Home

Achtergrond 6 reactieslaatste update:17 apr 2019

‘In Nederland is ruimte voor alle sectoren’

Carin van Huët is de nieuwe directeur Food en Agri van Rabobank. De land- en tuinbouw zit in een overgangsfase naar meer duurzaamheid. Dat is onderdeel van het kredietbeleid van de bank. “Maar er blijft ruimte voor alle sectoren.”

De enorme stijging van de vraag naar voedsel in de wereld biedt kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen zoals klimaat en biodiversiteit. De Nederlandse land- en tuinbouw moet en gaat veranderen en daar wil Rabobank een flinke rol in spelen. “We staan aan het begin van een nieuwe episode”, volgens Carin van Huët, directeur Food & Agri van Rabobank.

Ruud Huirne

Haar voorganger Ruud Huirne was de laatste jaren als vertegenwoordiger van de grootste financier van de Nederlandse land- en tuinbouw betrokken bij elke grote verandering in de sector. Die rol zal Van Huët ook vervullen: “Dat zijn we verplicht als grootste Food en Agri bank. We hebben de positie en kennis om verbindingen te leggen in Nederland en andere landen. We hebben ook een rol op het gebied van duurzaamheid en die verantwoordelijkheid nemen we ook.”

Aanjagen van de wereldproductie en duurzaamheid, gaat dat wel samen?

“Nederland gaat niet de hele wereld voeden, maar we hebben wel heel veel kennis en kunde. Dat zit in de sector maar ook bij ons als bank. We zijn actief in Nederland, maar ook in Australië, Zuid-Amerika en Afrika. De vraagstukken zijn daar soms heel anders dan in ons eigen land. Daarin kunnen we wel als Rabobank een rol spelen.”

Lees verder onder de foto.

Carin van Huët (50), Hoofd Sectormanagement en Directeur Food & Agri bij Rabobank. - Foto: Herbert Wiggerman
Carin van Huët (50), Hoofd Sectormanagement en Directeur Food & Agri bij Rabobank. - Foto: Herbert Wiggerman

Gaan we dan naar kennisexport in plaats van export van landbouwproducten?

“Beide. De vraag is nu of we de huidige productie kunnen volhouden terwijl er allerlei eisen op tafel liggen. We zijn op zoek naar het antwoord op eisen van de toekomst. Dat kan betekenen minder produceren in Nederland, maar ook dan zal er nog steeds een flinke productie blijven. We moeten naar duurzame sectoren met een eerlijke prijs voor de boer. Voor de beoordeling van duurzaamheid hanteren we een duurzaamheidsmatrix met elementen als CO2, asbest, energie en diverse keurmerken.”

Er is al een heel woud aan keurmerken. Betekent dat ook bovenwettelijke eisen van de bank?

“Ja, daar worden we strenger in. Overigens net als andere bedrijven dat ook doen. Dat is een lastige kwestie. We gaan natuurlijk geen voorwaarden stellen die haaks staan op eisen van afnemers zoals zuivelfabrieken en andere verwerkers van producten en afnemers als veilingen. De ondernemer kijkt natuurlijk wel naar zijn verdienmodel. Duurzaamheid hoort daar bij, maar het moet wel passen.”

Wat is dan een eerlijke prijs?

“Dat blijft lastig om aan te geven. Maar wat mij betreft is het een zodanige prijs voor producten dat boeren en tuinders een gezond inkomen hebben waarbij ze zowel aan hun verplichtingen kunnen voldoen en kunnen investeren in een duurzame ontwikkeling van hun bedrijf. Boeren en tuinders redeneren nu te vaak noodgedwongen vanuit krapte en dat doen ze al jaren overigens. Schaalvergroting was altijd de uitweg om een boterham te verdienen en het heeft de sector en de economie veel opgeleverd. Maar we staan nu voor een omslag.”

Schaalvergroting op zich is niet verkeerd, als het maar duurzaam is

Schaalvergroting heeft voor Rabobank afgedaan?

