29 reacties

Ammoniakreductie moet van intensieve veehouderij komen

De extra ammoniakuitstoot door de afschaffing van de melkquotering moet grotendeels worden gecompenseerd door de intensieve veehouderij.

Hoewel de rundveehouderij de grootste bijdrage levert aan het probleem, is reductie het gemakkelijkst bij varkens- en pluimveebedrijven te realiseren. Dit blijkt uit de Milieubalans van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die vandaag door minister Jacqueline Cramer (Vrom) in ontvangst is genomen. Mede door de afschaffing van het quotum stijgt de ammoniakemissie tot 143 kiloton in 2020. Dat is 18 kiloton meer dan het in dat jaar waarschijnlijk geldende plafond.

Het PBL noemt verschillende oplossingen, maar de meeste daarvan hebben weinig effect. Zoals de aanpassing van het voer van koeien, dat moeilijk is te realiseren als dieren buiten grazen. Het probleem vraagt dan ook om een inspanning van de intensieve veehouderij, aldus het PBL.

Voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat zijn sector niet mag boeten voor de problemen in een andere. "Wij hebben altijd geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en daar dreigen we nu het slachtoffer van te worden. Het zou van de zotte zijn als de duimschroeven nog verder worden aangedraaid."

Volgens voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij werkt zijn sector aan oplossingen. Hij verwacht, in tegenstelling tot het PBL, veel van aanpassingen van het voer.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jos

  Beste Jos, Zeeland.
  De melkproductie is niet verdubbeld, hooguit 50% gestegen de afgelopen 25 jaar, dit komt idd door hogere voeropname maar nog meer door kwaliteit van ruwvoer, inzicht in voeding en fokkerij(holsteinisering).Ammoniak wordt bepaald per dierplaats. Je rekent een zeug toch ook niet af op het aantal biggen (20 in 1984, tegen 27 heden) wat ze per jaar grootbrengt? Een mestvarken toch ook niet of je 2,5 ronde per jaar afmest of ruim 3?

 • no-profile-image

  j.verstraten@rumaweb.nl

  Als melkveehouder vind ik dat wij in evenredigheid bij moeten dragen in de beperking van ammoniakuitstoot.
  2 zaken zijn daarvoor relevant:
  De afgelopen 25 jaar is de ammoniakuitstoot alleen maar gedaald door de afname van de veestapel als gevolg van quotering tov intensieve sectoren.
  Ten tweede speelt geld (boer Cees) wel degelijk een rol en lijkt het mij zinvol om te investeren in luchtwassers waar je maximaal rendement kunt halen dus kan ik mij als melkveehouder wel vinden om te investeren in luchtwasser voor intensieve veehouderij.

 • no-profile-image

  rik

  Is nou nog de ammoniakleugen niet van tafel,niemand kan bewijs aandragen dat ammoniak uit de veehouderij schadelijk is.Zie dan toch in dat dat het zoveelste middel is om de kostprijs van een boer op te jagen zodat hij vanzelf financieel wegcrepeert!Luchtwassers???? Een lachertje.

 • no-profile-image

  jos

  @ Jos melkveehouder. Heel mooi die cijfers van het CBS. Ik wil alleen een opmerking plaatsen over de aantallen. De correctheid er van durf ik te betwijfelen (wie geeft nu zijn cijfers voor 100% betrouwbaar door aan het CBS, ik in eider geval niet.) Een ander punt is dat de melkveestapel lager is doordat de productie per koe is verhoogd. Om een reëler beeld te krijgen moet men in liters melk rekenen. De hoeveelheid melk die in 1984 door 2 koeien geproduceerd werd kan nu met een koe maar die heeft daarvoor wel 2x zoveel voer nodig en dus schijt deze ook 2x zoveel. Het eenige wat lager is is het onderhoudsvoer dat nu nodig is. Reken dit door en waar sta je dan?

 • no-profile-image

  disco

  Boer Harms, zo is het maar net. Ik denk dat de rundveesector nog meer moet doen, aangezien ze nog niet veel gedaan hebben aan NH3 reductie, afgezien van de bemesting, maar dat heeft de akkerbouw ook gedaan.

 • no-profile-image

  Tom

  De ammoniaksoap is nog steeds niet afgelopen. De verzonne zureregen is de oorzaak van het probleem. Deze fabel is ontkracht, nu het ammoniak verhaal nog ontkrachten! Dat doe je gezamelijk, zeker niet proberen om het bij de intensieve veehouderij neer te leggen! Het ergste is, dat men een hoop onzin verzindt, en dan maatregelen neemt om die onzin op te lossen. Laat je niks wijs maken, onderzoek eerst of het werkelijk een probleem is. Neem dan de juiste maatregel om het probleem te op te lossen. Als et een verzonnen probleem is kun je het niet oplossen! Gebruik je nuchter verstand is, en laat je door oplichters niet mee sleuren! Je gaat er met zijn allen aan kapot, de onderwereld maakt dan de dienst uit en je portemonee is leeg en je toekomst is weg!

