379 x bekeken 8 reacties

CDA bepleit noodwet milieuregels

Het CDA pleit voor een noodwet om snel duidelijkheid te bieden over de milieuregels voor veehouderijen en andere bedrijven nabij beschermde natuurgebieden.

Duizenden agrarische ondernemingen zouden op slot staan en daar moet een einde aan worden gemaakt, stelt Ger Koopmans van die partij.

Onlangs bepaalde de Raad van State dat twee Brabantse veehouderijen in de buurt van Natura2000-gebieden niet mogen uitbreiden, omdat hun milieuvergunningen zijn gebaseerd op verouderde gegevens. LTO en verschillende provincies hebben hierover de noodklok geluid.

Vlak voor een spoeddebat over deze kwestie, gisteravond, stuurde landbouwminister Gerda Verburg een brief aan de Kamer. Daarin stelt zij dat de uitspraak geen consequenties heeft voor bestaande agrarische bedrijven.Onzin, vinden CDA, VVD en SGP.

”Dit heeft vergaande gevolgen”, stelt Kamerlid Ger Koopmans (CDA). ”Zelfs bedrijven die investeren in milieuverbeteringen, kunnen niet verder.” Volgens Koopmans zijn de problemen ontstaan door onduidelijke definities in de regelgeving; hij pleit daarom voor een noodwet.
De VVD wil af van de algemene vergunningplicht voor bestaand gebruik. Volgens die partij schrijft Europa dat ook niet voor.

SGP’er Bas van der Vlies zegt geschrokken te zijn van de nonchalante reactie van Verburg: ”Hebben de verontruste provincies het verkeerd of heeft de minister oogkleppen op?” Volgens de PvdD komt de onduidelijkheid ’uit de trucendoos’ van het CDA.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul

  Laat nederland ook eens een keer trots zijn op zijn landbouw, die ook ten tijde van crisis door de export nog geld in het laatje brengt. Nu vooral voor het CDA (helemaal mee eens Gert) een taak om de hoeveelheid Natura 2000 gebieden maar eens drastich te verminderen.
  Het is helemaal van de zotte dat enkele ambtenaren landbouwbedrijven die al jaren aan de (strenge Nederlandse) eisen voldoen door deze Natuurwet even de nek wil omdraaien als ze in de buurt liggen van Natura 2000.
  De meeste natuur wordt al jaren voor niets (geen enkele vergoeding) door de landbouw onderhouden!!

 • no-profile-image

  Graats

  Verburg geeft de provincies het recht om bedrijven nabij Natura 2000-gebieden volledig te onteigenen.

  Doordat de Raad van State nu van oordeel is dat het bestaan van een vergunning krachtens de Hinderwet of de Wet milieubeheer niet betekent dat er vergunde rechten zouden zijn, waarmee bij het verlenen van een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) rekening gehouden zou moeten worden, zijn bedrijven in de werkingssfeer van Natura 2000-gebieden vogelvrij verklaard.
  Op een vraag van Van der Vlies (SGP) over de consequenties van recente uitspraken van de Raad van State inzake de Natuurbeschermingswet ten aanzien van bestaand gebruik (bron: http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=36502 ), oppert Gerda Verburg: “mijn uitgangspunt is en blijft dat geen vergunningtraject wordt gestart voor bestaande bedrijven, waarbij geen sprake is van toename van de depositie van ammoniak op het Natura 2000-gebied.” Klaarblijkelijk ontkent zij hier bestaande wetgeving. In de Natuurbeschermingswet 1998 staat immers in Artikel 57, lid 4: “Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde, ter zake van projecten en andere handelingen waarvoor zij ingevolge de artikelen 16 en 19d bevoegd zijn vergunning te verlenen.”
  Daarbij wordt verwezen naar Artikel 19, lid d waar o.a. staat: “Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.”
  Geconcludeerd mag worden dat Verburg er mee instemt dat de provincies nu rechtmatig al deze bedrijven mag onteigenen.

 • no-profile-image

  de politicus

  misschien heeft geert wilders een minister die niet in slaap valt en niet zo nodig een kleine 16 kilometer in oeroesgan gaat marathon lopen. zorg aub voor minder produktie en betere prijzen.

 • no-profile-image

  gert

  Natura 2000 een ramp voor de boerenstand,Veerman heeft 162 gebieden van Nederland aangemeld in Brussel, Frankrijk slechts 26,dus Nederland is rijkelijk bedeeld,nu zitten we met de gebakken peren,laat het CDA nu maar de kastanjes uit het vuur halen.Veel boeren stemmen CDA.

