199 x bekeken 5 reacties

Verburg: oplossing ammoniak moet in beheerplan

Voor het probleem van een hoge achtergronddepositie van ammoniak in Natura 2000-gebieden moet in de beheerplannen een oplossing worden gevonden.

Landbouwminister Gerda Verburg wil niet tegemoet komen aan een motie van Kamerlid Rikus Jager (CDA), die haar oproept boeren niet af te rekenen op een ammoniakwaarde waar zij niet zelf voor verantwoordelijk zijn. Dat bleek vandaag tijdens een debat over Natura 2000.

Verburg erkent dat zij daarmee een grote verantwoordelijkheid legt bij de opstellers van de beheerplannen. "Dit is geen lichtvaardige hobbel", zei zij.

De Tweede Kamer diende vandaag nog veertien andere moties in. De reactie van de minister daarop kwam pas na het sluiten van deze krant.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  een akkerbouwer

  Allereerst staat in het rapport ‘Onderzoek naar de ammoniakdepositie op 5 habitatgebieden ten behoeve van het Interim toetsingkader Natura 2000 en ammoniak’, Alterra-rapport 1491, in opdracht van ministerie van LNV het volgende :‘Voor de Maria- en Deurnese Peel is de meest kritische depositiewaarde op verzoek van een van de leden uit de begeleidingscommissie bijgesteld naar 400 mol/ha/jr’.
  Voor ondernemers rondom de Deurnesche Peel en Mariapeel is dit volstrekt onbegrijpelijk. Bedrijven dichtbij de Peel worden onevenredig zwaar getroffen door deze eenzijdige bijstelling, terwijl hun bijdrage uitermate gering mag worden geacht, getuige het volgende citaat uit bovenvermeld rapport: ‘Het aandeel van de depositie dat wordt veroorzaakt door de ‘gebiedseigen’ stal- en opslagemissies, zoals hiervoor is toegelicht, bedraagt afhankelijk van het gebied 4% tot maximaal 8% van de totale stikstofdepositie. De minister dient deze kritische depositiewaarde dan ook bij te stellen naar een reeele norm. ZLTO heb ik hierover ingelicht, maar tot op heden hebben zij geen actie ondernomen.
  voor een reele norm kan de ‘Rapportage Veehouderij, Ammoniak en geurhinder in Noord-Brabant2005’ mogelijk leidend zijn. Daarin wordt de kritische depositie voor de Groote Peel vastgesteld op 1038 mol/ha/jr en voor de Deurnese Peel en Mariapeel op 916 mol/ha/jr.
  Nu wil men met nieuw onderzoek uit gaan komen op 7oo mol/ha/jr, maar daarmee moeten we als ondernemers m.i. geen genoegen nemen.
  FINANCIERING:
  In de Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van Natura 2000 (2004/2165 (INI))wordt aangegeven, dat de kosten van Natura 2000 niet ten laste van grondeigenaren mag komen.
  De financiering van Natura 2000 dient door POP- gelden betaald te worden. Echter doordat Nederland de richtlijnen anders geïnterpreteerd heeft, wordt niet voldaan aan de criteria om in aanmerking te komen voor deze gelden. Hoe denkt de minister dit aan te gaan pakken?
  In het beheerplan is niet aangegeven hoe de maatregelen gefinancierd dienen te gaan worden.
  Het zal duidelijk zijn dat de sector niet bereid is om de rekening te gaan betalen voor maatregelen en/ of schade voortvloeiend uit Natura 2000.
  Bovendien is ook bekend dat de maatregelen slechts een zeer marginaal effect zullen hebben. Dat wordt geïllustreerd door navolgend citaat:
  ‘Uit de berekende gemiddelde depositie per habitatgebied blijkt dat de toenames van de ammoniakdepositie bij maximale ontwikkeling van de landbouw zo gering zijn in verhouding tot de actuele en de kritische belasting, dat de effecten op de natuurwaarden nauwelijks meetbaar zullen zijn’. Bron: Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden. Edo Gies; Albert Bleeker; Han van Dobben Alterra, ECN; april 2006-eindconcept 28 april 2006.
  NIET KWALIFICERENDE SOORTEN: Er zijn door NL diverse niet-kwalificerende soorten vanuit de Vogel – en Habitatrichtlijn aangemeld bij de Europese Commissie.
  Uit de richtlijn mogen echter uitsluitend verplichtingen voortvloeien met betrekking tot kwalificerende soorten en habitattypen. Het toevoegen van extra elementen is niet conform en zelfs strijdig met de doelstellingen en procedures uit de Europese richtlijn. Voor de Deurnesche Peel en Mariapeel betekent dit dat uitsluitend ‘aangetast hoogveen H7120’en de ‘blauwborst A272’ zich kwalificeren .
  De maatregelen in het beheerplan dienen zich daartoe beperken.
  Ik hoop dat onze belangenorganisatie a.h.v. bovenstaande feiten onze belangen zal gaan verdedigen. Dat betekent echter dat wij als ondernemers daar wel op aan moeten dringen, anders zit de hele Peel op slot en wordt het echt: WILD , WOEST EN ...............

 • no-profile-image

  M nieuweboer

  Waarom nog steeds regelgeving over NH3,van vermeende schade is niets gebleken maar wordt in stand gehouden
  door de lieden die deze dosiers behandelen.Immers NH3 is basisch en kan niet verzuren.De ammoniak -wetgeving veroorzaakt pas echte schade,
  nl.aan het bodemleven en maakt de bodem zuurstofarm en onderzoek hiernaar ontbreekt!!

 • no-profile-image

  gert

  we hebben deze problemen voor een groot deel te danken aan oud-minister veerman,die voor nederland 162 natura 2000 gebieden heeft aangewezen voor brussel,hij is nu voorzitter van natuurmonumenten en zit in de raad van commisarissen van de rabobank en heeft een akkerbouwbedrijf in frankrijk.frankrijk heeft maar 22 natura 2000 gebieden aangemeld in brussel

 • no-profile-image

  ricardo

  komt er ook een motie die ammoniak uit de natuur ter discussie stelt en wie dat gaat betalen, o ja donateurs van natuurmonumenten natuurlijk.

 • no-profile-image

  gert

  verburg draait zich op een flauwe manier van haar verantwoordelijkheid af,de boeren krijgen hiervan de rekening

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.