15 reacties

VVD wil parlementair onderzoek Q-koorts

De VVD pleit voor een parlementair onderzoek naar de bestrijding van Q-koorts.

Kamerleden Janneke Snijder en Halbe Zijlstra dienen een voorstel hiertoe in tijdens het spoeddebat over de kwestie volgende week. Volgens Snijder heeft de commissie die minister Verburg heeft ingesteld geen inzage in stukken uit de ministerraad.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  piet

  Inderdaad een heel goed idee. Als Pieter van vollenhoven zo'n onderzoek leidt dan komt beslist de onderste steen boven.

 • no-profile-image

  Huh?

  Jan, In eerdere reacties heeft SPOTVOGEL al meerdere keren aangegeven dat hij OOK onder de naam HERKAUWER schrijft.
  En misschien heeft hij wel meer pseudoniemen.Twee zielen in een lichaam, er zijn mensen voor minder naar de psycholoog gestuurd.

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Ik heb mijn twijfels bij een groot parlementair onderzoek. Alle grote politieke partijen hebben afgelopen jaren vuile handen gemaakt, en zullen dat niet graag aan de grote klok hangen, is mijn angst. Politici zijn niet te vertrouwen.
  Wel volledig mee eens dat het nu door Klink/Verburg ingezette onderzoek vrij zinloos is. Ik zou liever een onderzoek door deskundigen (en dan heel breed opgezet !) van buiten het parlement. Onafhankelijk dus. Met, net als bij de Commissie Davids, niet de mogelijkheid dat Ministers eerst nog even in de concept-tekst mogen knoeien (want dat heeft Verburg in de laatste commissievergadering al binnen gesleept !).

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Jan, ik ken je gewicht niet, maar je bent het in ieder geval in Goud waard! Man wat heb jij vanavond een berg wezenlijk belangrijke informatie bij elkaar gezocht en in dit beginnend forum opgeslagen. Chapeau! Ik ga er morgen eens rustig met Herkauwer over brainstormen en zal me nu even tot een paar kleinigheden beperken.
  Inderdaad: omdat het hele Parlement er bij veelvuldige herhaling blijk van heeft gegeven op zorgwekkende wijze onbekwaam te zijn om met wezenlijk belangrijke beleidszaken op een staatsrechtelijk verantwoorde wijze te handelen, moet gevreesd worden dat de uitkomsten van een dergelijke enquette toch weer onderhevig kunnen zijn aan partijpolitieke invloeden. En dat moet koste wat het kost voorkomen worden! Want het gaat om onherroeppelijke waarheidsvinding en het herwinnen van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur en de burgerlijke rechtspraak. Voorwaar geen sinecure! Mijn persoonlijke voorkeur gaat dan ook uit naar een Politiek Onafhankelijke Onderzoekscommissie onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhove, met het uitdrukkelijke RECHT om ALLE betrokkenen ONDER EDE te horen. Het onderzoek moet niet slechts het Q-koorts debacle omvatten, maar zich met terugwerkende kracht uitstrekken tot het moment waarop de eerste grootschalige veterinaire (sanerings)ruimigen op 7 januari 1997 te Venhorst een aanvang namen. Omdat LNV consequent bij iedere veterinaire uitbraak in hoge mate nonchalant en nalatig met de volksgezondheid in het algemeen en met die van betrokken veehouders en ingezet personeel in het bijzonder is omgesprongen waardoor in 2003 minstens één dode (i.c. de heer Jan Bosch, dierenarts van de GD-Deventer, woonachtig te Rosmalen)te betreuren viel, zou aan dit aspect diepgaande aandacht geschonken dienen te worden. Persoonlijk denk ik niet, beste Zwartebroeker, dat 'de minister 'in conceptteksten gaat zitten knoeien. In dat opzicht zijn de (al dan niet nog officieel in dienst zijnde) top- en beleidsambtenaren van LNV vele malen gevaarlijker dan de huidige minister. Daarover zou dan ook letterlijk de onderste steen boven dienen te komen! Het onderzoek zou in ruime mate aandacht moeten besteden aan de gevolgen van ruimingen, productiebeperkingen en toekomstperspectieven voor alle betrokken veehouders (d.w.z. vanaf 07.01.1997 tot datum verslaglegging einddossier). En het zou mooi zijn wanneer de eindresultaten kort voor de volgende 2e kamerverkiezingen geopenbaard kunnen worden. Zodat die verkiezingen met zekerheid plaatsvinden in het schemergebied tussen tsunami en zware aardbeving. En dit alles in staatsrechtelijk politieke zin! Het zal geen nadere uitleg behoeven dat juridische consequenties van onwettig c.q. laakbaar danwel nalatig handelen vooraf aan het staatsrecht getoetst dienen te worden, teneinde de mogelijkheid te creeëren om corrigerend op te kunnen treden tegen regeringsfunctionarissen, die willens en wetens positie en macht wederrechtelijk misbruikt hebben.