 • no-profile-image

  Jantje

  Beste Annechien te Have Mellema, Beerta xx 12 sep 2008 09:23
  nvv dit hoort met hoofdletters. NVV of voluit, Nederlandse Vakbond Varenshouders het is maar dat iedereen het weet. De groetjes van Jantje.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Ammoniakreduktie is het meest effectief te behalen door eerst het binnen houden van vogels in een kooi,vissen in bak, honden in huis en katten in huis.
  Zeker weten dat de politici niet willen, want de PvdD heb ik nog nooit gehoord over de genoemde dierenmishandeling. Marianne houdt nog te veel van haar jagertje om van onnodig dood geschoten dieren te schransen.

 • no-profile-image

  jules tetteroo

  wij zien kans om de emissie van stallen te miniseren indien er een centrale afzuiging is door doseren en wassen. wij hebben groene label stallen geholpen.

 • no-profile-image

  Dirk

  Heel veel boeren willen verdubbelen om van het werk af te zijn. "Zij gaan het bedrijf "managen". Het werk wordt gedaan door enkele medewerkers. De echte boer doet het liefst alles zelf, ook de vuile klusjes. Een beetje groeien moet, maar sommigen maken het wel erg bont. Maar iedere sektor moet zijn/haar probleem zelf oplossen. Dat kan heel goed in samenwerking met andere. Ik herinner mij dat een gezamelijke mestverwerking tussen pluimvee-en varkenshouderij niet van de grond is gekomen. De pluimveemest wordt alweer bijna gratis opgehaald, ik heb begrepen dat er voor varkensmest nog flink betaald moet worden. Gemiste kans???? Hopelijk gaat de rundveehouderij het slimmer aanpakken. Ik ben wel bereid om samen te investeren, maar ik ben bang dat de politiek hier niet mee uit de voeten kan. Maar binnen de rundveehouderij is nog veel winst te halen. Jammer dat ze nu pas mee komen, er zijn enorme kalverstallen gebouwd, zonder enige vorm van reductie. Ook een gemiste kans. Er moet een fonds komen dat gevuld wordt door een toeslag op produkten, vanuit dit fonds moeten de meerkosten voor verdere reductie/energiebesparing betaald worden. Iedere boer zal dan automatisch kiezen voor verregaande oplossingen. Nu is het een kostenafweging, met de huidige verdiensten is die afweging snel gemaakt.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Als je het melkquotem erop houd dan kan de melkveehouderij ook niet uitbreiden. Hebben zij ook een betere melkprijs. Kunnen ze met niet meer werken in de toekomst wel meer verdienen. En het mestprobleem wordt niet groter. Zo slecht is het nu niet. Als melkveehouder moet je alleen vergeten om binnen enkele jaren te verdubbelen. Maar is dat fout? Ik denk het niet. Als je maar en goede boterham hebt!

 • no-profile-image

  boer harms

  Onze landbouwvoormannen hebben slechts 1 taak, nl. onze belangen behartigen. dit geldt voor Annechien, Henk en Wyno. Echter als er besloten wordt tot een NH3 reductie is het hun taak te proberen dit financieel zo goed mogelijk gecompenseerd te krijgen. Alle sectoren hebben hier belang bij. Als de rundveehouderij verantwoordelijk is voor 70% van de NH3-productie, moeten ze ook ook verantwoordelijk worden gesteld voor 70% van de noodzakelijke reductie.

 • no-profile-image

  fred

  Geef nu niet mekaar de schuld
  Dat lost niks op
  Het probleem ligt bij de overheid
  Probeer aub met zijn allen daar iets tegen te doen

 • no-profile-image

  zuiver

  elke tien extra koeien houden eerst een luchtwasser plaatsen bij de intenseve veehouderij. Een mooie aanvulling en probleem opgelost

 • no-profile-image

  Dirk

  zolang wij boeren bij het minste of geringste elkaar van alles de schuld geven, komt er nooit iets terecht. Laten we eens kijken wat wij samen kunnen betekenen. Waar is het probleem het gemakkellijkst op te lossen, en vervolgens de kosten evenredig delen.
  Ophouden met klieren.

 • no-profile-image

  Silvia

  Zijn ze nou helemaal wauws!!
  De vervuiler betaald, ik dacht dat dat heel reël was/is en moet blijven.

