342 x bekeken 21 reacties

Verburg: dierenpartij stelt kiezers teleur

De Partij voor de Dieren heeft haar kiezers teleurgesteld door niet deel te nemen aan het dierenwelzijndebat eerder deze maand.

Dat schrijft landbouwminister Gerda Verburg op haar weblog. Volgens Verburg is dat 'heel bijzonder' voor een partij die het belang van dieren zo hoog in het vaandel heeft staan.

De minister schrijft verder blij te zijn met 'het verstand' waarmee de Tweede Kamer het overgrote deel van de moties van die partij heeft weggestemd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  -

  Hulde aan de pvvd: Dat er maar drie van de zoveel moties (hoeveel waren er ook alweer?) zijn goed gekeurd!!!

 • no-profile-image

  PvdD

  Goed bericht op PvdD website:

  Minister Verburg lijkt een beetje in de war. Op haar weblog schrijft ze dat de Partij voor de Dieren niet mee zou hebben gedaan aan het debat over de nota dierenwelzijn. En dat de kiezers van de Partij voor de Dieren dat wel zullen betreuren.
  Nou dacht ik toch echt met nadruk aanwezig geweest te zijn bij het debat, zelfs in gezelschap van Esther Ouwehand, waarmee we de enige fractie waren die met twee kamerleden aan het debat deelnam. En gelet op het feit dat er tenminste 48 leden van de Partij voor de Dieren op de publieke tribune zaten, die het ook allemaal zo beleefd hebben is er weinig reden om aan m’n eigen waarneming te twijfelen.

  Hoe kan het dan toch dat de minister dat zo anders meent te hebben waargenomen. Onze stagiair Bart kwam op het lumineuze idee het even te checken aan de hand van de handelingen van de kamer en kwam tot –voor de minister- verrassende uitkomsten.

  Ik wil ze graag met jullie delen, temeer omdat we er Kamervragen over gesteld hebben aan de Minister President en aan minister Verburg zelf.

  Schriftelijke vragen over de nota dierenwelzijn (voorafgaand aan het debat):

  Totaal aantal vragen ingestuurd door alle partijen: 478

  Vragen ingestuurd door de Partij voor de Dieren: 358

  Partij voor de Dieren is verantwoordelijk voor 75% van de schriftelijke vragen, en was daarmee de partij die veruit de meeste energie van alle partijen stak in de voorbereiding van het debat

  Nota overleg (debat) over de Nota Dierenwelzijn (eerste en tweede termijn samen)

  Totaal aantal woorden door alle politieke partijen ingebracht (inclusief indienen moties): 75.027

  Totaal aantal woorden door alle politieke partijen ingebracht (exclusief indienen moties): 70.435

  Totaal aantal woorden Partij voor de Dieren (inclusief indienen moties): 7.925

  Totaal aantal woorden Partij voor de Dieren (exclusief indienen moties): 6.383

  Op basis van de zetelverdeling zou de Partij voor de Dieren logischerwijs 1,3% van de spreektijd voor haar rekening nemen (2/150)

  Inclusief indienen moties heeft Partij voor de Dieren 10,6% van de spreektijd ingenomen

  Exclusief indienen moties heeft Partij voor de Dieren 9% van de spreektijd ingenomen

  Actief deelgenomen dus aan het debat, zeer actief!

  Voor wie het echt tot achter de komma wil weten, net als Bart (hulde, zulke stagiairs hebben we graag). De minister zegt in haar weblog dat haar ambtenaren een huzarenstukje hebben geleverd, dat vind ik nou van onze Bart!

  Eerste termijn

  Totaal aantal woorden door alle politieke partijen ingebracht: 53.044
  Totaal aantal woorden Partij voor de Dieren: 4.198
  Tweede termijn

  Totaal aantal woorden door alle politieke partijen ingebracht (inclusief indienen moties): 21.983
  Totaal aantal woorden door alle politieke partijen ingebracht (exclusief indienen moties): 17.391
  Totaal aantal woorden Partij voor de Dieren (inclusief indienen moties): 3.727
  Totaal aantal woorden Partij voor de Dieren (exclusief indienen moties): 2.185
  Toch goed om eens te weten waarom de minister zulke partijpolitieke uitspraken wenst te doen op de website van het ministerie, die ook nog aantoonbaar op zeer gespannen voet staan met de werkelijkheid. En omdat de minister ook wat curieuze opmerkingen gemaakt heeft over het aantal wilde circusdieren dat Nederland zou tellen en over hun welbevinden (vooruitlopend op onderzoek dat de minister laat verrichten, maar waarvan ze de uitkomsten al lijkt te kennen).