 • no-profile-image

  Jan

  Ha spotvogel; twee zielen één gedachte. Heb je nog aanvullingen buiten instelling van een Constitutioneel Hof Nederland?

  En we vergeten de patiénten, de boeren en ook Haiti niet!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Huh?, wat ben jij voor een gestoorde psycho zeg? Doe mij een grote lol en lees eerst het forum "de haas heeft het moelijk " maar eens grondig door. Daarna spreken we elkaar in dit forum nog wel weer. En dan zal ik je jouw plaats wijzen. Ik ken je daarvoor zelfs het recht toe om te citeren! Heb jij ook een mooi weekend!

 • no-profile-image

  Jan

  Toch even gekeken wat de wet over een parlementaire enquete zegt:
  Artikel 1

  1. Elk der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal kan op voorstel van een of meer van haar leden of van een door haar ingestelde commissie besluiten een onderzoek in te stellen.

  2. De uitvoering van dit besluit wordt opgedragen aan hetzij een reeds door de betreffende Kamer of door de verenigde vergadering ingestelde commissie, hetzij aan een daartoe in te stellen commissie.

  3. Het besluit bevat een omschrijving van het onderwerp waarop het onderzoek betrekking zal hebben. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek al dan niet op verzoek van de commissie die het onderzoek verricht, door de Kamer of de verenigde vergadering worden gewijzigd.

  4. Elk der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal bepaalt de wijze waarop het aantal leden en plaatsvervangende leden van de commissie waaraan een onderzoek wordt opgedragen wordt vastgesteld alsmede de wijze waarop zij worden benoemd en ontslagen.

  5. Een commissie van onderzoek kan geen der bevoegdheden, haar bij deze wet verleend, uitoefenen, indien niet ten minste drie harer leden of als zodanig optredende plaatsvervangende leden tegenwoordig zijn
  http://www.st-ab.nl/wetten/0683_Wet_op_de_Parlementaire_Enquete.htm

  Een Q-koorts protestsong mis ik nog. Bennie Joling kun je een alternatieve tekst maken:

  http://www.youtube.com/watch?v=k2fX1QM8TTM

  Iets met een combinatie van deze:
  "Sweet Home Arkansas" - Tularemia, RMSF, and Q Fever - USMLE Study Songs
  http://www.youtube.com/watch?v=OLfheSfHygA&feature=PlayList&p=6D2E26B5A9ABA73F&playnext=1&playnext_from=PL&index=2

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kijk, dit is nu pas een goede en verstandige actie van de VVD. Die door Verburg ingestelde commissie is van de zotte. Je laat een souteneur toch ook niet 'de wereld' onderzoeken om vast te stellen wat er scheef gegroeid is. Weg met die commissie en ruim baan voor een Parlementair Onderzoek. ONDER EDE! Hopelijk word de kamer wakker en stemt in meerderheid voor deze motie.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik heb vanochtend de ondervraging van Gerrit Zalm door de Parlementaire commissie gevolgd. Er had naar mijn gevoel wel wat pittiger doorgevraagd mogen worden over een aantal onderwerpen. Daarom ben ik het helemaal eens met Spotvogel dat er voor de beerput die "Heimelijk Gebruik van Veterinaire Zieken ter Bevordering van Mogelijkheden om te komen tot Buitenparlementaire Saneringen in de Intensieve Veehouderij" veel beter een politiek onafhankelijke onderzoekscommissie kan worden ingesteld. En dan is mr. Van Vollenhoven inderdaad de juiste man op de juiste plaats om dat onderzoek te leiden.

 • no-profile-image

  wandelaar

  En als de onderste steen boven komt, dan is dat meteen het einde van het CDA!

 • no-profile-image

  Jan

  In de Eerste Kamer antwoordt Minister Kramer op vragen over MER ,Europees Hof waarbij ook een relatie met de Q-koorts wordt gelegd. (8 december 2009)
  (GECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.25 / 65 stenogram Eerste Kamer van 8 december 2009)


  Ik wil doorgaan naar een van de laatste
  setjes vragen. Ik heb nog de vragen over de
  modernisering van het Besluit MER, die ook ingaan op het Europese Hof. Dit zijn vragen van de heer Putters en de heer Janse de Jonge. Verder heb ik nog een setje resterende vragen.

