Home

Achtergrond

Loonwerkers starten samen adviesdienst

Loonbedrijven werpen zich op als kennispartners voor hun klanten. Informeel wordt er altijd al kennis uitgewisseld, nu krijgt het een structureel karakter.

Klanten verwachten meer van een loonwerker dan alleen op tijd met de machine op het land staan. Dat was een van de conclusies uit een klanttevredenheidsonderzoek door een aantal samenwerkende loonwerkers in Zuid Holland. Een belangrijk punt dat naar voren kwam was dat klanten graag onafhankelijk advies willen van hun loonwerker. Bij veehouders gaat het dan vooral om adviezen over de voederwinning, bemesting, graslandvernieuwing, maisteelt en bodemverbetering. Allemaal zaken waarvoor de loonwerker bij de boer op het erf komt en waarvan hij verstand moet hebben en met de klant mee moet kunnen praten.

Bodemkracht

Reden voor 4 Zuid-Hollandse loonbedrijven om een samenwerkingsverband genaamd ‘Bodemkracht’ aan te gaan. De initiatiefnemers zijn:

  • loonbedrijf Gebroeders Van der Poel in Oud Ade (Z.-H.)
  • loonbedrijf Van Vliet in Ter Aar (Z.-H.)
  • RVR loonbedrijf met vestigingen in Rijnsaterwoude (Z.-H.) en in Hoofddorp (N.-H.)
  • HKA loonbedrijf in Nieuwkoop (Z.-H.)

Lees verder onder het Facebookbericht.

Inhuur van deskundigen

Een van de eerste acties van Bodemkracht is dat de loonbedrijven samen een deskundige inhuren die namens Bodemkracht klanten kan adviseren. In september startte Bodemkracht met een pilot op 13 bedrijven verdeeld over het hele werkgebied van de loonwerkers. De deskundige gaat met de klant in gesprek over bodemzaken om te inventariseren wat Bodemkracht voor de klant kan betekenen.

Wij kijken verder dan adviseur voerleverancier

Loonwerker Dammie van der Poel schetst het verschil met bijvoorbeeld de adviseur van de voerleverancier. “Deze kijkt naar de kuilanalyse en concludeert bijvoorbeeld dat er te weinig eiwit in het kuilvoer zit en adviseert de veehouder om extra eiwit aan te kopen. Wij kijken verder. Hoe kan de veehouder het eiwitgehalte in zijn kuilgras verhogen? Dan moet je denken aan andere maaitijdstippen, veldperiode, aangepaste bemesting of zelfs andere grassoorten. Onze adviseur heeft die kennis in huis.”

Lees verder onder het Facebookbericht.

Meerwaarde bieden

Het gaat de loonbedrijven in eerste instantie dus niet om het creëren van meer werk, maar om hun klanten meerwaarde te bieden en deze te behouden.

“Het basisprincipe van de samenwerking is dat niet alleen wij, maar ook de klant en het milieu er beter van moeten worden”, aldus Bodemkracht-coördinator Carolien van Vliet namens loonbedrijf J.M. van Vliet bv.

Draagkracht van de bodem

Adviseur Dirk Jan Roos startte in september een pilot met de 13 veehouders. De deelnemers hebben zich bij Bodemkracht aangemeld met het idee dat er wel verbetering in hun graslandmanagement mogelijk is. Volgens Roos heeft iedere veehouder wel een perceel of een hoek van een perceel waar het gras minder goed groeit, of de koeien het gras niet goed willen eten of waar de draagkracht van de bodem te wensen over laat.

Het eerste wat Roos doet, is met de veehouder om tafel gaan zitten om er achter te komen wat er volgens de ondernemer met het perceel aan de hand is en wat hij ermee wil, hoe hij zijn land bemest en met welke machines, hoe hij de beweiding rond zet en de ruwvoerwinning organiseert.

Kwaliteit bodem

Grondanalyses geven volgens Roos maar deels inzicht in de bodemkwaliteit. Daarom gaat de adviseur bij een intake altijd het land in voor een visuele beoordeling. Hoe ziet de zode eruit, welke grassen staan er, zijn er sporen gereden of blijft er water staan op het perceel? Een profielkuil in het perceel voor een inspectie van de ondergrond geeft ook heel veel informatie. Roos let daarbij op zaken als structuur van de grond, bodemleven, interne slemp, zure lagen en verdichte lagen.

