Agenda

NAV regiobijeenkomst Noord-Klei Friesland: Knelpunten in bemesting en emissie van gewasbeschermingsmiddelen samen oplossen

Het Graauwe Paard, Monnikebildtdijk 1 Oude Bildtzijl
277 Akkerbouw

Details evenement

22 februari 2016
20:00 uur
Het Graauwe Paard, Monnikebildtdijk 1 Oude Bildtzijl
NederlandseAkkerbouwVakbond
info@nav.nl
0168329130
Aan NAV-leden en belangstellenden in
regio Noord-Klei
De bodem is een belangrijke factor in succesvolle akkerbouw. Bodemdaling, waterstand, bemesting: allemaal factoren die van grote invloed zijn. De bemestingsnormen worden bepaald door de overheid die daarbij uitgaat van de milieunormen, maar is het nog wel mogelijk om met de huidige bemestingsnormen een hoge productie te halen zonder de grond uit te putten? Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we die opheffen?
Naast bemesting is gewasbescherming een belangrijke factor in de teelt. Daarbij hebben akkerbouwers te maken met de waterschappen, die de waterkwaliteit beheren. Emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen beïnvloeden die waterkwaliteit. Welke informatie levert het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen over perceelsemissies en hoe kunnen wij als akkerbouwers bijdragen aan oplossingen?
Op deze zaken zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Noord. Ook zullen kort enkele actuele NAV-zaken worden besproken.
Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:
Knelpunten in bemesting en
emissie van gewasbeschermingsmiddelen
samen oplossen
Maandag 22 februari 2016, aanvang 20.00 uur
Het Graauwe Paard
Monnikebildtdijk 1
Oude Bildtzijl
Tel: 0518-421343

De sprekers voor deze avond zijn:
• Klaas Hoekstra, lid van het landelijk NAV-bestuur
• Mattie de Vries van Wetterskip Fryslân

Graag tot 22 februari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!

Vriendelijke groet,
Nederlandse Akkerbouw Vakbond regio Noord-Klei