Home

Achtergrond 44 reacties

‘We willen legalisering van PAS-meldingen’

We moeten oppassen dat boerderijen worden weggekocht voor stikstof en gebieden als het ware leeglopen, aldus Trienke Elshof van LTO Nederland. Een interview.

Als portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving is Trienke Elshof bij LTO Nederland verantwoordelijk voor het stikstofdossier. Ruim 3 maanden na de Raad van State (RvS) uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwam LTO met zijn visie op de stikstofkwestie. Op 2 september publiceerde LTO de notitie ‘Verder na de PAS-uitspraak, inbreng voor het adviescollege Stikstofproblematiek’, de commissie Remkes. Daarin pleit LTO voor een goede balans tussen natuur, wonen infrastructuur en landbouw. Op 13 september heeft LTO gesproken met de Commissie Remkes voor een toelichting. Volgens planning komt op 26 september Remkes met zijn langverwachte aanbevelingen.

Waarom heeft het zolang geduurd na de stikstofuitspraak van de RvS eind mei voordat LTO met een standpunt naar buiten kwam?

Trienke Elshof: “We waren al bezig met de stikstofproblematiek voor de uitspraak er eind mei was. Begin dit jaar heeft de minister ons al gevraagd met een onderbouwing te komen vanwege de zaak voor de RvS. Ze had munitie nodig voor de landsadvocaat. We hebben laten zien wat we allemaal gedaan hebben als sector, zoals het terugbrengen van de ammoniakuitstoot met 65% sinds 1990, maar ook de trendmatige ontwikkeling naar de toekomst toe en waar we denken nog stikstofruimte te kunnen halen. Duidelijk is dat in ons land de totale N-emissie niet kan groeien. Dat geldt ook voor de landbouw, sterker nog die zal omlaag moeten.”

Lees verder onder de foto.

Trienke Elshof is portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving en vanuit die functie verantwoordelijke binnen LTO Nederland voor het stikstofdossier. - Foto: Ruud Ploeg
Trienke Elshof is portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving en vanuit die functie verantwoordelijke binnen LTO Nederland voor het stikstofdossier. - Foto: Ruud Ploeg

Heeft LTO zich neergelegd bij krimp van de veehouderij?

“Nee, wij willen geen krimp maar je moet wel realistisch zijn, de kans is groot dat de veestapel zal afnemen. Niet alleen vanwege stikstof. Kijk ook naar klimaat en veenweide en naar de aanpak vitale varkenshouderij. Het kabinet heeft daar geld voor uitgetrokken. Wij willen wel dat opkoop onderdeel is van een bredere gebiedsaanpak waar zowel de bedrijven die stoppen als de bedrijven die doorgaan beter van worden.”

Hoe frustrerend was het dat je als sector die 65% ammoniakreductie heeft gerealiseerd toch de kous op de kop krijgt van de RvS?

“Met name de overweging dat je geen ruimte voor ontwikkeling mag bieden, ook al ben je volop bezig om de emissies te verminderen, viel ons heel rauw op het dak. Dat hadden we niet verwacht. Volgens ons gaf het Europese Hof ruimte voor de systematiek van de PAS. We verwachtten wel dat er aanpassingen nodig zouden zijn. De Raad van State daarentegen verwierp de PAS in zijn geheel.”

We mochten 2 minuten pitchen en ons standpunt toelichten

Ging het in het gesprek met Remkes alleen over hoeveel stikstofruimte de landbouw kan inleveren?

“Zo hebben we dat niet ervaren. We hebben eerst een schriftelijke inbreng aangeleverd. Vervolgens mochten we 2 minuten pitchen en ons standpunt toelichten. De Commissie Remkes zoekt op dit moment vooral naar oplossingen op de korte termijn.”

Korte termijn, dat betekent toch eigenlijk de ‘jacht op stikstof’?

“Ze willen uit de impasse komen.”

Gaat landbouw in die hele stikstofdiscussie niet aan het kortste eind trekken. De rest kan allemaal een ADC-toets krijgen als het mee zit, landbouw niet zoals jullie zelf in je visie schrijven.

