Home

Achtergrond

Bodemdaling deel van aanpak in Regio Deals

Na de zomer worden 8 Regio Deals officieel ondertekend. Het kabinet en de regio’s stellen hiervoor € 340 miljoen beschikbaar. Het Groene Hart trekt € 20 miljoen uit om bodemdaling aan te pakken.

Het Groene Hart wil € 20 miljoen uit het budget van de Regio Deals verdelen over zo’n 24 projecten. Dit zijn proefprojecten die boeren oplossingen kunnen bieden bij onder andere bodemdaling. Zo wil de regio ervoor zorgen dat agrarische bedrijven toekomstbestendig worden.

Bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit de landbouw, woningen en de openbare ruimte. Sommige bedrijven zullen door deze problematiek in hun bedrijfsvoering belemmerd worden, aldus woordvoerder Kees Verkade.

In het Groene Hart lopen al projecten met onderwaterdrainage. - Foto: Herbert Wiggerman
In het Groene Hart lopen al projecten met onderwaterdrainage. - Foto: Herbert Wiggerman

“Er lopen buiten de Regio Deals om al verschillende projecten met onderwaterdrainage. De deal met het Groene Hart is onder andere bedoeld om oplossingsrichtingen voor het landelijk en stedelijk gebied te vergroten. Voor het landelijk gebied kijken we bijvoorbeeld naar het boeren onder condities met heel hoge grondwaterstanden, doen we onderzoek naar natte teelten, maar ook naar functiecombinaties. Dit doen we met gemeenten, waterschappen, boeren, kennisinstituten en andere veenprogramma’s, zoals het Veenweiden Innovatiecentrum.” Na de zomer worden de Regio Deals ondertekend en zijn de projecten bekend.

Noord-Nederland

De regio Noord Nederland gaat € 20 miljoen investeren om natuurinclusieve landbouw een impuls te geven. Het geld wordt onder andere ingezet bij het lopende veenweideprogramma in Friesland voor projecten met natuurinclusieve landbouw. Hier moet gedacht worden aan het verbeteren van de biodiversiteit van landerijen, zodat ze geschikter worden voor weidevogels.

In de Friese Groote Veenpolder zijn 30 melkveebedrijven bezig om nieuwe aanvullende verdienmodellen voor een duurzame bedrijfsvoering te ontwikkelen. Op het Drents Plateau (gebied in Drenthe, met uitlopers in Groningen en Friesland) worden bestaande duurzaamheidsplannen van boeren verbreed met aandacht voor biodiversiteit en landschap. In Groningen (Westerwolde) worden de economische en ecologische effecten van een aangepast (akker)bouwplan gemonitord. Hierbij is onder meer aandacht voor lokale afzet van producten.

Achterhoek

Om de Achterhoek aantrekkelijk te houden voor bewoners, investeren Rijk en regio samen € 40 miljoen in de Regio Deal Achterhoek. In de Achterhoek wordt gewerkt aan kringlooplandbouw. De regio investeert in het buitengebied door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken.

Andere Regio Deals

Regio Parkstad Limburg gaat € 80 miljoen investeren om de leefbaarheid in de regio verbeteren. Twente wil de technische kracht van de regio versterken. Hiervoor investeren Rijk en regio € 60 miljoen. De regio Zuid- en Oost-Drenthe gaat de komende jaren € 40 miljoen investeren in wonen, werken en welzijn. Rijk en gemeente investeren ruim € 15 miljoen in leefbaarheid Den Haag Zuidwest. Doel is om de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en economische positie van de wijken te vergroten. De regio Midden- en West Brabant wil met € 10 miljoen het MKB versterken in de maakindustrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.