Home

Achtergrond 25 reacties

Strijd om stikstofruimte barst los

De strijd om de stikstofruimte is begonnen. De druk op de veehouderij neemt toe. Een ‘college van wijzen’ moet oplossingen vinden – op korte en langere termijn. Boeren verkeren in grote onzekerheid.

De stikstofuitspraak van de Raad van State is een steen in een vijver, die steeds meer golven veroorzaakt. Aanvankelijk was er alleen commotie in de veehouderij over het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar langzamerhand dringt door dat veel economische sectoren er last van hebben, inclusief de woning- en wegenbouw en de realisatie van windmolenparken. Een college van wijze mensen moet een advies uitbrengen, waarna de politiek keuzes moet maken.

Bedrijfsontwikkeling is met het wegvallen van het PAS niet geheel onmogelijk geworden. Het extern salderen komt weer in beeld, een optie die vóór dat het PAS werd ingevoerd, tot 2015 ook werd toegepast. Daarbij worden de emissierechten van stoppende bedrijven in de omgeving gebruikt voor bedrijfsontwikkeling. Saldering is een ingewikkeld systeem, waar de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) met argusogen naar kijkt.

We moeten de veestapel aanzienlijk inkrimpen

Druk op stikstofmarkt

De strijd om de schaarse stikstofruimte wordt al volop gevoerd. Nu al zijn er bedrijven van buiten de landbouw die hun licht opsteken bij agrarische adviseurs om te zien of er stikstofruimte te halen valt bij stoppende veehouders. Stikstofruimte kan worden gecreëerd door inkrimping van de veestapel. Er zijn echter andere opties: Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen heeft ook effect, evenals het verbieden van paasvuren en andere vreugdevuren.

Voor Frank Berendse, emeritus hoogleraar ecologie (Wageningen Universiteit) is het allemaal niet zo moeilijk. “Het is heel simpel: we moeten de veestapel aanzienlijk inkrimpen, want daar komt het meeste stikstof vandaan”, aldus Berendse tegen de NOS. Hij krijgt steun van een aantal collega-ecologen.

De overheid werkt op dit moment aan de inkrimping van de veestapel door de warme sanering in de varkenshouderij. Die ingreep met bijna € 200 miljoen aan belastinggeld zal niet alleen de geurhinder verminderen, maar ook de stikstofuitstoot. Maar ecologen vinden dat nog niet genoeg.

Lees verder onder de foto.

Koeien (in dit geval vleesvee) onder de rook van Amsterdam. Vee stoot stikstof uit, maar verkeer en industrie ook. - Foto: Lex Salverda
Koeien (in dit geval vleesvee) onder de rook van Amsterdam. Vee stoot stikstof uit, maar verkeer en industrie ook. - Foto: Lex Salverda

Ammoniakuitstoot vermindert

LTO Nederland vindt het niet terecht dat nu meteen naar de landbouw gewezen wordt. De landbouworganisatie benadrukt dat de veehouderij heel innovatief bezig is en dat de uitstoot van ammoniak de afgelopen 30 jaar al met 68% is teruggebracht, zoals blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Andere sectoren hebben de stikstofuitstoot in dezelfde periode met hetzelfde percentage verminderd. De daling van de ammoniakuitstoot vlakt de laatste jaren af.

LTO ziet nog mogelijkheden om de ammoniakuitstoot te verminderen door de toepassing van nieuwe stallen die beter ammoniak kunnen afvangen, emissiearme aanwendingstechnieken verbeteren, ander voer en extra weidegang – maatregelen die ook nog eens goed zijn voor het klimaat. LTO wil de koe in de wei houden, waarvoor volgens de stikstofuitspraak echter wel een vergunning nodig is.

Bemesten en beweiden

In de bestaande vergunningen zijn beweiden en bemesten niet meegewogen en dat moet volgens de rechter wel. De actiegroep MOB heeft provincies gevraagd te controleren op de naleving van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten. De provincie Overijssel heeft al 26 boeren aangeschreven dat ze een vergunning zullen moeten aanvragen. Overijssels milieugedeputeerde Tijs de Bree maakt echter duidelijk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. In lijn met de afspraken tussen landbouwminister Carola Schouten en de provincies zal De Bree pas echt gaan controleren, als boeren ook een vergunning hebben kunnen aanvragen. Dat is nu nog niet het geval. In elk geval moet er voor het komende weide- en mestseizoen (uiterlijk 1 februari 2020) duidelijkheid zijn. De minister heeft een adviescollege onder voorzitterschap van Johan Remkes ingesteld die zich onder andere over deze problematiek moet buigen. Lees onderaan dit artikel meer hierover.