“Nee, dat denken we niet. Een ADC-toets is met name voorbehouden aan publieke werken, denk aan wegen, dijkherstel wellicht vliegveld Lelystad en dergelijke. Voor individuele landbouwbedrijven zien wij geen mogelijkheden. Als je sector in zijn geheel neemt wellicht, maar ook dat wordt toch een moeizaam traject. We moeten het met name hebben van interne en externe saldering en liefst binnen de sector. Andere partijen kijken daar anders tegenaan en willen extern salderen met de landbouw. Dat lijkt misschien een oplossing, maar een uitbreiding in Den Haag kun je niet realiseren met extern salderen in Groningen of Brabant. We willen ook niet dat in het landelijk gebied nabij de stad of Natura 2000-gebied de stikstof van de veehouderij zonder meer kan worden weggekocht voor woningbouw of industrie.”

We zetten in op intern salderen

“Voor de korte termijn zetten we in op intern salderen. Dan kun je binnen de vergunning ruimte met emissiearme technieken toch ontwikkelen. We willen daarnaast dat kleine emissies waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen dat die niet schadelijk is voor de natuur, worden toegestaan. Daartoe doen we het voorstel van een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar. Al zou je dat eenmalig toestaan dan los je er de problematiek van de meldingen en veel bouwprojecten mee op.”

Lees verder onder de tweet.

Is dat niet hetzelfde als het legaliseren van de meldingen, die door de RvS-uitspraak nu vergunningplichtig zijn?

“Ja, dat is het. Bedrijven die destijds een melding deden hadden geen keuze. Dat lag besloten in het systeem van het PAS. Zij mochten er op vertrouwen dat zij dezelfde rechtspositie zouden hebben als bedrijven die een vergunning kregen. Dan kan het niet zo zijn dat de overheid hen nu in grote onzekerheid laat over de vraag of zij nog wel legaal zijn. Ik kijk tegelijk naar onze verantwoordelijkheid voor de stikstofemissie. Die 10 kiloton die wij zouden leveren onder het PAS, daar staan we nog steeds achter en die gaan we realiseren, waarschijnlijk eerder dan in 2030 zoals we in 2014 afspraken. Dat vraagt wel een extra inspanning. We kunnen nog veel winnen op het voerspoor, zoals ruweiwitgehalte verlagen in het voer voor de melkveehouderij. Ik hoop in ieder geval dat we de Commissie Remkes hebben kunnen overtuigen iets meer toe te staan, zodat we in de toekomst minder uitstoot zullen hebben.”

Duitsland en België hebben een veel hogere drempelwaarde

Val je dan niet terug op de PAS-systematiek die nu juist door de RvS is afgeschoten?

“Ja, iets in die vorm, vooral om het proces weer op gang te brengen. Om op korte termijn uit de impasse te komen is behalve oog voor de juridische werkelijkheid ook bestuurlijke en politieke moed nodig. En ja, met de 1 mol drempelwaarde neem je een zeker risico maar tegelijk denk ik, Duitsland en België hebben een veel hogere drempelwaarde. Daar zit in de lucht echt niet veel minder stikstof en de kwaliteit van de natuur is echt niet veel beter dan bij ons.”

Oppassen dat boerderijen worden weggekocht voor stikstof

Bedrijven verder ontwikkelen moet wel gefinancierd worden, dat betekent toch groei van bedrijven? Schuurt dat niet?

“Dat hoeft niet. De uitspraak heeft als gevolg dat rondom de Natura 2000-gebieden er nu ook een stikstofplafond is. Tegenover groei van bedrijven staat dat andere bedrijven stoppen of krimpen. Daarom moet je extern salderen in beginsel toestaan. Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat, zoals ik al aangaf, in een open stikstofmarkt landbouwbedrijven het verliezen van industrie en wonen. Extern salderen kan wat ons betreft daarom alleen onder strikte voorwaarden. We moeten oppassen dat boerderijen worden weggekocht voor stikstof en gebieden als het ware leeglopen, dat gevaar ligt op de loer. Dan zijn de boeren die verder willen de klos. Zij kunnen niet, of alleen tegen veel te hoge extra kosten ontwikkelen. Bovendien, door nu ongericht, dus zonder duidelijke kaders en grenzen extern toe te staan gooi je de deur dicht voor gebiedsgerichte aanpak op langere termijn.”