  Ben heel benieuwd. Maar het lijkt me niet in de haak.

  Hier vind je de Kamervragen die Esther en ik vandaag aan de MP en aan de minister van LNV

  bron: www.partijvoordedieren.nl

  Kortom een goed stukje!

 • no-profile-image

  zeer antidierenactivist

  Dat dierenactivisten heel ver kunnen gaan hebben we in 2002 gezien met de moord op Pim Fortuin, dierenactivisten zijn dan ook terroristen van het ergste soort , in Engeland hebben ze het durven besteken om het stoffelijk overschot van een overleden moeder van een hoogstaande laborant op te graven en te gijzelen.
  Deze '"mensen"gaan tot het uiterste in hun verblindheid om hun doel te bereiken, zelfs mensen vermoorden is toegestaan om hun doel te bereiken, zie Volkert van de Graaf. Deze zeer duistere organisaties hebben het nu in Nederland voor elkaar gekregen om zich politiek te vertegenwoordigen door het mooie smoeltje van Marianne Thieme.
  Marianne Thieme laat zich adviseren door de (ex?)adviseur van Volkert van de Graaf, dit zegt genoeg denk ik zo.
  Ik zou op willen roepen tot een cordon sanitaire met betrekking tot de PvdD.

 • no-profile-image

  Harm

  De carrière van Bartje kan niet meer stuk zo te zien. Het wordt nu een beetje een welles/ nietes verhaal. Ben van mening dat buiten de inhoudelijke argumenten om, veel te veel kinderachtige verdachtmakingen en beschuldigingen worden gedaan. Er wordt teveel op de man gespeeld. Houd daar svp mee op. Laat elkaar gewoon in elkaars waarde. Als je de ander niet respecteert, hoe kun je dan verwachten dat degene jou wel respecteert. Vergeet daarbij ook de boeren niet. De landbouwsector is voor mij ook redelijk onbekend, maar daarmee zeker niet onbemind! Ik vraag mij dan ook af, hoe vaak de persoon 'Een Wakker Dier' bij de boer op bezoek is geweest?

 • no-profile-image

  -

  Dus hebben ze NIET meegdaan aan het depat

 • no-profile-image

  geurt

  20-02-2008
  Kamervragen aan de Minister President en de minister van LNV over de uitlatingen op het weblog van minister Verburg op de website van het ministerie van LNV
  Vragen van het lid Thieme en het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de Minister President en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitlatingen op het weblog van minister Verburg op de website van het ministerie van LNV (www.minlnv.nl)

  1. Kunt u aangeven of de minister van LNV haar weblog “LNV-ers leveren huzarenstukje ” zelf heeft geschreven? Zo ja, is het volgens u wenselijk dat een minister partijpolitieke uitlatingen doet en waarom? Zo neen, neemt u de verantwoordelijkheid voor het weblog van de minister en kunt u aangeven of het wenselijk is dat tekstschrijvers namens de minister partijpolitieke uitlatingen doen?

  2. Is het gebruikelijk dat een minister zich in partijpolitieke zin uitlaat over de bijdragen die geleverd zijn door specifieke deelnemers aan het debat? Zo ja, welke criteria of richtlijnen worden gesteld aan het kunnen doen van partijpolitieke uitspraken en kunt u op basis hiervan aangeven of minister Verburg deze criteria al dan niet heeft nageleefd? Zo neen, kunt u aangeven of u de inhoud van het weblog en het doen van partijpolitieke uitspraken in een weblog afwijst?

  3. Kunt u aangeven of u het doen van partijpolitieke uitlatingen op de officiële website van een ministerie wenselijk, gebruikelijk en toelaatbaar acht? Zo ja, waarom en hoe verhoudt zich dat tot het takenpakket van ministers c.q ministeries? Zo neen, waarom niet en op welke wijze voorkomt u dat ministers partijpolitieke uitlatingen doen op de websites van hun ministeries?

  4. Kunt u aangeven vanuit welk oogpunt een lid van het kabinet zich in kwalitatieve zin kan uitlaten over debatbijdragen van specifieke partijen en of zij daarbij geoorloofd zijn kwalificaties van afkeuring te uiten?

