Benutten bio-based economy vraagt om brede kijk

Anne Mieke Ravenshorst
Bio-based economy is een opkomend verschijnsel waarbij biomassa effectief wordt omgezet in voedsel, producten en energie. Een brede kijk is nodig om dit tot een succes te maken, stelt Nic Douben.

De producten die de agrarische sector voortbrengt zijn van oudsher in de eerste plaats bestemd om de mensheid van eten en drinken te voorzien. Daarnaast werd ook een deel van de productie gebruikt voor het samenstellen van veevoer.
En nu zijn we sinds enige tijd terechtgekomen in de fase van de agrificatie, met een moderne term aangeduid als bio-based economy.

Deze nieuwe benaming levert ook de nodige misverstanden op vanwege de zeer beperkte interpretatie van de term. Dit kon gebeuren doordat in eerste aanleg de schijnwerper werd gericht op het valoriseren van agrarische reststromen. Dat wil zeggen: het gebruiken van agrarisch afval als grondstof voor industriële producten.

Met name de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen heeft de toepassing van agrarische reststromen ten behoeve van energie-opwekking in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. De niet aflatende behoefte aan schone grondstoffen en niet-fossiele energie hebben de agrarische sector een nieuwe maatschappelijk-economische positie gegeven.

In dit verband is ook een discussie ontstaan aangaande de mogelijke rivaliteit tussen het gebruiken van agrarische producten ten behoeve van menselijk voedsel en het aanwenden ervan voor de productie van energie en grondstoffen. Dit tweeledig gebruik van bio-massa roept nog steeds vragen op.

Voor een werkelijke bio-based economy is echter een bredere kijk op deze zaak nodig. Het gaat nu niet om het gebruik van bepaalde delen van de bio-massa, maar vooral om het produceren van industriële producten die afkomstig zijn van de werkzame inhoudsstoffen uit planten en dierlijke producten.

Door op deze manier te kijken naar de primaire agrarische producten wordt naast de waardevermeerdering van de bio-massa ook de economische waarde van deze werkzame inhoudsstoffen in de beschouwing betrokken.

Een voordeel van de bredere kijk op bio-based economy is dat een grotere diversiteit aan industriële producten uit agrarische producten kan worden verkregen.
Bovendien kan de toegevoegde waarde in de totale keten hoger worden vanwege de toepassing van werkzame inhoudsstoffen in producten met een hoge toegevoegde waarde. Te denken valt daarbij aan humane en veterinaire medicijnen, voedingssupplementen en producten in de sector van cosmetica.

De innovatieve activiteiten die worden uitgevoerd door de Bio-based Product Ontwikkelings Coöperatie aan de HAS in Den Bosch vormen een unieke en perspectiefvolle illustratie van de brede opvatting van de bio-based economy.

Voor het realiseren van zoveel mogelijk innovaties uit de bio-based economy is de brede opvatting dus een noodzakelijke voorwaarde. Door de focus te zeer te richten op de valoriseren van uitsluitend agrarische reststromen, worden grote kansen gemist.

Nic Douben is lector netwerk- en ketenkunde aan de HAS Den Bosch

Of registreer je om te kunnen reageren.