Even nadenkend.. “Laat ik zeggen dat het lastiger wordt. Het vergt steeds meer kapitaal en het wordt steeds zwaarder om een bedrijf over te nemen. Ik ben er van overtuigd dat er minder bedrijven gaan komen. Er wordt anders tegen opvolging aangekeken en ondernemers veranderen. Het gaat om veel geld en emotie tussen ouders, opvolgers en andere kinderen. Ook ondernemingsvormen veranderen. Familiestichtingen kunnen soms een oplossing zijn om familiekapitaal en exploitatie te scheiden. Ondernemers vormen maatschappen om zo bedrijven te combineren en gezamenlijk te kunnen investeren in verduurzaming. Wat blijft zijn de lage marges ten opzichte van het geld dat een bedrijf waard is. Schaalvergroting op zich is niet verkeerd, als het maar duurzaam is.”

Houden jullie die regierol? Het levert ook kritiek op bijvoorbeeld tijdens de invoering van fosfaatrechten.

“Volmondig ja, we hebben een positie en kennis en die gebruiken we ook. Dat hebben we gedaan en doen we in de herstructurering van de tuinbouw, dat doen we in de varkenshouderij. In de hele discussie over invoering van fosfaatrechten zijn we overigens later aan boord gekomen.

We gaan nu regionaal aan de slag met het Food Forward programma. Dat is een mooie gelegenheid om te kijken wat beter kan en welke mogelijkheden er daarvoor nu al zijn in een regio. Ondernemers, overheden en consumenten kunnen allemaal meedoen. We nodigen uit en mensen kunnen zich aanmelden. Boeren kunnen daar zelf een rol in spelen en gelijk afspraken maken met andere partijen.”

Lees verder onder de video van Rabobank over de weg naar een duurzame voedselproductie en -consumptie.

Over schaalvergroting en duurzaamheid wordt verschillend gedacht in de landen waar jullie actief zijn. Hanteren jullie wel overal dezelfde normen?

“Dat is zekere een lastige discussie. Wettelijk eisen zijn de basis en daar leggen we onze eigen duurzaamheidseisen over heen. Dat is een bepaalde basis die per land kan verschillen. Hier is CO2 meer een onderwerp, in Australië speelt het inspelen op droogte veel meer een rol. Algemene eisen zijn overal gelijk en we hanteren dezelfde eisen voor dierenwelzijn. Dat kan betekenen dat onze normen soms zwaarder zijn dan de eisen die een land zelf stelt.”

We sluiten niet uit dat wij in het uiterste geval stoppen met financieren van bedrijven

De veehouderij en landbouw in het algemeen krijgen nogal eens kritiek, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn en gewasbescherming. In hoeverre speelt dat een rol in beslissingen over wel of niet financieren?

“De huidige land- en tuinbouw is een enorm succes, zeker volgens de doelen en trends van toen. En daar is wat mij betreft te weinig waardering voor. Maar er zijn ook incidenten geweest en die zullen er opnieuw komen. Daarbij moeten de feiten wel duidelijk zijn, maar we sluiten niet uit dat wij in het uiterste geval stoppen met financieren van bedrijven. Het is duidelijk dat incidenten ook op ons afstralen als grootste financier, ook al zijn wij niet de ondernemer.”

Wie alleen gaat voor massa is kassa hoeft niet bij ons aan te kloppen

Wat vindt Rabobank van de roep om minder vlees te eten?

“Dat in Nederland minder vlees wordt gegeten is al jaren bezig. Maar laat duidelijk zijn dat er in Nederland ruimte is voor alle sectoren, mits ze voldoen aan wettelijke eisen inclusief duurzaamheid. Consumenten kunnen zelf kiezen en dat doen sommigen ook die gaan voor vleesvervangers. Wij maken wel onze eigen keuzes. Bedrijven die alleen maar gaan voor massa is kassa hoeven niet bij ons aan te kloppen voor een nieuwe financiering. We zeggen geen financiering op van bestaande bedrijven zeg ik er dan maar even bij. Maar het kan wel betekenen dat voor een uitbreiding extra eisen worden gesteld.”