  5. Kunt u aangeven of er sprake is van een kabinetsstandpunt wanneer de minister zich een oordeel aanmeet over de wijze waarop wordt gedebatteerd en veronderstellingen uit over het oordeel dat kiezers van een specifieke partij daarover zouden kunnen hebben? Zo ja, acht u het bedrijven van partijpolitiek verenigbaar met het ministersambt? Zo neen, op welke wijze vallen de uitlatingen van de minister dan te duiden?

  6. Kunt u aangeven op basis waarvan de minister stelt dat de Partij voor de Dieren “niet deelnam aan het debat” en op grond waarvan zij tot deze kwalificatie is overgegaan?

  7. Is het u bekend dat op basis van de handelingen valt vast te stellen dat de Partij voor de Dieren als enige fractie met twee leden deelnam aan het debat en dat de leden van de Partij voor de Dieren gezamenlijk 4.198 woorden hebben bijgedragen aan het debat in de eerste termijn en 2.185 woorden in de tweede termijn (exclusief het indienen van moties)?

  8. Is het bij u bekend dat in totaal door de politieke partijen 70.435 woorden zijn bijgedragen aan het debat over de nota Dierenwelzijn en dat de leden van de Partij voor de Dieren dus ruim 9% van de debatbijdrage van de Kamer hebben geleverd, terwijl zij gezien de zetelverdeling logischerwijs verantwoordelijk zouden zijn voor 1,3% ?

  9. Kunt u aangeven of u het op basis van deze kwantitatieve berekening terecht vindt dat minister Verburg in haar weblog opmerkt dat de Partij voor de Dieren geen bijdrage heeft willen leveren aan het debat? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze gaat u de minister van LNV aanspreken op het verspreiden van onjuiste en tendentieuze informatie en binnen welke termijn?

  10. Is het u bekend dat de Partij voor de Dieren voorafgaand aan het debat, in een schriftelijk overleg met de minister 358 vragen van de in totaal 478 vragen van alle politieke partijen tezamen heeft gesteld; 75% van het totaal?

  11. Is het bij u bekend dat de minister het grootste deel van de vragen heeft geclusterd in zeer algemene antwoorden en dat zij nauwelijks tot niet inhoudelijk is ingegaan op de door de vraagstellers geconstateerde onduidelijkheden, knelpunten, omissies en tegenstrijdigheden in de Nota Dierenwelzijn? Wat is daarover uw oordeel?

  12. Is het bij u bekend dat de minister ook in het mondelinge debat over de Nota Dierenwelzijn niet is ingegaan op de vele schriftelijke vragen en overwegingen van de Partij voor de Dieren en de andere politieke partijen? Wat is daarover uw oordeel?

  13. Acht u gezien deze gebrekkige en incomplete beantwoording van vragen vanuit de Kamer het wenselijk en terecht dat de minister spreekt van een ‘huzarenstukje’ van haar LNV ambtenaren?

  14. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de minister van LNV dat ‘het voor burgers die speciaal op de partij voor de dieren hebben gestemd een enorme teleurstelling moet zijn dat, juist als het debat over welzijn en gezondheid van dieren gaat, ‘hun’ partij niet meedoet aan het debat’?

  15. Acht u gezien het voorgaande het waar, terecht en wenselijk dat de minister van LNV haar weblog op de officiële website van het ministerie van LNV gebruikt voor het geven van een speculatief waardeoordeel over de Partij voor de Dieren en de overwegingen van haar kiezers?

  16. Deelt u het vermoeden dat de minister van LNV elke mogelijkheid aangrijpt om de Partij voor de Dieren in een kwaad daglicht te stellen en hierbij grijpt naar middelen die een minister onwaardig zijn? Zo ja, op welke wijze gaat u de minister van LNV aanspreken en hoe bent u voornemens om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich dit tot eerdere reprimandes van uw kant aan leden van het Kabinet?

  17. Wat bedoelt de minister van LNV met haar zinsnede “dat de Partij voor de Dieren niet deelnam aan het debat”? Kan de minister van LNV aangeven of die kwalificatie louter gebaseerd is op een waardeoordeel over de wijze waarop de Partij voor de Dieren deelnam aan het debat, of dat zij tijdens het debat mogelijk niet heeft opgelet en verzuimd heeft de handelingen hierop na te slaan?