Aan welke percentages stikstofruimte verkopen buiten de landbouw denkt u?

“Die heb ik niet, het is een denkrichting. Een gebiedsgerichte aanpak vraagt om een juiste balans tussen landbouw, natuur, wegen, stedenbouw en dergelijke waarbij je de boer de gelegenheid geeft toekomstperspectief te houden. Daarbij helpt het delen van de kosten van verduurzamen met het bedrijfsleven of via een subsidieregeling van de overheid.”

Voor intern salderen is Aerius nodig, dat werkt op dit moment helemaal niet voor veehouderijen blijkt. Wat nu?

“Alles is vloeibaar nu. Aerius is een nog jong model voor de al weer oude PAS-systematiek en moet worden aangepast voor de nieuwe situatie waarin we zitten. Zorgwekkend is wel dat er nu niets gebeurd op het gebied van vergunningverlening. Iedereen is bang voor juridische gevolgen en wacht op het advies van Remkes en nieuwe regelgeving.”

U heeft het over gebiedsgerichte aanpak. Wat is dat?

“Dat is een gebied rondom een of meerdere Natura 2000-gebieden. Per gebied moet je komen tot een integrale aanpak, dus naar meer stoffen kijken dan alleen stikstof en rekening houden met alle partijen. We hebben een evenwichtig stuk geschreven met perspectief voor de landbouw zonder de realiteiten van vandaag uit het oog te verliezen.”

Wij vragen het aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebieden te heroverwegen

LTO spreekt over natuurgebieden die als hagelslag over het land verspreid zijn. Is er te veel natuur?

“Nee, wij vinden niet dat er te veel natuur is. Men maakt een karikatuur van ons standpunt te denken dat LTO minder natuur zou willen. Wel willen we een realistischer weging van belangen. Door de uitspraak van de Raad van State liggen de natuurbeschermingseisen zo hoog dat het land op slot zit. Zelfs al zou je de hele veehouderij weghalen uit Nederland dan zal de stikstofdruk nog te hoog zijn, onder meer omdat er heel veel stikstof is die je niet beïnvloeden kunt, zoals vanuit het buitenland. Moeten we de ambities als het gaat over het niveau van bescherming zeker ten aanzien van kleine gebieden niet verlagen? Bovendien, wat beschermen we eigenlijk? Wij vernemen dat soms Habitats voor bescherming zijn aangewezen die ook vanwege andere invloeden zoals klimaatverandering niet levensvatbaar zijn. Ook de economische gevolgen van bescherming moet meegewogen kunnen worden. Wij vragen dus het aanwijzingsbesluit van die Natura 2000-gebieden te heroverwegen.”

Hoe moet het vergunningprobleem voor beweiden en bemesten opgelost worden?

“Dat moet geregeld worden in de beheersplannen van de natuurgebieden zelf. Dat kan ook gemakkelijk, want dat blijft onder die drempelwaarde van 1 mol. Het belangrijkste is dat beweiden en bemesten kan zonder dat je daarvoor een vergunning nodig hebt. We vragen een bakker als die eenmaal met vergunning ergens is gevestigd ook niet om een vergunning, alleen voor het bakken van brood.”

Heeft LTO zich al ergens aan gecommitteerd in het stikstofdebat?

“Nee, we hebben de Commissie Remkes onze inbreng toegestuurd en die uitgebreid kunnen toelichten. De Commissie Remkes is er wat ons betreft niet om te onderhandelen met maatschappelijke organisaties.”

VNO NCW wil juridische stappen nemen tegen de Nederlandse Staat vanwege de schade die hun achterban lijdt door de stikstofuitspraak. Wat doet LTO?

“Daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben veel contact met VNO. Zij hebben een 10-puntenplan naar buiten gebracht. Daaruit kun je opmaken dat we een gedeelde visie hebben op wat er moet gebeuren.”

Zou LTO niet wat meer actiebereidheid moeten uitstralen nu de landbouw steeds vaker en nadrukkelijker de zwartepiet toegeschoven krijgt?

“Op dit moment willen we eerst nog de ruimte geven om te komen met een goed advies. Op dit moment zitten we in het stikstofdossier in het stadium van overleg en lobby. We moeten nu afwachten waar Remkes mee komt. Maar ik begrijp heel goed dat veel boeren en tuinders het voortdurend en bewust in een kwaad daglicht zetten van onze sector door sommige media en politici meer dan zat zijn.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Laatste reacties

 • farmerbn

  Hoe zou Vogelaar deze vragen beantwoord hebben? Elshof is wat aan de lieve kant. Zou ze ook voor LNV of Natuurmonumenten willen werken?

 • mali

  farmerbn,

  ik denk het wel, gratis geld voor geen arbeid.

 • Mbmb

  Intern salderen is een kostbare zaak, en wie gaat dat betalen? Zeker voor die bodemprijzen nog meer peperdure maatregelen nemen, om woningbouw en schiphol te spekken. We weten toch hoe het in Brabant gaat; torenhoge eisen aan bestaande stallen in veel te kort tijd, dat is de definitie van uitroken. Als dit al is toegegeven zullen we weer moeten bloeden zonder dat de opbrengst van melk en vee stijgt. Ik heb laatst door de accountant voorgerekend gezien dat, nu al, een investering om 1 koe meer te melden, pas na 25 jaar is terugverdiend. Daar komt nu dus een investering bij voor emissiearme maatregelen. Ik denk dat ik maar tegen mijn zoons ga zeggen dat ze een andere vak moeten leren.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • kraats

  LTO vindt dat er niet teveel natuur is ...... Stop maar LTO , verloren discussie. Natuurlijk is VEEL TE VEEL natuur. Jullie laten je daardoor al op het verkeerde been zetten. Oplossing is even simpel als effectief en pakt het bij de bron aan, nl schrap al die zogenaamde verzuringsgevoelige natuurgebiedjes. 200 jaar geleden bestonden die gebiedjes waarschijnlijk helemaal nog niet. Als die gebiedjes niet de capaciteit hebben zich aan te passen aan deze veranderende wereld, hebben ze toch geen bestaansrecht en behoeven ze ook niet beschermd te worden. De natuur laat zich toch niet dwingen. Er ontstaat vanzelf wel weer nieuwe naruur (zie Oostvaardersplassen). Hooguit paar nationale grote natuurgebieden over en klaar. De rest schrappen/rooien/gewoon laren verzuren. Je kunt niet heel Nederland stilleggen voor deze natuur-gebiedjes-onzin. ZEGT HET VOORT !!

 • Henk 1

  Klopt Mbmb
  Nog meer geld uitgeven aan dure stallen en moeten concurreren met buitenland.
  Je wordt uitgerookt en staat straks met lege handen

 • De makkelijkste keuze is de drempelwaarde gelijk stellen aan die in Duitsland en België. Iedereen tevreden en Schiphol kan dan een NB vergunning aanvragen zoals het zich hoort.

 • Fordson dexta

  Extern salderen,laat de markt zijn werk doen,daardoor worden de veenweidebedrijven(veelal dichtbij natuurgebieden)opgekocht en door het salderen zakt de fosfaatrechten
  Daardoor heeft de hele sector voordeel bij salderen

 • agratax(1)

  Voor mij is en blijft het een vraag "Waarom we steeds maar praten over klimaatmaatregelen om de wereld te redden". Niemand durft de ware oorzaak van alle ellende te benoemen nl. het aantal mensen dat allemaal een zo groot mogelijk stuk van de taart (luxe leven, goederen etc.) willen hebben. Dit blijkt niet te kunnen, zonder uitbuiting van de aarde en de groepen met de minste (politiek) macht. Of moet ik zeggen 'We zijn met meer mensen dan de aarde aan kan, zonder schade aan klimaat, flora en fauna".

