Home

Achtergrond

Flinke opgave aanvraag subsidie duurzame stallen

Op 25 mei is een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor verduurzaming van stallen en stalsystemen. Tijdens het webinair ‘Voorlichting innovaties voor stallen en stalsystemen’ gaven het landbouwministerie en RVO.nl tekst en uitleg. De eerste openstelling van de innovatiemodule duurt tot en met 15 juli.

Het aanvragen van subsidie voor verduurzaming van stallen en stalsystemen is ingewikkeld en er moet aan veel voorwaarden worden voldaan. Dat geeft RVO.nl ruiterlijk toe. Om het de aanvrager toch wat gemakkelijker te maken, ontwikkelde RVO.nl formats voor een projectplan en begroting. Deze maken de mogelijkheden en hoogte van subsidie inzichtelijk. Desalniettemin blijft de aanvraag een flinke opgave, zo bleek tijdens een onlinebijeenkomst naar aanleiding van de nieuwe subsidieregeling voor innovaties.

Lees ook: Subsidieregeling duurzame stallen 25 mei open

Eisen projectvoorstel

Een projectvoorstel moet aan verschillende eisen voldoen. Als eerste moet het brongericht zijn. Ook moet er sprake zijn van integrale emissiereductie en de maatregel moet leiden tot een beter stalklimaat. Het gaat om een innovatie en de resultaten zijn meetbaar. Bij een aanvraag moeten minimaal een veehouder en een onderzoeksorganisatie betrokken zijn. De veehouder is altijd de hoofdaanvrager. Optioneel kunnen andere veehouders of organisaties zich aansluiten. Ook is er een eis wat betreft de minimale reductiedoelstelling waar het project toe moet leiden. Bij een varkensbedrijf gaat het bijvoorbeeld om: 50% methaan, 70% ammoniak, 25% geur en 25% fijnstof. Als dit vooraf nog niet geheel duidelijk is, kan een goede uitleg bij een inschatting helpen.

Beste projecten winnen

De kwaliteit van het projectplan is erg belangrijk. ‘Het is een tender, de beste projecten winnen’. In het projectformat staat te lezen waar een aanvraag aan moet voldoen. Het plan wordt onder meer beoordeeld op percentage emissievermindering. Dit criterium weegt het zwaarst. Verder wordt gekeken naar economische kansen, dierenwelzijn en brandveiligheid, internationale vernieuwing en specifiek voor de melkveehouderij, weidegang. RVO.nl hanteert een grens van een minimale score die behaald moet worden.

Bugetten verdeeld

Om verschillende sectoren gelijke kansen te bieden, is het budget verdeeld. Voor de eerste ronde is er € 6,1 miljoen gereserveerd voor de varkenssector, € 2 miljoen voor de geitensector, € 9 miljoen voor de melkveehouderij en € 2 miljoen voor de kalverhouderij. Aanvragers hebben dus alleen te maken met concurrentie binnen hun eigen sector. Wel kan er met bedragen tussen sectoren worden geschoven als er voor een bepaalde sector te weinig aanvragen binnenkomen.

Aparte investeringsregeling voor pluimveehouders

Pluimveehouders komen vooralsnog niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de pluimveesector bestaan al een aantal innovaties die kunnen worden uitgerold. Voor de pluimveesector werkt RVO.nl daarom aan een investeringsregeling (de investeringsmodule) zodat deze innovaties breder toegepast kunnen worden. RVO.nl geeft aan dat deze regeling op korte termijn wordt gepubliceerd en opengesteld.

Verschillende fases

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten er drie verschillende fases worden doorlopen. Het gaat om de onderzoeks- en ontwikkelfase (max. 3,5 jaar), de meetfase (max. 1,5 jaar) en de fase van resterende productieve levensduur. LNV onderzoekt nog of het juridisch mogelijk is bijvoorbeeld alleen subsidie te verlenen voor de meetfase. Soms is de eerste fase immers al doorlopen. Nu is dat nog niet mogelijk.

Wat betreft de hoogte van de subsidies valt geen eenduidig antwoord te geven. Kosten worden gesubsidieerd voor een bepaald percentage afhankelijk van type onderzoek en deelnemende partijen. Met behulp van het format projectbegroting krijgen deelnemers inzichtelijk welk bedrag ze kunnen verwachten. Vervolgens ontvangt de subsidieontvanger ieder kwartaal een voorschot. Wel is er een maximum van € 1 miljoen per aanvraag voor een nieuw te ontwikkelen en bouwen stalsysteem. Voor investeringen of managementmaatregelen voor bestaande stalsystemen geldt een maximale subsidie van € 750.000.

Ook subsidie voor resterende afschrijvingskosten

De meetresultaten moeten worden gepubliceerd na afronding van fase 2. Vervolgens dient de aanvrager een vaststellingsaanvraag in en ontvangt hij het resterende subsidiebedrag wat nog niet in voorschotten is uitgekeerd. De derde fase is in het leven geroepen om de veehouder verder tegemoet te komen bij het subsidiëren van zijn investering. Deze fase geldt alleen voor investeringen in techniek en niet voor managementmaatregelen. In fase 1 krijg je subsidie voor de investering, maar dan alleen voor de afschrijvingskosten. In fase 3 krijgt een veehouder over de rest van de afschrijvingskosten gedurende de economische levensduur van bijvoorbeeld een stalvloer ook gesubsidieerd. Voorwaarde voor subsidie gedurende de derde fase is wel dat tijdens de meetfase is gebleken dat reductie van emissies is gerealiseerd.

Aanleiding subsieregeling

Aanleiding voor de subsidieregeling voor emissie arme stallen, die in ieder geval tot en met 2024 twee periodes per jaar wordt opengesteld, is de wens om de leefomgeving rondom veebedrijven te verbeteren. De regeling is onderdeel van de stikstof- en klimaatmaatregelen. Naast het saneren van bedrijven kiest de overheid voor het stimuleren van verduurzaming op bestaande bedrijven. Bijvoorbeeld door emissies uit de veehouderij substantieel te reduceren. Het doel van de subsidieregeling is dan ook het ontwikkelen en uitrollen van integrale emissie reducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen. Het kabinet maakt hier € 172 miljoen voor vrij.

Mogelijk verlenging tot 2030

Hoewel nog niet zeker is, bestaat het idee om na 2024 met een nieuwe vergelijkbare subsidieregeling te komen, die loopt tot 2030. Ook doet LNV de toezegging bij overschrijving op de subsidieregeling te willen kijken of alle goede projectaanvragen toch kunnen worden gehonoreerd.

RVO.nl is zich ervan bewust dat er partijen met innovatieve ideeën zijn die nog op zoek zijn naar partners om samen een aanvraag te doen. RVO.nl toont zich bereid om partijen, zowel veehouders als onderzoeksorganisaties, met elkaar in contact te brengen.

Meer info is te vinden op de website van RVO.nl

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Of registreer je om te kunnen reageren.