Redactieblog

Lokale prijscorrectie op grondmarkt

Door een afname in vraag naar grond is er plaatselijk sprake van een lichte daling van de grond­prijs.

Voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Neder­landse Vereniging van Makelaars ( NVM) spreekt van een lichte prijscorrectie.

"Plaatselijk worden de minder courante percelen voor minder verkocht dan een aantal maan­den geleden. Ik kan niet zeggen dat er sprake is van een algehele tendens van dalende prijzen. Goede percelen in gebieden waar meerdere melkveehouders zitten die hun bedrijf verder willen uit­breiden, worden nog steeds voor hetzelfde prijsniveau als vorig jaar verkocht."

De lokale prijsdalingen komen verspreid door het hele land voor. Geluiden dat met name in het Noorden de prijzen voor land­bouwgrond zouden dalen kan Boertjes niet bevestigen. "Vanuit de akkerbouw is minder belang­stelling voor het kopen van grond dan vanuit de melkveehouderij."

Over het algemeen is de animo voor het kopen van grond dit jaar minder dan in 2008. Dit komt door de lage prijzen voor melk en akkerbouwgewassen.

Vorige week maakte de rege­ring bekend de aankoop van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) uit te stel­len. "Het effect hiervan is nog niet zichtbaar. Mogelijk dalen de prijzen", aldus Boertjes. "DLG is met het aankopen van gronden voor EHS een sterke speler op de markt. Nu deze verdwijnt zal de druk op de markt minder wor­den, waardoor het prijsniveau kan dalen", legt de makelaar uit.
Hij voorziet dat het voor boeren in de beoogde EHS- gebieden vooral onzekerheid biedt. "De rem wordt op de bedrijfsontwik­keling gezet", aldus Boertjes.

Op de markt voor complete be­drijven is een lichte verschuiving zichtbaar. Het aanbod van bedrij­ven neemt iets toe, omdat meer boeren overwegen te stoppen. Te­gelijkertijd is de vraag naar be­drijven iets kleiner.

Of registreer je om te kunnen reageren.