 • koestal

  Elke dag komen er meer vliegtuigen en auto,s bij ,daar is geen rem op.

 • boerderij12

  slappe lto hap

 • koestal

  In de RVS zitten veel exTweede Kamerleden van Groen Links en andere linkse partijen.

 • Maas1

  Zo meet men ( luchtmetingen)
  <>

  Waarom niet deugdelijk en robuuster
  <>

 • Alco

  Ja @Agratax De mens met al zijn luxe is het probleem.

 • Alco

  Maas. De grote vraag blijft wat voor effect krimping van landbouw zal hebben.
  Nul komma nul verwacht ik.
  Kringloop van dieren staat altijd in balans met de opname van voedsel.
  Daar moet aandacht aan geschonken worden.

 • veldzicht

  Kijk je naar vroege vogels van de VARA.Het een na het andere ,in hun ogen, prachtige natuurgebied komt voorbij;kijk eens,waar enkele jaren terug nog saaie bieten en aardappelen stonden is nu prachtige natuur met allerlei vreemde plantjes en vogeltjes,allemaal prachtig prachtig prachtig lopen ze te kwijlen.Een paar dagen later lopen die zelfde lui weer te jammeren over de verloedering van te natuur,de vergrassing van de stikstof uitstoot vanuit de bio-industrie ,nu moet toch echt het mes in de veestapel, we hebben op de pof geleefd wat natuur betreft .Kortom ze lopen maar wat te kletsen wat ze het beste uitkomt en hoe ze zoveel mogelijk geld los kunnen peuteren voor nog veel meer natuur en veel minder boeren(land).Als ik om mij heen kijk ziet alles er gezond en fleurig uit en is er niks aan de hand met die natuur.

 • vandenbrandcv1

  de kennis over de HR begint wat toe te nemen. Wel is de leerstof dat teveel op de muziek vooruit lopen niet beloond wordt. Dat mag niet in de HR die wil telkens geen verdere toename, wat er ook gebeurt. Voor landbouw is alleen intern en extern salderen over. De overige belangrijke projecten mogen compenseren, die rekening moeten ze zelf betalen.

 • vandenbrandcv1

  De hamvraag voor nu is wat de landbouw gekregen en gerealiseerd heeft uit de PAS en wat de landbouw heeft gekregen uit het PAS convenant. Het Rijk mag nu niet meer leveren en kan haar contract niet nakomen. Eerst overzicht en dan pas schakelen.

 • deB.


  Precies veldzicht, maaaar de F1 moet doorgaan, volgens die minkukkel van een presentator, kun je dat nederland niet aandoen. Walgelijk

 • Henk.visscher

  Waarom dringt LTO niet veel meer aan om echt te gaan meten in de natuurgebieden hoeveel stikstof daar terecht komt, die metingen zijn er nu helemaal niet

 • Henk.visscher

  LTO pleit om de bedrijven die zijn uitgebreid onder een melding om die een vergunning te geven, maar hoe zit het met de bedrijven die een meklding hebben gedaan en een nieuwe stal hebben gebouwd, maar door de komst van de fosfaatrechten de stal nog niet vol hebben, deze mensen hebben net zo zwaar geinvesteerd

 • Axl

  Als ik bij ons in de buurt kijk werken er bij veel grote veehouderij bedrijven inc tuinbouw en akkerbouw bedrijven en verwerkingsindustrie veelal oost europeanen. Deze bedrijven produceren veel en dragen daardoor bij aan de groei van nederlandse economie. Maar de keerzijde is dat deze bedrijven veel mensen in dienst hebben die hun loon groter deels opmaken in het buitenland en door hun lage loon weinig loonbelasting betalen maar wel gebruik maken van huisartsen ww uitkeringen onderwijs etc.
  Ook zorgen ze bij ons voor druk op de huizen markt want met 6 polen kunnen meer huur betalen dan een onder modaal betaald ned gezin.
  Vanmorgen bij ons in de kerk was een kollekte voor ondersteunen van het sociaalstelsel in oost europese landen omdat door vertrek van de jongeren daar naar west europa dat vastliep.
  Conclusie vanmorgen dacht ik is het niet beter voor iedereen dat wij iets minder produceren en de jonge Mensen uit oost blok in hun eigen land iets meer mogelijkheden krijgen zonder dat hun markt word overspoelt door goedkope Produkten uit west europa waar wij ook alles meetellend ook niets aan hebben.

