Agenda

Oane de Hoop

de Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
129 Akkerbouw

Details evenement

28 november 2019
13:00 uur
de Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten
janjo.dehaan@wur.nl
0320 291 211
gratis voor akkerbouwers
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert de Themamiddag Bemesting Akkerbouw.

De landbouw wordt door het ministerie geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen zoals kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit.

We lichten kort toe wat de overheid wil bereiken en waarom. Vervolgens ligt vooral de aandacht op wat dit betekent voor de akkerbouwpraktijk: wat zijn effectieve maatregelen om de beleidsdoelen te bereiken? Wat zijn uitvoerbare en betaalbare maatregelen? Met welke neveneffecten, zowel positief als negatief, moet rekening gehouden worden. In vier workshops worden vier belangrijke beleidsuitdagingen en de maatregelen verder toegelicht en besproken. Deelnemers kunnen 2 workshops volgen.

Programma
13:00 Inloop met koffie/thee
13:30 Opening en welkom dagvoorzitter
13:40 Wat betekent overheidsbeleid rond bodem en bemesting voor de akkerbouwer
14:00 Workshopronde 1
- Waterkwaliteit en Actieprogramma Nitraat
- Klimaat en koolstofopslag
- Meten van bodemkwaliteit en Nationaal Programma
- Landbouwbodems Kringlooplandbouw in de akkerbouw

15:00 Pauze
15:30 Workshopronde 2
- Waterkwaliteit en Actieprogramma Nitraat
- Klimaat en koolstofopslag
- Meten van bodemkwaliteit en Nationaal Programma
- Landbouwbodems Kringlooplandbouw in de akkerbouw
16:30 Afsluiting met Borrel