  18. Kan de minister van LNV aangeven waarom zij in haar weblog de volgende constatering wil delen met de lezers: ‘het moet voor burgers die speciaal op de partij hebben gestemd een enorme teleurstelling zijn dat, juist als het debat over welzijn en gezondheid van dieren gaat, ‘hun’ partij niet meedoet aan het debat’? Kan de minister van LNV daarbij aangeven waarop zij deze negatieve kwalificatie van de Partij voor de Dieren baseert?

  19. Kan de minister van LNV aangeven wat bedoeld wordt met de zin: “De pakweg dertig wilde dieren in het circus mogen blijven doen waar zij goed en gelukkig in zijn en daarmee duizenden mensen en vooral kinderen vermaken.”?

  20. Waarop baseert de minister van LNV dat er slechts 30 wilde dieren worden gebruikt die in circussen die in Nederland optreden? Kan zij hierbij een overzicht produceren van de in Nederland optredende (wilde) dieren in circussen, hun aantallen en de frequentie waarmee zij Nederland aandoen?

  21. Hoe is de minister tot de conclusie gekomen dat wilde dieren in circussen doen waar ze “goed en gelukkig in zijn”? Kan zij daarvan een wetenschappelijke onderbouwing geven en zoneen, op basis van welke informatie doet zij deze uitspraak?

  22. Kan de minister van LNV aangeven of zij met haar uitspraak een voorschot wil nemen op het zojuist ingezette onderzoek naar het welzijn van wilde dieren in het circus? Zo ja, waarom en hoe verhoudt zich dit tot het zojuist gestarte onderzoek en de daarin gehanteerde vraagstelling? Zo neen, waarom niet?

  23. Kan de minister aangeven of zij de uitkomsten van het onderzoek wenst te beïnvloeden door het doen van deze uitspraak en door het afzetten van het aantal dieren tegen het aantal bezoekers van het circus, daarmee het probleem bagatelliserend?

  24. Is de minister van LNV bereid in het vervolg af te zien van diffamerende en/of feitelijk onjuiste partijpolitieke uitspraken zoals in casu gedaan? Zo neen, waarom niet?

 • no-profile-image

  -

  Het moet voor burgers die speciaal op de partij voor de dieren hebben gestemd, een enorme teleurstelling zijn dat, juist als het debat over het welzijn en de gezondheid van dieren gaat, 'hun' partij niet meedoet aan het debat.

 • no-profile-image

  boer

  en zo is er weer een hoop belastinggeld verkwanseld! Ga toch eens allemaal aant werk! inplaats van dat godsgruwelijke domme gelul!!!!

 • no-profile-image

  De Leugen Regeert

  Mevrouw de Minister moet even worden teruggefloten voor deze jokkebrokkerige stemmingmakerij. Dorien, het is toch "jullie eigen CDA" dat de megastallen niet tegenhoudt, maar zelfs toejuicht, en zo meewerkt aan het kapotmaken van de gezinsbedrijven?

 • no-profile-image

  geurt

  Hee, Kale Bart, dacht je nou echt dat die 55 gezinsbedrijven die wekelijks stoppen het gevolg zijn van 1 jaar PvdD in de kamer? Of zou dat al een tijdje aan de gang zijn en het gevolg van jarenlang CDA beleid gericht op schaalvergroting?

  Dat de grote bedrijven steeds groter worden, is dat dankzij de PvdD of ondanks de PvdD.

  Je noemt andere mensen sukkels, maar misschien moet je je eigen analyse ook nog eens even kritisch onder de loep nemen

 • no-profile-image

  Clemmy

  een iq van onder de 100, is altijd nog gemiddeld.
  Ik ken veel meer gemiddelde mensen dan boven gemiddelde.
  Dus die stelling is nog zo gek niet...en ik vrees dus, dat elke partij een gemiddeld iq heeft aan partijleden..CDA..niets aan de hand.

 • no-profile-image

  kale bart

  de partij voor dieren hebben maar 1 ding bereikt gezinsbedrijven stoppen ermee en de grote bedrijven worden steeds groter . gefeliciteerd pvdd, sukkels

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Hallo Leen,
  Er zijn 2 partijen die hun kiezers serieus nemen en zelfs meer doen dan er van hen wordt verwacht.
  De P.v.d.D. heeft slechts enkele beginnersfoutjes gemaakt.
  Bij de eerste openingsspeech deed Marjanneke hetzelfde wat zij nu ook bij "Het Debat" over dierenwelzijn deed, namelijk overvragen .
  Begrijpelijk maar volgende keer anders Marjan.
  Ook in de asielpardonregeling liet zij (om tactische reden) haar oren naar de linkse partijen hangen.
  De beide stemmen van de P.v.d.D. gaven destijds de doorslag!
  Dit is nu juist de schuld van rechts, die weinig of niets hebben met dierenbescherming.
  Dus deed zij even dat waar Verburg /Schreyers en co ook zo goed in zijn,
  namelijk zieltjes winnen waar de zieltjes winbaar zijn.

