Home

Achtergrond

Percelen goed registreren is de basis

Percelen goed en volledige registreren is soms een puzzel. Die moet wel goed ingevuld worden om geen uitbetaling mis te lopen en het kan extra mestruimte opleveren.

De geregistreerde landbouwgrond per bedrijf is van belang voor de uitbetaling van betalingsrechten en voor het mestbeleid. Het areaal en de gewassen vormen de basis voor de hoeveelheid mest die een boer mag gebruiken. Bij melkveehouders is de grond naast fosfaatrechten nog steeds een basis voor het aantal stuks melkvee die gehouden mogen worden door de regels voor grondgebonden groei.

Voor melkveehouders en andere veehouders die meededen aan derogatie is er nog een grote onzekerheid over de hoeveelheid mest die ze dit jaar op het eigen bedrijf kunnen gebruiken omdat er nog geen nieuwe derogatie is. Minister Schouten van LNV heeft onlangs nog aangeven dat er mogelijk pas in juni duidelijkheid komt.

Lees ook: Aandachtspunten voor de Gecombineerde opgave

Perceelsregistratie eerst bijwerken

In de Gecombineerde opgave wordt gebruik gemaakt van de percelen grond van het bedrijf zoals die zijn opgenomen in de perceelsregistratie. Daarom is het dringende advies om elk jaar eerst de perceelsregistratie bij te werken en dan pas de Gecombineerde opgave (Go2020) in te vullen. In de Go2020 worden per perceel gegevens gevraagd in verband met betalingsrechten, andere grondgebonden subsidies en mestbeleid.

Zorg ervoor dat er voldoende hectares subsidiabele grond in de opgave staan. Het aantal hectares op bedrijfsniveau moet voldoende zijn voor alle betalingsrechten die op naam staan. Rechten die twee jaar niet worden benut, gaan dit jaar vervallen.

Nieuwe fosfaatgebruiksnormen

Op grond die veel fosfaat bevat (fosfaattoestand hoog) mag minder fosfaat gebruikt worden en er is een fosfaatklasse toegevoegd. Zie de tabel hieronder met de verschillende fosfaatklassen en bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Fosfaattoestand hoog met de laagste gebruiksnorm is de standaard. Om hogere mestnormen te kunnen gebruiken moet per perceel het PAL-getal (grasland) of Pw-getal (bouwland) ingevuld worden (fosfaatdifferentiatie).

Aanmelden voor die zogenoemde fosfaatdifferentiatie moet via de Go2020. Daarvoor zijn onder meer grondmonsters en daarop gebaseerde analyseverslagen nodig die op 15 mei niet ouder mogen zijn dan vier jaar.

Lees verder onder de tabel.

Percelen goed registreren is de basis

Let op bij grondmonsters

Vanaf 2021 gaan andere getallen gelden voor het bepalen van de fosfaattoestand. Dat zijn het P-PAE-getal (beschikbaar fosfaat) en het P-AL-getal (totaal fosfaat in de bodem). Als die gegevens nu al op het verslag staan, zijn ze ook volgend jaar bruikbaar binnen de vierjaarstermijn.

Let op bij wijzigingen in percelen

Aanpassingen van een perceel in de perceelsregistratie wordt niet automatisch doorgevoerd in de Gecombineerde opgave. Dat moet de aanvrager dus na een aanpassing zelf doen en uiteindelijk bevestigen door de opgave opnieuw in te dienen.

Oplossen dubbel opgegeven perceel

Elk jaar zijn er een groot aantal percelen die in eerste instantie door twee gebruikers worden opgegeven. Dat zijn de zogenoemde dubbelclaims en die kunnen leiden tot vertraging bij de afhandeling. In veel gevallen gaat het om percelen die zijn geruild of bijvoorbeeld alleen in 2019 in gebruik zijn geweest. Als dan geen einddatum is ingegeven blijft het perceel geregistreerd bij de aanvrager in het voorafgaande jaar. De aanvragers krijgen beiden bericht over dubbelclaims, via de zogenoemde voorafgaande controles. Herstel is dan mogelijk tot en met 19 juni 2020.

RVO.nl geeft de volgende werkwijze aan voor het oplossen van dubbelclaims:

  1. verantwoordelijkheid voor oplossen ligt bij de aanvragers;
  2. perceel niet (meer) in gebruik? In ‘mijn percelen’ de einddatum ingeven, in veel gevallen zal dat 31 december 2019 zijn;
  3. let op! Aanpassingen op twee plaatsen doorvoeren: eerst in ‘mijn percelen’ (bedrijfssituatie) en daarna in de Gecombineerde opgave zelf (regelingsaanvraag)

Lees verder onder de film.

Perceelsgrenzen opnieuw controleren in de loop van 2020 en in 2021

Alle perceelskaarten van landbouwgrond worden geleidelijk vernieuwd in 2020 en 2021.

Boeren krijgen vooraf de gelegenheid van uitvoeringsorganisatie RVO.nl om de intekening van hun percelen te controleren. Dat gebeurt in fasen en begint pas na de Gecombineerde opgave 2020 (inclusief eventueel uitstel) benadrukt RVO.nl.

De aanpassingen zijn onderdeel van de overgang naar de zogenoemde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de nieuwe digitale basiskaart van Nederland. Die wordt in 2022 van kracht en is dan de basis voor de registratie van alle percelen.

De controle van percelen en intekening gebeurt via de zogenoemde BGT-check. Die gaat dit jaar van start na de Gecombineerde opgave. Boeren krijgen in meerdere groepen een brief van RVO.nl met informatie over de BGT-check en het verzoek om de eigen percelen te controleren.

RVO.nl gaat dit jaar circa 20.000 boeren uitnodigen, te beginnen in de noordelijke provincies (zie kaart hieronder als indicatie). Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen uit een eerste praktijktest in 2019. Volgend jaar volgen dan de resterende circa 30.000 boeren. De aanpassingen voor boeren die dit jaar een BGT-check krijgen, worden pas in 2021 doorgevoerd.

RVO.nl is er alles aan gelegen om de invoering van de nieuwe BGT-kaarten zo makkelijk mogelijk te maken, onder meer door het gebruik van gedetailleerde luchtfoto’s. De invoering van de huidige perceelsregistratie in 2010 leidde tot veel commotie bij boeren. Bijvoorbeeld door forse aanpassingen van percelen door onjuiste aanpassingen van slootranden en schaduwwerking van bomen.

Neem gratis deel aan webinar over de Gecombineerde opgave. Deze is donderdag 2 april, vanaf 19.00 uur. Schrijf je nu in middels het aanmeldingsformulier.

Percelen goed registreren is de basis

Of registreer je om te kunnen reageren.