Geen goede aansluiting met ondergrond

In het Groene Hart is vooral bodemdaling en daardoor vernatting van de bodem een item. Maar Roos heeft ook veel percelen waar grond opgebracht is die vrij kwam bij de aanleg van de hoge snelheidslijn (HSL) door het gebied. Dat is volgens Roos in een aantal gevallen slecht gedaan. Er is veel dode grond opgebracht waar nauwelijks bodemleven in zit en waarop gras niet wil groeien. Ook is soms de aansluiting met de ondergrond niet goed waardoor de vochtvoorziening in de knel komt.

Aanpassing van mechanisatie

Op basis van zijn bevindingen maakt de adviseur een rapport met daarin de mogelijkheden om de productiviteit van de grond te verbeteren. Dat kan variëren van een aanpassing van de mechanisatie (bredere banden, andere machines), via herinzaai tot compleet nieuw inrichten van een perceel.

De inzet van de bodemdeskundige is voor de loonwerkers een manier om zich te profileren en om (bodem) kennis bij hun medewerkers te vergroten. In een volgende fase denken de loonwerkers ook winst te behalen uit data-analyse en het gezamenlijk uitwerken van innovatieve ideeën.

Lees verder onder de foto.

Maisoogst door Van der Woerd. Binnen BodemPartners wordt gekeken naar de mogelijkheden om plaatsspecifiek de maisopbrengst te bepalen. - Foto: Henk Riswick
Maisoogst door Van der Woerd. Binnen BodemPartners wordt gekeken naar de mogelijkheden om plaatsspecifiek de maisopbrengst te bepalen. - Foto: Henk Riswick

BodemPartners, 2 loonwerkers en adviesbureau

In het zuiden van Gelderland werken loonbedrijf Dekkers, loonbedrijf van der Woerd en onafhankelijk adviesbureau M-ARC van Gerard Meuffels samen onder de naam BodemPartners. BodemPartners is een onafhankelijke adviesdienst voor klanten van de beide loonbedrijven. De samenwerking gaat in 2020 het derde seizoen in. De adviezen zijn gericht op alles wat met de teelt te maken heeft en waar de loonwerkers direct invloed op hebben. De loonwerkers signaleren een sterke kennisbehoefte bij hun klanten.
‘Gekleurde adviezen’
Met name veehouders krijgen volgens Gijs van der Woerd nogal veel ‘gekleurde’ adviezen. Als service naar de klanten toe controleert de adviseur van BodemPartners de gewassen en geeft bodemkundig advies. Daarnaast ondersteunt de adviseur klanten bij het maken van beslissingen op het gebied van teelt en bemesting.
Voorlichtingsavonden
BodemPartners legt ook proef- en demovelden aan om rassen, bemesting en teeltstrategieën te vergelijken. Voorlichtingsavonden om klanten bij te praten over nieuwe ontwikkelingen zijn ook deel van het concept.
Naast direct advies aan telers werken de partners ook samen aan nieuwe precisielandbouwtechnieken zoals NIR-sensoren bij de toediening van mest en het ontwikkelen van plaats specifieke opbrengstbepaling en plaatsspecifieke kwaliteitsbepaling tijdens de maisoogst.

Loonwerker verantwoordelijk voor ruwvoerwinning

Het project ‘Lonend Werken’ van LTO Noord onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer, verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit en een verbetering van de kostprijs.
Loonwerker verantwoordelijk voor ruwvoer
Het idee is volgens projectleider Edwin Haasjes dat de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de landwerkzaamheden volledig bij de loonwerker komt te liggen. De verwachting is dat wanneer een loonwerker beloond wordt voor de kwaliteit en hoeveelheid ruwvoer, deze dan meer aandacht heeft voor betere benutting van nutriënten, bodemkwaliteit en precisielandbouw. Dat is gunstig voor de boer, maar ook voor de waterkwaliteit, -kwantiteit en bodemleven.
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Voordeel voor de loonwerker is dat wanneer hij zelf verantwoordelijk is, hij zijn tijd beter kan inplannen en mankracht, kapitaal en kennis beter kan benutten. Dit driejarige project wordt gefinancierd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Afgelopen seizoen zijn bij de deelnemers nulmetingen gedaan om de uitgangssituatie te bepalen. Daartoe zijn niet alleen bodemscans, uitgebreide bodemanalyses en mestmonsters genomen, maar is ook een financiële nulmeting gedaan. Begin dit jaar wordt een plan van aanpak gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.