  De vragen van de heer Putters en de heer
  Janse de Jonge hebben betrekking op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de MERbeoordelingsdrempels.
  Het Hof heeft geoordeeld dat Nederland deze drempels niet alleen mag baseren
  op de omvang van een activiteit, maar ook andere criteria moet meewegen. Door die uitspraak is een aanpassing van het Besluit MER noodzakelijk, dus niet van deze wet, maar van het Besluit MER.
  Hierbij moet men denken aan een differen-tiatie van de drempels naar andere criteria en een regeling voor het omgaan met cumulatie. De uitspraak heeft dus geen gevolgen voor de wet zelf, maar wij moeten hier wel nog eens een keer goed in duiken.
  Het is niet zo makkelijk om een oplossing te vindenen daardoor hebben wij nu helaas enige vertraging in het voorbereiden van het Besluit MER.
  Ik ga nu meteen door met de vraag van de
  heer Putters: klopt het dat er voor de kleinere intensieve pluimveehouderij- en
  varkenshouderijbedrijven alsmede voor de
  geitenfokkerijen geen MER hoeft te komen. Het klopt dat op basis van het huidige Besluit MER voor deze bedrijven geen MER hoeft te worden gemaakt.
  De uitspraak van het Hof noodzaakt echter tot herziening en dat is eigenlijk terecht, gelet op wat wij nu aan de hand hebben met de Q-koorts. Op aantal alleen kun je geen besluit baseren. Je hebt dus ook andere criteria nodig. Het moeilijke is dat
  wij het hebben over een generieke regeling. Je moet dus criteria hebben die algemeen toepasbaar zijn, maar toch moet je maatwerk leveren bij deinvulling. Dat moeten wij nog even bestuderen,omdat wij niet meteen een antw oord op deze
  problematiek van het Europese Hof voorhanden hebben. Wij zien echter wel dat het Hof een punt heeft. Daar kom ik bij de Kamer dus nog op terug."

  Ook hieruit blijkt de breedte van het onderwerp Q-koorts en hieruit blijkt dat de opdracht van Verburg en Klink onvoldoende is

 • no-profile-image

  koetje

  Prima actie van de VVD,nu nog een kamermeerderheid zoeken en de beerput kan open.

 • no-profile-image

  Jan

  Spotvogel, ben benieuwd naar de conclusies van je overleg met herkauwer. Ik neem aan dat het over de MER-kwestie gaat.
  In de Rijkswet waarin de bevoegdheden van de Raad van Prof. Mr. P. van Vollenhoven is geregeld staan enkele bepalingen over de Wet Mileubeheer ( vond ik opvallend), maar ik heb de inhoud nog niet nagegaan.
  In ieder geval hoort de Raad van Prof. Mr. P. van Vollenhoven onder ede.
  Maar ik vind dat de 2e Kamer zelf een daad moet stellen, dat kan een mooie combi zijn van genoemde Raad en toepassing van de Wet op de parlementaire enquete.

  Nou moeten ze volgende week m.i. daartoe besluiten.

  Graag zou ik ook de opvatting van andere mensen horen aan welk onderzoek zij de voorkeur geven, Die van Verburg en Klink, of een echt onafhankelijk onderzoek geleidt door Prof. Mr. P. van Vollenhoven ?

 • no-profile-image

  Jan

  Goede actie; helemaal mee eens. De door de twee ministers geformuleerde opdracht is veel te beperkt.
  De volgende verantwoordelijkheden komen daarin niet aan bod:
  * Rol leden van en de 2e en 1e Kamer
  * Soza: arbeidsomstandigheden; regelgeving laboratoria e.a.
  * Vrom: Ruimtelijke Ordening en afvalstoffen, medisch en chemisch afval:
  * Defensie:i gebruik strijdmiddelen WOII in het milieu; huidig beleid;
  * Biza: functioneren opschaling ramp naar landelijk niveau; te lang in de 'boezem' van gemeenten';'
  * functie LTO en bedrijfs- en produktschappen in relatie tot democratisch bestuur en openbaarheid van bestuur;
  * VWS: Evaluatie wet publieke gezondheid: verantwoordelijkheid burgemeester en die van gemeentaraden en B&W;
  * CdK's; Provincies t.a.v. Rampenwet; Millieubeleid, Volksgezondheid, R.O. en VHV
  * Burgemeesters, Colleges en Raden t.a.v. voornoemde punten;
  * WHO, OIE en EU t.a.v. Q-fever; beschikbaarstelling gegeven; samenvattend bundeling van beschiknbare gegevens.

  Met volksgezondheid is niet te spotten!

 • no-profile-image

  Jan

  Met alle respect Zwartebroeker, je lijkt zaliger Wim Kan wel die een bepaalde politicus zichbaar maakt.
  Objectief blijven kijken en wij als burgers maken nog altijd uit wie op de zetels in het Parlement zitten.
  We laten ons in dit land niet meer regeren door de angst! Ik verlang dat de 2e en 1e Kamer nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid neemt in een volwassen democratie. En nu specifiek in relatie tot de Q-koorts. Dat zijn we verplicht aan de doden, de patienten, de boeren en
  aan onze samenleving en nieuwe generaties.
  Als dit niet goed wordt gedaan, dan staat onze Grondwet te trillen op haar fundamenten.
  Als Pieter van Vollenhoven dit onderzoek wil en kan doen, o.k..Maar maak hem dan voorzitter van de parlementaire enquetecommissie die iedereen onder ede kan horen, met daarbij behorende conssequenties.

  Snel en grondig onderzoek: af te ronden voor de 2e Kamerverkiezingen. Wij kunnen die dan meenemen bij het uitbrengen van onze stem. Het onderwerp is daarvoor met haar breedte en diepte geschikt genoeg voor.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.