Depositie

De Utrechtse hoogleraar Omgevingsrecht Chris Backes zegt dat het denkbaar is dat het houden van vee inclusief het beweiden en bemesten in bepaalde gebieden en onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld bij een bepaalde afstand en een met zekerheid dalende lijn van de depositie) wordt vrijgesteld van een vergunning. Maar daarvoor moet dan wel een stevige onderbouwing komen, die laat zien dat de natuur geen schade lijdt – of liever nog de situatie van de natuur verbetert.

Discussie over stikstofcijfers

De veehouderij is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van de voor de natuur schadelijke stikstofdepositie, blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Daarmee is de landbouw de belangrijkste ‘leverancier’ van stikstof, vooral in de vorm van ammoniak. De berekende stikstofdepositie wordt afgeleid van de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht in natuurgebieden.

Over de stikstof- en ammoniakcijfers woedt echter al lange tijd een debat tussen het RIVM en Wageningen Universiteit enerzijds en onderzoekers Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp anderzijds. De laatsten wantrouwen de officiële gegevens en stellen dat het lijkt dat de cijfers over depositie van stikstof ‘worden opgeplust’. De stichting Agri Facts (Staf) borduurt daarop voort en zegt dat het tijd wordt dat Nederland meet hoeveel stikstof er in de natuur terecht komt (depositie) en dat de modellen daarop worden aangepast. Bovendien stelt Staf dat boeren meer mogelijkheden moeten krijgen om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Lees verder onder de foto.

Nieuwbouw van een varkensstal. Alle nieuwe activiteiten lopen gevaar door het debacle met het stikstofbeleid. - Foto: Hans Prinsen
Nieuwbouw van een varkensstal. Alle nieuwe activiteiten lopen gevaar door het debacle met het stikstofbeleid. - Foto: Hans Prinsen

Politiek moet kiezen

Frits van der Schans (CLM Onderzoek & Advies) zegt op het discussieforum Foodlog dat het onvermijdelijk is dat er keuzes moeten worden gemaakt waarbij natuur, landbouw, verkeer en industrie betrokken zijn. “Onvermijdelijk is dat we moeten kiezen tussen verschillende beperkingen: bij welke sector heeft een beperking meer of juist minder maatschappelijke impact”, stelt hij. Oud PvdA-politicus Diederik Samsom, die samen met CDA‘er Ger Koopmans mede aan de wieg stond van het nu afgeschoten PAS stelde enkele weken geleden in de Volkskant dat de stikstofaanpak is vastgelopen. “Zelfs ons land bereikt een keer de limiet van haar kunnen en de grenzen van haar milieuruimte.” Samsom roept politici op te doen waarvoor ze gekozen zijn: kiezen.

Schrappen natuur is geen optie

Een af en toe geopperde oplossing is het schrappen van natuurgebieden. Juridisch is het echter niet eenvoudig een eenmaal aangewezen Natura2000-gebied van de lijst te halen. Hoogleraar Chris Backes ziet daar op grond van de bestaande rechtspraak 3 opties voor: als een gebied door een duidelijke fout ten onrechte is aangewezen; als het doel – de duurzame instandhouding van de desbetreffende habitattype of soort in Nederland – is behaald en bescherming van dit gebied daarvoor niet meer nodig is; of als het absoluut onmogelijk is het doel nog te behalen (bijvoorbeeld als de te beschermen soort is uitgestorven). Geen van die 3 opties is voor de Nederlandse situatie reëel, meent Backes.

En daarmee dreigt de stikstofuitspraak van een steen in de vijver te veranderen in een molensteen om de nek van de veehouderij.

Tot eind 2020 geen vervanging voor PAS

Tot eind 2020 zal er geen nieuwe regelgeving komen die het Programma Aanpak Stikstof vervangt.

Het adviescollege stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes moet helpen uit de impasse te komen, zodat de vergunningverlening toch weer losgetrokken kan worden. Het college krijgt tot volgend jaar juni de tijd om een advies te formuleren.

Lees verder onder de foto.

Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege dat zich buigt over de stikstofproblematiek. - Foto: Remko de Waal
Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege dat zich buigt over de stikstofproblematiek. - Foto: Remko de Waal

Beweiden en bemesten

Het college moet kijken naar de mogelijkheden om op korte termijn activiteiten te legaliseren waarvoor binnen het PAS een vrijstelling bestond. Dan gaat het onder andere om het beweiden en bemesten, maar ook om situaties waarbij wel sprake was van bedrijfsontwikkeling, maar het effect van die ontwikkeling onder een grenswaarde bleef. De vraag aan het college is om daar op korte termijn, zo mogelijk binnen 2 maanden een advies over uit te brengen.

Daarnaast moet het college handvatten geven voor de afweging van verschillende belangen bij de afgifte van vergunningen, inclusief een rangorde.

Kringlooplandbouw

Landbouwminister Carola Schouten heeft het adviescollege meegegeven dat ook het streven naar kringlooplandbouw en de klimaatopdrachten betrokken kunnen worden bij het advies. Als het adviescollege met een alternatieve aanpak komt, die in plaats kan komen van het Programma Aanpak Stikstof, dan moet daar ook gekeken worden naar andere schadelijke emissies.

Het adviescollege is breed samengesteld met onder anderen emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge, oud-gedeputeerde Hester Maij, hoogleraar en oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf, oud-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, hoogleraar Louise Vet en de Wageningse directeur Dierwetenschappen Martin Scholten.

Medeauteur: Eric Beukema

Laatste reacties

 • arendsoog

  Tuurlijk
  Auto's voor dieren
  Die vervuilende beesten alleen maar voor voedsel voorziening

 • Gat

  Stikstofruimte van landbouw van stoppende boeren naar industrie endergelijke. Kunt hoogleraar zijn, maar uh dan daalt de uitstoot toch niet?
  Onee u bent ecoloog, u praat voor de natuur. U weet dat die landbouwer grond heeft in handen wat de rest niet heeft. Dus boeren die stoppen kunnen we de grond om zetten in natuur, kan meneer de ecoloog er mooi doorheen fietsen.

 • Kelholt

  Volgens Frank Berendse, emeritus hoogleraar ecologie (Wageningen Universiteit) is het allemaal niet zo moeilijk. “Het is heel simpel: we moeten de veestapel aanzienlijk inkrimpen, want daar komt het meeste stikstof vandaan”
  En waar komt die stikstof dan vandaan slimme emeritus hoogleraar? Juist ja, die wordt ook opgenomen door de landbouw! Of denkt de emeritus hoogleraar soms dat een koe uit het niets het element stikstof kan creëren? Basis scheikunde les is dat.
  En als Frank Berendse weer even terug naar de schoolbanken gaat neemt hij hopelijk ook nog even de bureau rekenaars van het Compendium voor de Leefomgeving mee. Deze club blijft maar zonder wetenschappelijke onderbouwing roepen dat de veehouderij voor ongeveer 42% van de voor de natuur schadelijke stikstofdepositie verantwoordelijk is.
  Koe=Kringloop

 • bankivahoen

  Diegene die hier de grootste zak geld op tafel legt krijgt mijn stikstof. Wat hij ermee doet zal mij een zorg zijn. Bieden mag , onder de 150 euro p kg niet reageren.

 • Peerke1

  Wanneer heeft een boer stikstof die te verkopen is. Toch zeker als deze boer de vergunningen heeft om stikstof uit te stoten.

 • Hilhorst100

  Schoolbanken en allerlei studie en onderzoeken zijn op linkse basis , met name de wageningse universiteit. Komen alleen milieurakkers uit die in hun eigen onzin gaan geloven

 • Maas1

 • Maas1

  Volgens het bovenstaande schrijven van Jan Braakman is er een kans dat er nog meer schadelijke emmissies naar boven komen,kan leuk worden!♨️💲
  Heeft Klaver leuk geregeld wij het geld en hij de gebakken lucht, flierefluiter!
  Een schrale troost hij wil er nog wel zijn voor de industrie die er dan nog is in 2030-2050. 🕯🛒

 • kanaal

  wat een onzin discussie.

 • farmerbn

  Nogmaals , dit speelt alleen in Nederland. Waarom?