  Voor mij reden genoeg om op de P.V.V. te stemmen.
  Mijn vrees voor religie wint het hier van mijn vrees voor gangbare dierenexploitatie.
  Moslims en dierenbescherming dat
  is godsonmogelijk.
  Moedige mensen delen niet ....zij kiezen.
  Gelukkig houdt ook Geert, in redelijkheid rekening met dieren en de bescherming daarvan!
  Veel boeren beginnen te beseffen dat de P.V.V.
  op termijn beter is voor alle dieren incl. de -eigen meester niemands knecht- die zich boer pleegt te noemen.
  De tijd van de ouwe jonges krentebroodpartijen is nagenoeg voorbij.
  Daarvoor hebben nieuwe partijen van deze tijd en de toekomende tijd, reeds teveel krenten uit de pap gehaald.
  De tijd werkt voor Jan van de S(impel)P(artij), Marianne als vervangster van groen niks.
  Rita als alternatief voor de -wij van de v.v.d. partij- en
  de P.V.V. van Geert natuurlijk, want zeg nou zelf... vrijheid is toch wel het meeste weerd!

 • no-profile-image

  Dorien

  De stemmers op de PvdD moeten snel hun stem terug trekken deze personen zitten daar alleen om geld te verdienen. Eerst roepen ze ook heel hard dat ze tegen boeren zijn. Maar nu de mega stallen in opkomst zijn hopen ze door te zeggen dat ze voor gezins bedrijven zijn dat deze mensen op hun gaan stemmen bij de volgende verkiezingen. Zo hebben ze ook al geprobeerd om biologische boeren achten zich te krijgen. Terwijl het overduidelijk is dat de PvdD tegen elke vorm van vlees is. De boeren zijn niet zo gek dat ze daar intrappen.

 • no-profile-image

  Leen

  Noem eens een partij die niet teleursteld?

 • no-profile-image

  -

  De pvvd heeft weer een hoop belastinggeld verkwanseld. Toch hebben ze idd niet "actief" meegedaan aan het debat. Ze hebben alleen wat schriftelijk vragen opgesteld.

 • no-profile-image

  Willem

  De Partij voor de Dieren heeft wel degelijk meegedaan aan het debat, maar aangezien dat minister Verburg geen antwoord geeft op de vragen zagen ze geen heil meer om met de minister in discussie te gaan.
  Overigens als de PvdD niet in het parlement had gezeten, was er de laatste tijd niet zoveel aandacht voor dieren.

 • no-profile-image

  samen

  Maak de reactie kort en krachtig die lange lappen tekst worden echt niet gelezen.

 • no-profile-image

  Mvan Dijk

  Laat die CDA minister toch lullen. Die partij is een opeenhoping van de boerenpartij van Boer Koekoek. Niet meer en niet minder. En de C van CDA staat al jaren voor corrupt. Dat is geheel duidelijk. Uit onderzoek is tevens gebleken dat cda stemmers van boven de vijftig een iq hebben van onder 100. Dat zegt genoeg

 • no-profile-image

  gli

  Hallo M.van Dijk,
  Je zult vast en zeker geen CDA-stemmer zijn van boven de vijftig, gezien je opmerkingen. Waar ik nieuwsgierig naar ben is jouw eigen iq. Is daar al eens een deskundig onderzoek naar ingesteld? Zo ja en wat was de uitslag? Ik ben zeer nieuwsgierig! Maar misschien wil je het om privacy redenen liever niet op het internet hebben?!

 • no-profile-image

  Jan

  Belachelijk, die lange reacties van PvdD. Dat ze zo uitgebreid hebben meegediscussieerd is niet waar. Citaat uit de weblog van Marianne Thieme, 28 jan 2008: 'Vandaag hele dag debat gehad over de nota dierenwelzijn... ... We hebben aan deze ronde slechts 1 minuut van onze kostbare spreektijd besteed, komen in tweede termijn met voorstellen voor concrete maatregelen. '

  Verburg heeft gewoon gelijk: de PvdD nam niet deel aan het debat. Ze brachten alleen maar een spervuur van moties in.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.