 • no-profile-image

  Annechien te Have Mellema

  De stelling dat er geen extra verplichtingen moeten komen en dat de regeling voor emissiearme stallen voor bestaande stallen moet worden verschoven naar 2013, wordt door mij als voorzitter verdedigd. Hierbij word ik ondersteund door ons beleidsteam en door de portefeuillehouder mest en mineralen van onze vakgroep te weten Maarten Rooijakkers van de ZLTO. Al in het AGD van vorige week heb ik van dit feit melding gemaakt. Daarom stoort het mij dat het AGD op dit onderwerp alleen de nvv aanhaalt. Voor LTO wordt alleen de rundveehouderij geciteerd. Daarmee wekt het AGD de indruk dat LTO alleen uit de rundveehouderij bestaat en belicht het AGD deze kwestie eenzijdig. Zie op deze reactiepagina dat LTO varkenshouderij er zelf een duidelijke mening op na houdt en deze ook uitdraagt. Nog even voor de goede orde: dat geldt ook voor het opheffen van het onderscheid tussen hok en graasdieren in de meststoffenwet! Tevens pleiten wij ervoor om de interne saldering ook in 2013 te laten bestaan. Daar hebben varkenshouders wat aan. Het bespaart hun geld. Wij willen subsidie voor luchtwassers voor varkenshouders die gaan investeren. Daarom moeten luchtwassers bovenwettelijk blijven. Het aanpassen van bestaande stallen is veel te duur en dus moet je inzetten op reductie van ammoniak in nieuwe stallen op vrijwillige basis via het stimulering. Onze taak is het ook om in gesprek te gaan met onze collega rundveehouders binnen LTO om te bespreken dat ook de rundveehouderij een taak heeft om de ammoniak te reduceren. Zij hadden deze taak via het veevoerspoor. NMP concludeert dat dit lastig is. Welnu als de rundveehouderij zijn reductiedoelstelling niet haalt, moeten zij dit anders invullen. Het niet halen van die doelstelling kan en mag niet bij andere sectoren worden neergelegd. Hetgeen Siemjan in het AGD ook niet doet. Iedere sector heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Hier zullen wij ze binnen LTO zeker op aanspreken. Dat is meer dan wat roepen in de krant.

 • no-profile-image

  Henk Boelrijk

  LTO: Geen emissieverplichtingen voor bestaande varkensstallen

  De regeling voor de emissiearme stallen moet voor de bestaande stallen worden verschoven. 2010 is onhaalbaar en niet nodig. Dat is het standpunt van de LTO vakgroep varkenshouderij.De vakgroep vindt dat de subsidieregeling voor luchtwassers moet worden voortgezet. Dat bespaart tot 0,5 tot 1,5 kt ammoniak uitstoot op jaarbasis. Luchtwassers moeten bovenwettelijk blijven. Dat geeft de mogelijkheid om dit van overheidswege te stimuleren. Tevens moet de mogelijkheid voor interne saldering ook na 2010 blijven bestaan.
  De varkenshouders hebben een aanzienlijke ammoniak- en geurreductie gerealiseerd. De reductie gaat de komende jaren bij nieuwbouw van stallen verder. LTO vindt aanpassing van bestaande stallen te duur. De sector heeft moeilijke jaren achter de rug. Een geleidelijk investeringspatroon voor nieuwe technieken is wel haalbaar. De varkenshouderij heeft haar doelstelling bereikt en dus kan de toezegging van toenmalige staatssecretaris Van Geel worden ingevuld. Nederland heeft een reductiedoelstelling tot 118 kt in 2010 voor de gehele veehouderij. De algemene rekenkamer constateert dat de rundveehouderij nog een behoorlijke inspanning moet plegen. Dan moet ook het ministerie van VROM zich daar op concentreren vindt de vakgroep varkenshouderij van LTO.

 • no-profile-image

  boer

  Hoe ga jij die stelling (waar ik het mee eens ben) verdedigen bij LTO Nederland, Henk ?? Het is altijd al zo geweest bij LTO dat de rundveehouderij belangrijker is dan die varkens. Varkens verliezen bij LTO altijd. Ik hoop dat je deze visie stand houdt bij LTO, zo niet, hou de eer aan jezelf en stap dan op. En laat de melkveehouderij dan ons maar betalen voor luchtwassers ed. Geld speelt bij hen geen enkele rol, wij lossen dan graag hun probleem op, als ze maar betalen.

 • no-profile-image

  sjaak

  Zoals al genoemd is, de zure regen is al geen probleem meer. Wat laten we ons toch aanpraten? Er worden vrachtwagens gebouwd, met ureuminjectie om aan de uitlaatgaseisen te voldoen. Ik heb een tijdje terug een bericht gezien dat juist langs snelwegen bovengronds mestuitrijden gewenst zou zijn ivm met de binding van ammoniak aan uitlaatgassen!
  En de boeren laten zich een ammoniakprobleem aanpraten. Het is gewoon een economisch verhaal. Geld moet rollen, dus zadel boeren op met een probleem waar alleen geldverslindende oplossingen voor zijn. Iedere boer moet investeren in luchtwassers, en over enkele jaren weer investeringen die hier haaks op staan omdat de boeren niet CO2 neutraal produceren. Geld moet rollen(en vooral de landbouw uit)!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Jottum

  "Het probleem vraagt dan ook om een inspanning van de intensieve veehouderij, aldus het PBL."
  Daar zakt toch je broek van af!!!!!!!!!!
  Pure discriminatie, en de koe is en blijft heilig, ongelofelijk!!