Waarom niet duurzame bedrijven belonen?

“Dat is een ander traject waar we ook mee bezig zijn, samen met andere partijen in de keten. Bijvoorbeeld via de biodiversiteitsmonitor in de zuivel die uiteindelijk een plus op de melkprijs oplevert en we werken aan een systeem om rentekorting te geven voor boeren die extra inspanningen leveren voor natuur. De sectoren moeten wel de tijd krijgen om te kunnen voldoen aan CO2 reductie bijvoorbeeld via nieuwe producten en verdienmodellen. Consumenten hebben ook een rol bijvoorbeeld in het terugdringen van verspilling. De vraag moet zijn: Heb ik meer over voor duurzaam eten?

Waar we nu mee bezig zijn, is het ontwikkelen van een pakket op basis waarvan we financiering verlenen. Dat begint met het stellen van normen bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, energielabel, asbest, mestafvoer en verantwoorde bemesting en sluiten van kringlopen. Dan pas kun je gaan kijken in hoeverre je voordeel gaat verlenen aan bedrijven die goed scoren.”

Wat levert het dan op voor de boer, moet die transitie naar duurzaamheid niet uit de markt komen?

“Ja, eigenlijk wel, maar dat gaat gewoonweg niet snel genoeg. Daarom gaan we nu ook starten met het programma Food Forward. Wij maken met onze kennis een analyse per regio. Wat zijn de kansen en wat zijn de knelpunten en hoe zijn die op te lossen. We gaan er meer partijen bijhalen en daar kunnen boeren hun voordeel mee doen.”

Rabobank kiest voor regierol in land- en tuinbouw

Carin van Huët (50) is sinds maart 2018 Hoofd Sectormanagement en Directeur Food & Agri bij Rabobank. Daarvoor had ze vanaf 2011 diverse directiefuncties bij lokale Rabobanken en kringbesturen. Van Huët is afkomstig van een melkveebedrijf en heeft een economische tuinbouwstudie gedaan aan Wageningen UR.
De nieuwe directeur Food & Agri is de opvolger van Ruud Huirne die de afgelopen jaren betrokken was bij vrijwel alle belangrijke wijzigingen in de sector. Die regierol blijft de Rabobank spelen als het aan van Huët ligt. Dat gebeurt vanaf deze maand bijvoorbeeld via het project ‘Food Forward’. Rabobank wil daarmee de transitie naar een duurzamere voedselproductie versnellen. Daarvoor worden per regio knelpunten en kansen in beeld gebracht in zogenoemde regioscans. Die scans worden vervolgens besproken door alle belanghebbenden van boer tot consument. De aftrap is deze week in Friesland, in de loop van dit jaar en volgend jaar volgen de andere regio’s.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Carin van Huët: "Het is duidelijk dat incidenten ook op ons afstralen als grootste financier, ook al zijn wij niet de ondernemer.”
  Welke incidenten bedoelt ze? Libor affaire? Wielerploeg dopingschandaal? Mexicaans drugsgeld witwassen in Amerika? Plofkippen financieren in de Oekraïne die daarna via een 'foutje' in het associatieverdrag oneigenlijk concurreren met Nederlandse kipfilet? De financiering in de Oekraïne is overigens maar een schijntje van de bedragen die in Brazilië en China in mega stallen geïnvesteerd worden.
  De Rabobank heeft, net als iedere bank trouwens, maar één belang, eigenbelang. En als ze denken dat zulke gelikte interviews als hierboven de winst vergroten dan zullen ze die schaamteloos blijven geven.