 • Maas1

  @15.51 waar wij alles meetellend ook niets aan hebben....
  het relaas kan zo gepubliceerd worden op de site van de SP.
  Nederlanders zijn over de hele wereld actief deze moeten dus ook allemaal terug komen,en ook de Nederlanders die in Zuid- Europa actief zijn in de call centers,ook terug.De vergrijzing zal toeslaan dus ook geen handen aan het bed van Europeanen of mensen uit andere windstreken. De energie transitie die plaats gaat vinden ook daar voor geld alleen voor en door de Nederlanders. Nou nou het is me nogal wat.We hebben in Europa het vrije verkeer van goederen en personen en dat is maar goed ook.Een kerk of kerkelijke organisatie die aangestuurd worden door stromingen aan de uiterste linker of rechterzijde daarvan kan geen spraken zijn,althans zo kijk ik er naar maar ik begrijp als wij alles mee tellen er ook niets aan hebben.

 • info58

  @Henk.visscher
  Deze PAS meldingen dienen evenals de PAS vergunningen binnen 2 jaar de stal incl het aangevraagde aantal dieren ook daadwerkelijk aanwezig te hebben. In geval van overmacht kun je een termijn krijgen van een half jaar om alsnog de dieren in de stal te hebben. Lukt dat niet wordt de niet gebruikte NH3 weer ingetrokken om elders uit te geven. Je mag binnen een periode van 6 jaar geen nieuwe aanvraag doen.
  Wat Trienke namens LTO zegt kan ik wel begrijpen. De PAS meldingen worden vernietigd en de meeste aanvragers hadden geen of een kleine vergunning. In de NH3 strijd die komen gaat gaan die bedrijven geen NH3 rechten krijgen en kunnen dus niet terugvallen op een oude vergunning oid. Dat wordt mi een zeer lastig verhaal. Bijkomend nadeel vindt ik dat de NH3 normen de laatste jaren toch fors zijn verhoogd. Om te verkopen goed maar om te kopen slecht. Bv groene vlag voorheen 3.9 nu 6 kg per koe. Om stikstof ruimte te claimen zal de Overheid alle vergunningen waar een ruis op zit goed tegen de lamp houden. het is goed mogelijk dat er complete bedrijven stil komen te liggen.

 • Henk.visscher

  Info 58 als je bent gekort op de fosfaatrechten en 2017 was een verloren jaar waarin veel jongvee klaar stond om te gaan melken dat moest vanwege fosfaatrechten deels weg tel daarbij een groot aantal koeien die wegmoesten, dan ben je alle vee kwijt, dat red je niet zomaar in een half jaartje extra en dan heb ik het nog niet eens over de financiele gevolgendie door de fosfaatrechten

 • info58

  @Henk.visscher
  Mee eens maar dat is achteraf gezien altijd makkelijk. Maar nu de advocaat van de duivel, je wist van te voren wat de spelregels van de PAS waren, je kon in 2014 nog NH3 rechten kopen van een stoppende boer, je wist dat een NB vergunning goed in elkaar steekt.

 • aelvoet

 • kleine boer

  Info58 en als ze die gekochte rechten nu gaan korten om dat je rustig wilde groeien en je ze niet volledig hebt gebruikt wel terecht? Daar word nu ook over gesproken om ruimte te krijgen...

 • Henk.visscher

  Ja kleine boer, je kunt je niet voorstellen dat ze dat gaan doen, maar ik kijk tegenwoordig nergens meer van op
  kleine boer betekent dat ook dat je naar de maatstaven van tegenwoordig ook een klein bedrijf hebt?