 • no-profile-image

  v.d.hof

  Typisch het CDA om via een noodwet de EU wetgeving te omzeilen. Was het niet hun Balkenende die via kronkels ons de EU "grondwet" heeft opgedrongen? Is hem toen toegezegd dat alleen de wetten die het CDA uitkomen uitgevoerd moeten worden en de rest met een korreltje zout dienen te worden genomen? De richtlijnen zijn zeer duidelijk en dat het CDA deze niet snapt zegt eerder iets over hun geestelijke bagage dan over de regelgeving. Jammer dat het CDA zo weinig op heeft met ons milieu. Het is onze erfenis voor de volgende generaties. We bouwen al alles vol met huizen (en schuren) die binnenkort enkel voor de leegstand dienen en daarmee vooral het verval van een gebied bewerkstelligen. Logisch denken, daar de tijd voor nemen, zaken met elkaar in verband brengen en dan zal blijken dat er plek genoeg is waar bedrijven kunnen uitbreiden. Misschien niet precies op een bepaalde kavel, maar een eindje verderop. Misschien verdrietig voor de plannenmaker, maar goed voor iedereen. Ook ondernemers moeten af en toe denken als rentmeesters van onze aarde. Dat zal ze niet altijd meevallen, maar oefening baart kunst.

 • no-profile-image

  gert

  Verburg kletst wel vaker uit haar nek

 • no-profile-image

  henk

  De positie van Verburg begint te wankelen. De chaos is compleet. Dank aan het gepolder van LTO en CDA.

 • no-profile-image

  At de Groot

  Het verslag van het Kamerdebat lezend verbluft mij opnieuw dat ondanks vele voorafgaande debatten rond Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet noch de bewindslieden, noch de meeste Kamerleden goed voor de kop lijken te hebben waar het nu eigenlijk om gaat. Met name lijkt men geen weet te hebben van het begrip significante gevolgen uit de habitatrichtlijn.

  Van significante gevolgen is volgens de handleiding van de Europese Commissie bij de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn sprake, wanneer de toegestane activiteit (bestaand of nieuw), afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, ondanks mitigerende en limiterende maatregelen, de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende Natura 2000 gebied in gevaar dreigt te brengen. Dit is volgens deze handleiding het geval als de gunstige staat van instandhouding van een richtlijnsoort of -habitat in gevaar komt.
  Significant heeft dus niets van doen met het statistische Engelstalige begrip ‘significant’ (of wel ‘meetbaar’), maar moet worden vertaald als ‘veel betekend’ of ‘aanmerkelijk’.

  De „staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat wordt als „gunstig” beschouwd wanneer:
  • het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat stabiel zijn of toenemen, en
  • de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
  • de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is.
  De „staat van instandhouding” van een soort wordt als „gunstig” beschouwd wanneer:
  • uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
  • het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
  • er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.
  (bron: Manual Natura 2000 van de EC)

  Per habitattype en – soort en per vogelrichtlijnsoort zijn de ecologische vereisten (zowel kwantitatief als kwalitatief) die moeten worden nagestreefd om een gunstige staat van instandhouding te garanderen bekend. Deze staan op de site van LNV onder Natura 2000; profielendocumenten. Voor wat betreft de ammoniakbelasting heeft het LNV instituut Alterra per richtlijnsoort en – typen aangegeven welke ammoniakbelasting kan worden toegestaan alvorens er achteruitgang optreedt. Ook dit staat op de site van LNV.

  Bij het opstellen van de beheerplannen Natura 2000 hoeft dus niets anders te gebeuren dan te kijken naar de actuele situatie in het betreffende Natura 2000 gebied en dit te vergelijken met de ecologisch gewenste situatie zoals blijkt uit de profielendocumenten. Als daar verschil tussen zit dan moet men analyseren hoe dat komt. De oorzaak kan een bepaalde vorm (of meerdere vormen) van bestaand gebruik zijn. Het beheerplan dient dan aan te geven of en onder welke voorwaarden die vorm(en) van bestaand gebruik kunnen worden voortgezet, dan wel of deze vorm(en) van bestaand gebruik beëindigd dient/dienen te worden.

  Samenvattend:
  De ecologische vereisten voor de instandhouding van de Natura 2000 soorten en habitattypen staan centraal; indien daaraan door welke oorzaken dan ook in een bepaald Natura 2000 gebied niet wordt voldaan (nu of in de toekomst) dan is Nederland als lidstaat van de Europese Unie verplicht om daar iets aan te doen. De vraag of er al dan niet aan wordt voldaan en wat de oorzaken daarvan zijn is met de beschikbare gegevens over het algemeen zonder nader onderzoek te beantwoorden. Vervolgens dienen die oorzaken te worden weggenomen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.