Agenda

Praktijkdag Bodem en Verdichting

Proefboerderij 't Kompas, Valthermond
441 Akkerbouw

Details evenement

28 augustus 2014
10:00 uur
Proefboerderij 't Kompas, Valthermond
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
0320 291111

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving organiseert op 28 augustus de Praktijkdag Bodem en Verdichting 2014 op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond. Op deze dag willen we kennis delen op het gebied van bodem. Het ochtendprogramma richt vooral op de ondergrond (tot het grondwater), het middagprogramma concentreert zich op de bouwvoor. In de ochtend gebeurt dat via een rondgang langs een aantal percelen van praktijknetwerken in de regio en ’s middags langs proeven en demo’s op het proefbedrijf in Valthermond.

Het exacte programma wordt in de komende weken verder uitgewerkt. Onderstaande items komen zeker aan de orde.

Beperken stuifschade

Om de kans op stuiven te beperken is behoud van structuur en kluiten belangrijk. De organische stof van de grond speelt een belangrijke rol bij stuifschade. Voor de organische stof in de bodem is de aanvoer van compost of het zo lang mogelijk laten staan van een groenbemester een belangrijk item.

Ook de wijze van bewerken, met name de rijsnelheid is een belangrijke factor bij het ontstaan van stuifschade. Met veel machines is de grond voorafgaand aan het poten goed te bewerken. Maar de omstandigheden zijn sterk bepalend voor hoe snel kan worden gereden.

In april zijn voorafgaand aan het poten van de aardappelen verschillende vormen van organische stofbeheer, verschillende grondbewerkingsmachines en verschillen in rijsnelheid van grondbewerking en uitrijden van mest uitgeprobeerd.

Op de Bodemdag is het effect van al deze maatregelen en bewerkingen op de structuur te zien.

Bodemverdichting opheffen en kwantificeren

Optimale groeiomstandigheden op het hele perceel

De grond van percelen in het veenkoloniale gebied is zeer divers van samenstelling. Fluctuaties van de ontwateringsdiepte, het organische stofgehalte, het plaatselijk voorkomen van klei en leemlagen in de ondergrond veroorzaken grote verschillen in opbrengsten.

In natte jaren zijn er plekken waar de gewasgroei ernstig wordt belemmerd door wateroverlast. In droge jaren hebben gewassen op de hogere zandkoppen te lijden van verdroging. Op de hoge zandkoppen wordt de bewortelingsdiepte belemmerd doordat de zandlagen zo compact zijn dat plantenwortels er niet in kunnen doordringen. Een algemeen recept voor bodemverbetering voor deze gronden bestaat niet. Er is maatwerk nodig!.

Op de Bodemdag zijn verschillende vormen van drainage te zien en zijn op verschillende percelen de effecten van onder andere diepe grondbewerking en egalisatie te zien.

Systeemproef Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën

Het integraal verbeteren van de bodemkwaliteit (fysisch, chemisch en biologisch) is noodzakelijk voor een perspectiefvolle en duurzame landbouw. Op het proefbedrijf in Valthermond ontwikkelen we in de systeemproef ‘bodemkwaliteit’ praktisch toepasbare maatregelen op semi-praktijkschaal in een veenkoloniaal bouwplan met 1:2 zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst.

De verschillende maatregelen zijn:

Minimale grondbewerking (minder stuifproblemen en af- en uitspoeling, betere waterhuishouding en draagkracht)

Aanvoer organische stof (verdubbeling met compost en inwerken graanstro)

Boostjaar met Tagetes (Afrikaantjes) i.p.v. zomergerst (beheersing bodemziekten, extra organische stof, ruimte voor bestrijding wortelonkruiden en oplossen structuurproblemen)

Verbetering chemische bodemvruchtbaarheid (Ca-Mg-K-verhouding in de bodem)

Verbetering bodemvruchtbaarheid met mineralen in de vorm van steenmeel (beschikbaarheid sporenelementen en verhogen bindingscapaciteit)

Combinatie van bovenstaande maatregelen (verwacht maximaal effect op bodemkwaliteit)
Op de Bodemdag worden de effecten van deze maatregelen op opbrengst, bodemkwaliteit en bedrijfsvoering vergeleken met de gangbare praktijk.