Redactieblog

Fosfaatbemesting op klei heeft geen effect op gewas

Veel of weinig fosfaatbemesting heeft op kleigronden geen effect op de kwaliteit en de opbrengst van het gewas.

Op zandgrond neemt de opbrengst wel toe als er meer met fosfaat wordt bemest dan bij evenwichtsbemesting. Dat blijkt uit meerjarig praktijkonderzoek van de Wageningen UR. De fosfaattoestand in de bodem blijkt op kleigrond bepalend voor de gewasopbrengst en niet de actuele bemesting.

In het onderzoek wordt sinds 1971 (Marknesse en Wijster) en 1986 (Lelystad) op zavel en dekzand bemest met veel meer of juist veel minder fosfaat dan dat via het gewas wordt afgevoerd.

Uit de proeven blijkt dat bij zaaiuien vooral bij de beginontwikkeling een sterke achterstand ontstaat op percelen met een lage fosfaattoestand in de bodem. Opvallend is dat het wel of niet bemesten van het gewas zelf met fosfaat weinig effect heeft. De achterstand werd gedurende het teeltseizoen echter wel ingehaald, waardoor het wel of niet bemesten met fosfaat vrijwel geen invloed heeft op de opbrengst.

Bij de teelt van pootaardappelen bleek de opbrengst toe te nemen naarmate er meer fosfaat gebruikt werd. De verschillen waren echter niet significant.Op zandgrond heeft de bemesting wel effect op het gewas. Hierbij blijkt najaarbemesting voor de teelt meer effect te hebben dan voorjaarsbemesting, dit effect wordt door de onderzoekers toegeschreven aan het droge voorjaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.