 • Bankivahoen , (hierboven) heeft een punt , de rechten om stikstof te produceren zijn ,zij het onbedoeld toegekend in de milieuvergunning ,dus een boer heeft de rechten , het zou wel erg makkelijk die boer weg te pesten ,door onredelijke milieumaatregelen op te leggen , die truuk is al eens gedaan bij de varkenshouders met luchtwassers die niet bleken te werken . Gewoon betalen ,die rechten ,als men de boer weg wil,koop ze uit , we leven in een democratie land ,gewoon een gouden handdruk , zoals gebruikelijk is in ondernemersland.

 • ghsmale

  college van wijzen, wijst naar de boeren
  de zwarte pieten discussie kan weer beginnen

 • fietskip

  Klopt bankivahoen. Helemaal mee eens. Dus boerenorganisaties we gaan niet akkoord met strengere regels die stiekem stikstofrechten inpikken voor niets!!!!!
  Daar valt niet over te praten.
  Koop ze maar.

 • Mtswie

  Stikstof van koeien mag naar industrie??
  Waarom mag fosfaat van varkens dan niet naar koeien?

 • farmerbn

  Omdat de overheid wel stikstof van koeien naar industrie wil en geen fosfaat van varkens naar koeien.

 • Jaap39

  @mtswie
  Omdat industrie aan haar plafond zit en melkvee en varkens ook... 😂😂🤔🤔
  Politieke keuzes dus

 • kraats

  Hele discussie is gelijk ten einde als je afstapt van het beschermen van die verzuringsgevoelige natuurgebiedjes. Dat zijn landschapselementen die helemaal niet beschermd hoeven te worden. Die bestonden 200 jaar gelden ook niet. En als ze niet de mogelijkheid hebben om zich aan deze veranderende wereld aan te passen, hebben ze ook geen bestaansrecht. Dan verdwijnen ze maar; er komt wel weer nieuwe natuur voor in de plaats. Je kunt toch niet de hele BV-Nederland platleggen om een paar van die futsel-natuurgebiedjes. Weg ermee, kappen/rooien die bosjes. Probleem opgelost !
  ZEGT HET VOORT !!!

 • ENDE902

  De heer Calon van LTO had het een keer over de stadstaat Nederland. Daar hoort toch geen natuur bij, zeker geen gevoelige natuur.

 • Alco

  Jan Braakman.
  Durf jij nu eens een keer de handschoen op te nemen dat de voeding van de dieren juist opname van CO2 en N bewerkstelligen.
  Kortom dat de kringloop van uitstoot van de dieren en opname door voeding altijd met elkaar saldeert.
  Dit is een kringloop van hooguit een jaar, wat totaal niet te vergelijken is met de kringloop van miljoenen jaren van brandstof.

 • Maas1

  Alco de gevormde fossielen brandstoffen van enkele miljoenen jaren,wordt in een periode van 150 jaar de atmosfeer in geslingerd. Natuurlijk heb je gelijk maar we leven met een bepaalde mate van hypocrisie waarin ze uit hebben gevonden dat de koeien verdwijnen en Schiphol en Lelystad uit breiden,sterker nog in het hele klimaat akkoord van Parijs komt het vliegverkeer niet voor. In Duitsland krijg je elk jaar ong € 700 als je woning op gas wordt aangesloten,in Nederland koppelen ze je af en je ziet maar ff betalen levenslang via een constructie met je energie nota.
  Het gaat niet over het klimaat deed dat het wel dan was er minstens meer overeenstemming met om omringende landen,en koesterde men de groene sector. Jij moet sterk C02 reduceren waar de LTO bij aanwezig was bij de klimaat tafels.Calon zegt nu dat hij eerst zijn achterban moet raad plegen? Calon is een vaksbonds man net als Wim Kok.

 • 306lsa

  youtube filmpje : (Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen) van
  Stichting Agri Facts
  Gepubliceerd op 22 jul. 2019

 • husky

  Toen zure regen verzonnen werd, wilde men de veehouderij al inkrimpen

 • Maas1 , Calon is er door de politiek op die plek neergezet als zetbaas voor Rutte , hoe is het anders te verklaren dat een PvdA man op die plek komt bij de LTO, terwijl er van de agrarische achterban bijna niemand op de Pvda stemt.

 • Maas1

  @19.50 mag toch aannemen dat de leden de benoeming bepalen van Calon? Calon door de politiek bepaald??

 • koestal

  Ik was lid ,heb niks van de benoeming gemerkt,las het uit de krant,dus het is ondemocratisch en geheimzinnig gebeurd.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.