 • agratax.1

  Hier gaat de bank weer voorbij aan de problemen van de hongerende mensen. Geen land, geen water, geen werk en geen GELD. De landbouw producenten produceren meer dan genoeg voedsel voor de koopkrachtigen, hiervoor gebruiken ze ook de enorme productie gebieden in Afrika en Zuid Amerika en ontnemen de lokale bevolking hun mogelijkheid op geld en eten. Voedselproductie moet en zal op industriele schaal en de "nog onontgonnen gronden" moeten tegen minimale kosten aan de lokale bevolking worden onttrokken. De opbrengsten gaan naar de meest biedende op wereldmarkt. Dit is niet de arme man die van zijn land is gezet met lege handen, maar de rijke industrielanden die via deze lage prijzen hun eigen landbouw financieel uitkleden. Het eind resultaat is Vluchtelingen stromen uit veilige (niet oorlogs) gebieden en steeds rijker wordende handelaren, m.a.w. het verschil arm rijk wordt steeds groter. Hiermee is kiem gelegd voor een wereldbrand, die we juist dachten te voorkomen via de Vrije Wereld Markt.

 • Johnny Hogenkamp

  Beide bovenstaande reacties zijn interessanter dan het hele interview. Helaas zijn boeren niet in de positie om eisen aan hun ketenpartners te stellen, zeker niet aan de paar banken die nog resteren. We leven nu in een periode dat andere ketenpartners zich het onbeperkte recht verschaffen om honderden eisen aan boeren te stellen. Dat verandert pas bij schaarste aan boeren en aan voedsel. Hoop voor de volgende generatie boeren dat zij dit gaan meemaken.

 • agratax.1

  2J.Hogenkamp. Er zal in het "rijke" deel van de wereld geen voedsel krapte ontstaan, omdat in de oud kolonieen nog voldoende goede gronden aanwezig zijn om voor lage kostprijs landbouw te bedrijven en de lokale bevolking is armer dan de rijken der aarde dus jammer maar zij zitten zonder eten. Deze oud kolonies en de boeren betalen nog steeds onze luxe net als in de Gouden Eeuw.

 • H.M. Hubers

  Wat mij vooral bezig houdt in het artikel is het woordje "wij". Wie zijn wij bij deze coöperatie. Iedere zichzelf respecterende coöperatie legt niet alleen verantwoording af aan haar leden, maar raadpleegt hen ook over de te varen koers. Zij mag zich wat mij betreft coöperatie noemen, omdat zij het belang van haar leden het allerbelangrijkste vindt. Als lid kijk ik dan ook uit naar een diepgaande dialoog met andere leden en uitvoerende bestuurders/beleidmakers van de coöperatieve Rabobank. Ik ben er namelijk van overtuigd dat boeren/leden die hun bedrijf door de jaren heen overeind hebben kunnen houden in een voortdurend veranderend speelveld, best zinnige dingen kunnen zeggen over wat zij nodig hebben voor de toekomst. Ook zullen zij graag luisteren naar de visie van de mensen die nu werken aan het toekomst gerichte beleid van de Rabobank, waardoor zij na overtuiging deze visie wellicht zullen overnemen. Maar dan moet die interactie wel plaatsvinden. Als ik kijk naar de visie op duurzaamheid, dan neem ik waar dat daar nog veel dilemma's zijn die geen zwart-wit antwoord hebben. Zeker niet vanuit boerenverstand gezien. Ik weet zeker dat boeren/leden graag meepraten over de koers van hun coöperatieve bank en ook bereid zijn om duidelijk te maken, wat zij verwachten van hun coöperatie om hun bedrijven toekomstbestendig te houden.

 • theorikyreintjes1

  Integer en kennis van zaken, daar gaat het om! Als de werkelijkheid gedrag van de banken boven water komt, breekt de woede uit. De lijst van schandalen zijn lang.
  De arrogante uitlatingen die alle slachtoffers over zich heen krijgen zet kwaad bloed. Het vertrouwen in de banken is diep gezakt en probeert men met gelikte verhalen weer weg te poetsen. Veel bedrijven hebben het niet overleeft, alleen wat sterke bedrijven zijn over eind gebleven. De fosfaat wet is een drama waar veel slachtoffers vallen. Het zou verstandiger zijn om eerst het boetekleed aan te trekken, zodat er misschien een dialoog op gang komt !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.