 • kleine boer

  @henk in 2014 van 50 naar 80 koeien gegroeid dus niet groot nee

 • Henk.visscher

  Ik heb er maar 60, snik,snik

 • Henk.visscher

  hier, keutelboertje nog even, er is ook over een generieke korting gesproken, zou me wat zijn , velen hebben net die 8 procent ingeleverd, kun je nog een keer inleveren, nogmaals kan het mij niet voorstellen, maar alles is mogelijk

 • info58

  @kleine boer
  Als je een NB vergunning hebt zijn dat jou vergunde aantallen. Nu de PAS weg is val je weer terug op de oude situatie. Dan heb je mogelijk weer te maken van de 3 jaars termijn dwz de toen aangevraagde dieraantallen moesten ook binnen 3 jaar aanwezig zijn anders vervalt een gedeelte van de vergunning. Op zich niets nieuws vergeleken met het verleden qua vergunningverlening. Het zal nu echter een hele puzzel zijn om NH3 ruimte boven water te krijgen en er ook nog voor te betalen.

 • Attie

  Henk Visscher, een lage kosten boer van 60koeien verdiend méér, dan één met hoge kosten en 120koeien..

 • farmerbn

  Moet elke koe een inkomen geven van 750 euro. Bij lage kosten ongeveer 10 cent overhouden van de ruim 40 die er binnenkomen.

 • kleine boer

  Henk aantallen zeggen me niet zoveel de kortingen waar je niet op telt doen de meeste pijn als je al klein bent. Beetje omvang hoort erbij denk er met 260 zijn die niks beter of gelukkiger boeren...

 • 306lsa

  <>
  Van Agnes kunnen we een wijze les leren als je pech hebt met veel schulden en half lege stal dan heb je moeite om het hooft boven water te houden

 • kleine boer

  info 58 ja dat is bekent maar niet iedereen heeft de stal nu vol gekregen ik ben bang dat ze daar gebruik van gaan maken.... hier gelukkig een heel eind vee gehad zoals vergund was/is

 • Henk.visscher

  info5 je hebt het nu toch over de meldingen of bedoel je dat ook de gewone NB vergunning ingetrokken kan worden als je het aantal dieren nog niet hebt

 • Bolder01

  Als ik het allemaal zo lees, Dat zet mij aan het denken,de boeren moeten voor een habbekrats werken hoge hypotheken dus weinig verdienen. (LAAT DE BOEL MAAR KNAPPEN MET VOOR BEDACHTE RADE ))
  ga naar shosiaaaaaale zaken en hou de hand op heb je het beter dan de gemiddelde boer met minder zorgen.🤔😜

 • info58

  @Henk.visscher
  PAS melding is op dit moment vogelvrij
  PAS vergunning binnen 2 jaar de dieraantallen gerealiseerd hebben mogelijk nog 6 maand respijt vanuit de provincie.
  MOB gaat dit nog nader uitzoeken en ik denk dat ze een punt hebben indien er NH3 is toegerekend op basis van ontwikkelingsruimte.
  NB vergunningen zijn onherroepelijk voor de vergunde rechten
  Je zou kunnen overwegen om zelf een controle aan te vragen bij de provincie om je dieraantallen te laten controleren en vast te leggen op het door jou gewenste moment.

 • Het lijkt er steeds meer op dat dit hele gebeuren een vooropgezet plan is, over de opzet natura 2000 en de lieden die deelnemen in de commissie Remkes , zie de info in <>

 • koestal

  Let op.de stikstofruimte wordt straks van de boeren gestolen met goedkeuring van de politiek

 • kleine boer

  koestal ik denk dat de politiek zo gaat doen dat andere bedrijven stikstof ruimte kunnen kopen van stoppers en er dan afgeroomd word het kost ze dan geen cent alles word dan door het bedrijfsleven betaald. Voor de wegen aanleg zal wel een uitzondering komen met wat aanplant of zo....

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.