 • no-profile-image

  Rinie

  Als we het principe "de vervuiler betaalt" in de volle breedte serieus nemen, moesten we maar eens stoppen met het steeds maar afwentelen van al die vervuilingskosten op de samenleving. Van de watervervuiling door de veehouderij ( kosten op jaarbasis 2,1 miljard Euro ) tot en met de subsidies op luchtwassers).

 • no-profile-image

  k.i.s.s.

  Geachte Jos de melkveehouder
  jij schrijft dat de ammoniak al is gedaald door 25 jaar lang krimp in de melkvee sector, ik wil even aanvullen dat dit minimaal even redig in de intensieve veehouderij is gebeurt, door bij bij elke transactie in mestrechten 25% AF TE ROMEN. Hiermee is enorm veel intensieve vee houderij al verdwenen.
  Dar er minder rundvee in nederland is gaan lopen is omdat de melkvee houders iets efficenter zijn gaan boeren. En om dat dit nog steeds zeer inefficient boeren is, is het zeer onterecht dat andere sectoren dit moeten op lossen. Want de melkvee sector heeft op dit gebied helemaal niks gepresteerd de afgelopen 25 jaar.

 • no-profile-image

  jos

  Oplossing is simpel! Haal alle koeien uit de wei, zet ze samen in een stal, luchtwasser erop en klaar. Jottum je heb helemaal gelijk dit voorstel is pure discriminatie. Een vergelijking voor een burger die niet begrijpt waar varkenshouders zich druk over maken: Probleem= er ligt te veel hondenstront in speeltuintjes, oplossing= alle katten moeten verplicht op een kattenbak hun behoefte doen. Geen kattenbak in huis? Schaf er dan maar één aan.

 • no-profile-image

  Frank

  In Duitsland moeten ze een verlengstuk op de kokers zetten, heb ik horen vertellen. Dit om de ammoniak zo hoog mogelijk de lucht in te jagen. Daar gaat de ammoniak dan de lucht wassen!! Dit is de enige goede manier. In Nederland proberen ze hier mee de veestapel om zeep te helpen!!!! Het is maar zo je er mee omgaat, je doet werkelijk iets aan het milieu of je probeerd het te misbruiken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ben het met je eens Tom. Nergens staat geschreven dat ammoniak schadelijk is voor de natuur.
  Het enige argument is dat de omzetting van ammoniak zorgt voor meer stikstof in natuurgebieden waardoor de verkeerde (stikstofminnende) plantjes zouden groeien.
  Maar dat het verkeer dit ook doet, daar praat men niet over. Het is wel zo dat ammoniak de NOx van het verkeer omzet in minder schadelijke stoffen.
  Wie kan zich het allereerste argument nog herinnneren dat alle naaldbossen waren aangetast door ammoniak? Hoor je er nog iets over? Nee dus, omdat deze onzin nadien niet meer te verkopen viel.
  Maar zolang men de sectoren onder elkaar kan laten vechten wordt de aandacht mooi afgeleid van de kern van het verhaal. Collega's, laat jullie niet meetrekken hierin.

 • no-profile-image

  melkboer

  Beste mensen, ondanks dat er goede reacties geplaatst worden wil ik toch opmerken vooral het hoofd koel te houden.
  Laat het niet zo ver komen dat een dagblad, wat zich regelmatig schuldig maakt aan amateurjournalistiek, de sectoren kan splijten.

 • no-profile-image

  Chris Verlaek

  Een zeer goede oplossing zie je op het einde van het 3e filmpje van 3 minuten op de volgende link:

  http://chrisal.be/index.php?item=21&subitem=95

  met name een vermindering van onaangenme geuren met 80 percent. Ook blijft de mest vloeibaarder.

 • no-profile-image

  jos

  beste k.i.s.s. volgens CBS in 1984 5,4 miljoen runderen, in 2007 3,8 afname 30%.
  Varkensstapel 1984: 11 miljoen, 1987 14 miljoen (ondanks interimwet v braks) 2007 11,7 miljoen: stijging 7%.
  Maw: de rundveestapel mag in theorie nog 37% groeien voor een vergelijkbare uitgangssituatie.
  Niettemin ben ik best bereid te investeren in luchtwassercapaciteit voor de intensieve veehouderij als ik daardoor als melkveehouder gevrijwaard wordt om belachelijke investeringen op mijn eigen bedrijf te plegen.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.