftal punten aan de Kamer aangeboden:

- als er weinig geld is, neem dan meer tijd om de EHS af te maken, bijvoorbeeld tot 2025. Bezie nog eens grondig wat nodig is, maar schrap niet op voorhand alle verbindingen. Schep daarbij duidelijkheid voor de eerstkomende jaren, en geef ondernemers waarvoor die duidelijkheid op korte termijn niet geboden kan worden ruimte voor bedrijfsuitbreiding;
- zorg ervoor dat voor alle natuurbeheerders (boeren, andere particuliere grondbeheerders, terreinbeherende organisaties) nieuwe subsidieregeling voor kosten van het beheer van voldoende budget wordt voorzien. Zorg er ook voor dat alle beheerders gelijk worden behandeld.
- stel prioriteiten: situaties waar sprake is van afrondingsaankopen, van synergie met andere beleidsdoelstellingen en internationale verplichtingen hebben voorrang.
- kies voor betaalbaar en goed beheer, waarbij het natuurdoel leidend is en niet de vraag wie de beheerder is. Afhankelijk van plaats en omstandigheden is soms beheer door terreinbeheerders, soms beheer door boeren of andere particuliere grondeigenaren de beste oplossing.
- betrek Natuurmonumenten en landbouworganisaties bij de herijking van het beleid.

Bij herijking van het natuurbeleid zijn niet alleen verbindingen tussen natuurgebieden aan de orde, maar ook verbindingen tussen verschillende partijen op het platteland. Respect voor elkaar en voor elkaars belangen staat daarbij voorop. En bovendien lopen die belangen uiteindelijk parallel: natuur en landbouw zijn beide gebaat bij een economisch vitale én duurzame bedrijfstak, bij adequaat meebetalen door de overheid als publieke belangen worden gediend, bij regelgeving en administratieve systemen die hanteerbaar zijn.


Natuurlijk zullen er situaties blijven waar boeren en natuurbeschermers met elkaar van mening verschillen. Maar politieke ontwikkelingen moeten uiteindelijk de partijen op het platteland niet uit elkaar spelen!

Jan Jaap de Graeff is directeur van Natuurmonumenten
Eén reactie

  • no-profile-image

    J.Zuidveld

    volgens mijn bescheiden mening loopt de heer de Greaff met oogkleppen op en kijkt hij maar in een richting,de zaak komt met de huidige maatregelen tenminste weer wat meer in evenwicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.