Redactieblog

Groningen gaat mestopslagen extra controleren

De politie in Groningen gaat vanaf 1 mei extra controles uitvoeren bij mestbassins.

Aanleiding van de verscherpte controle is een aantal incidenten dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, waarbij mest in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Het laatste half jaar heeft de politie elf processen-verbaal uitgedeeld in verband met het niet naleven van de regels op het gebied van mestopslag. Bij vijf incidenten is dusdanig veel mest weggelopen, dat daardoor sloten en de omgeving van het mestbassin ernstig verontreinigd zijn.

Bij de controle wordt vooral gekeken naar veiligheid voor personen en omgeving. De meeste aandacht zullen daarbij de foliebassins en mestzakken krijgen. Ook zullen tijdelijke opslagen van vaste mest op landbouwgronden worden gecontroleerd. Onder tijdelijke opslag wordt een opslag van minimaal twee weken en maximaal zes maanden bedoeld. Daarbij wordt onder anderen gelet op de ligging van de mesthoop, of de hoop is afgedekt en of de tijdelijke opslag is gemeld bij de gemeente. Na de controles in het voorjaar, zullen ook in het najaar extra controles plaatsvinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.