Home

Achtergrond

Agrarische grondprijs plust 5%

De gemiddelde prijs van landbouwgrond in Nederland ligt op bijna € 64.000 per hectare. Vooral bouwland werd afgelopen half jaar duurder.

Afgelopen half jaar (09-2018 tot en met 02-2019) is de gemiddelde agrarische grondprijs met ruim 5% gestegen ten opzichte van het half jaar daarvoor (03-2018 tot en met 08-2018). De gemiddelde landbouwgrondprijs in Nederland is daarmee € 64.000 per hectare. Vooral de prijs van bouwland is sterk toegenomen: van ruim € 67.000 naar ruim € 73.000 per hectare, een toename van 9%. Ook de prijzen voor grasland zitten in de lift. Met een plus van bijna 2% zijn de graslandprijzen gestegen van ruim € 56.000 naar ruim € 57.000 afgelopen half jaar. De hoogste gemiddelde grondprijzen zijn betaald in de Flevopolders en delen van Zeeland, terwijl in de noordelijke delen van Friesland, Groningen en Drenthe gemiddeld de laagste prijzen betaald zijn. De meeste transacties en het meest verhandelde areaal zie je in de Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg.

Fosfaatrechten

De agrarische grondprijs is de laatste jaren flink gestegen. In de jaren voor de invoering van het fosfaatrechtenstelsel hebben melkveehouders fors grond aangekocht. “Daarmee hebben zij een flinke stempel op de grondprijs gedrukt”, aldus agrarisch vastgoedmakelaar Ard Klijsen. Volgens de makelaar is de prijs van agrarische grond sindsdien redelijk op niveau gebleven, al stijgt deze nog steeds licht door. Dit wordt vooral veroorzaakt door de blijvende vraag naar landbouwgrond. Vraag die vanuit alle hoeken komt, aangezien het grondareaal in de toekomst alleen maar minder zal worden. “Grond is een schaars product geworden in Nederland”, voegt Klijsen toe. Ook stoppende boeren beslissen vaak om hun grond te behouden. “Aangezien geld op de bank niks oplevert, verpachten of verhuren stoppers grond aan derden.”

Veel handel in regio Zuid

In het Zuiden van Nederland is veel handel in grond voor hoge prijzen waarneembaar. “Veel melkvee- en varkenshouders zijn gestopt met boeren”, zegt voorzitter agrarisch vastgoed VBO-makelaar Hans Peters. Reden: de vele eisen die gesteld worden aan de intensieve veehouderij en melkveehouderij. “De berg investeringen die op de loer ligt, weegt vaak zwaarder dan het boerenvak voortzetten. Fosfaatrechten, asbestdaken, mestregels, minder vee, noem maar op.”

Productieve grond blijft plussen

Positieve prijsontwikkelingen zullen zich vooral voortzetten op de betere gronden. “De prijzen van laag productieve gronden, zoals permanente graspercelen op veen of zware kleigrond, is al sinds langere tijd op stabiel niveau”, zegt Peters. Aangezien er veel vraag is naar hoogproductieve landbouwgrond, wordt die grond tamelijk snel verkocht. “Veel grond wordt verkocht aan akkerbouwers. Wat zo’n 10 jaar geleden veelal grasland was, zijn nu veelal akkerbouwvelden.” Dit blijkt ook uit cijfers van kwartaal 4 2018 van het Kadaster. De verklaring hiervoor ligt volgens Klijsen in het aantal stoppende melkveehouders. In combinatie met de blijvende vraag houdt dit de grondprijs hoog en stabiel. CBS-cijfers bevestigen deze trend: ten opzichte van 2017 is het areaal akkerbouwland in 2018 met ruim 1,3% toegenomen. In de jaren 2000-2017 vond een continue daling plaats. Bovendien is ten opzichte van 2017 het areaal grasland met 2,5% afgenomen.

Verkoop complete landbouwbedrijven

De verkoop van landbouwbedrijven inclusief landbouwgrond is de laatste maanden afgenomen, merkt Klijsen op. Afgelopen jaar lag dit hoger, voornamelijk veroorzaakt door de stoppende melkvee- en varkenshouders in het Zuiden. Het aantal akkerbouwerbouwbedrijven in Nederland is daarentegen licht toegenomen, zo bevestigen ook de CBS-cijfers (+1,5%). Daarnaast verwacht Peters dat de varkensboeren zich op de korte termijn meer zullen melden op de grondmarkt. “De varkensprijzen zijn in zeer korte tijd flink gestegen. Varkensboeren hebben weer wat meer ademruimte. Te verwachten is dat ze zullen investeren in vastgoed.”

Verduurzaming

Naast verkoop van grond met een agrarische eindbestemming, neemt de vraag naar (landbouw)grond toe door steeds meer aandacht en aanbouw van wind- en zonneparken. Investeerders tonen veel interesse voor grond om zonneparken te bouwen. “In die gehele verduurzamingssector geldt een compleet ander verdienmodel. Een ding is zeker: mede door de verduurzaming blijft de prijs en druk op de grondmarkt hoog”, aldus Peters.

Afwijkende grondprijzen

Opvallend is de lage verkoopsom in Rotterdam en omgeving het afgelopen jaar. Volgens adviseur Paul Peter Kuiper van het Kadaster betreft dit een overdracht van agrarische grond aan een terreinbeherende organisatie. Het vermoeden bestaat dat hier natuur ontwikkeld gaat worden. Tot slot is er geen vergelijking van verschillende perioden van het aantal transacties en verhandeld areaal gemaakt. Voor een valide vergelijking moeten dezelfde periodes met elkaar vergeleken worden, aangezien de grondmarkt seizoensafhankelijk is.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.