Home

Achtergrond 9 reacties

Subsidies asbest en zonnepanelen flink uitgekleed

Subsidies om asbest te saneren en zonnepanelen te leggen, zijn er nog nauwelijks. Bestaande regelingen, zoals de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie, gaan bovendien op de schop. Nieuwe regelingen laten nog even op zich wachten. Lokale initiatieven vullen dit gat.

Asbestdaken saneren en nu het dak toch op de schop gaat, er ook maar meteen zonnepanelen op laten installeren. Voor velen is het een goede optie. Hiervoor is een aantal subsidiemogelijkheden, al is het aanbod inmiddels flink uitgekleed. Bijvoorbeeld de subsidieregeling verwijderen asbestdaken, welke november vorig jaarwerd beëindigd, omdat het subsidieplafond van € 75 miljoen was bereikt. Een nieuw fonds om asbestsanering financieel te stimuleren, is in de maak. Per 31 december 2024 zijn asbestdaken verboden.

Lees verder onder de foto.

Energieleverancier Essent is gestart met de actie ‘DakVrienden’. De animo voor de regeling is groot. - Foto: Essent
Energieleverancier Essent is gestart met de actie ‘DakVrienden’. De animo voor de regeling is groot. - Foto: Essent

Voor de productie van zonne-energie in combinatie met de asbestsanering werd in 2015 landelijk de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ gestart. Deze werden uitgevoerd door de provincies, maar zijn overal aflopen. De provincie Friesland was in 2016 de enige die nog eens € 500.000 beschikbaar stelde voor de regeling.

 

Subsidies (regionaal) beschikbaar

Proef SamenZONderAsbest in Groningen: € 100.000 voor 20 dakeigenaren die asbest willen saneren en zonnepanelen plaatsen met dakverhuur

Van asbest naar duurzaam dak in Flevoland: € 1,5 miljoen voor asbestsanering in combinatie met isolerend dak of zonnepanelen

SDE+ nog 1 jaar in de huidige vorm

Asbestfonds vervangt subsidie

 

Noord-Nederland: Asbest eraf, postcoderoos erop

In het noorden van het land is een variant van deze subsidieregeling opgetuigd. Deze werd opgezet samen met LTO Noord en Ecoop.nl, een bureau dat coöperaties van bedrijven, burgers en overheden opricht die samen duurzame energie willen opwekken. De naam van het project is SamenZONderAsbest, met nadruk op de zon, voor de zonnepanelen. Het project heeft een proefstatus. In 2019 start het project in Groningen. Het Groningse budget is € 100.000. Per ondernemer met asbestdak is het subsidiebedrag € 10.000.

De proef werkt daarnaast met de postcoderoosregeling. Dit is geen subsidie, maar een belastingmaatregel. Onder de naam ‘regeling verlaagd tarief’, is de postcoderoosregeling in het leven geroepen om burgers te stimuleren om collectief te investeren in zonne-energie. De regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. De zonnepanelen hoeven niet op de daken van de deelnemers te liggen, maar wel in de buurt. Als boer kun je het staldak ter beschikking stellen. Particulieren binnen het eigen postcodegebied en alle aangrenzende postcodegebieden, kunnen zich aanmelden bij de energiecoöperatie.

Lees verder onder de foto.

Sanering van een asbestdak op een melkveebedrijf. - Foto: Anne van der Woude
Sanering van een asbestdak op een melkveebedrijf. - Foto: Anne van der Woude

Aan het project kunnen maximaal 20 dakeigenaren meedoen. In Friesland was dit ook zo, maar de animo was veel groter dan de capaciteit van de proef: 140 bedrijven meldden zich aan. Meedoen betekent onder andere een gratis ‘dakcheck’, een controle of de constructie van de schuur of stal geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. De kosten hiervan liggen meestal rond € 2.500.

Een aanvraag indienen om aan deze regeling in Groningen mee te doen, kan via de website samenzonderasbest.nl. De minimale oppervlakte voor het leggen van zonnepanelen is 450 vierkante meter. Dit dak hoeft niet per se hetzelfde dak te zijn als dat waarvan het asbest gesaneerd wordt. Aanmelden kan nog tot 24 april 2019.

Netbeheer waarschuwt voor overbelasting elektriciteitsnet

In het noorden van Nederland hebben netbeheerders Tennet en Enexis zonnepanelenleggers gewaarschuwd: grootschalige projecten zijn te zwaar voor het elektriciteitsnet. Vooral zonneparken worden daarom minder aangemoedigd. Voor zonnepanelen op daken, waar toch beduidend minder grootschalig energie wordt opgewekt, is dit probleem minder urgent.

Flevoland: Van asbest naar duurzaam dak

De provincie Flevoland is van plan om halverwege dit jaar te starten met de subsidieregeling Van asbest naar duurzaam dak. Een asbestdak hoeft niet per se voorzien te worden van zonnepanelen, ook het plaatsen van een isolerend dak komt in aanmerking voor deze regeling. De subsidie is hier € 4,50 per vierkante meter, bij een te saneren oppervlakte vanaf 250 vierkante meter. Bij een kleiner dak is dat € 6,50 per vierkante meter. Voor het direct plaatsen van isolerende dakplaten, is de subsidie nog eens € 2 per vierkante meter hoger. Het maximale bedrag per aanvrager is € 25.000. De provincie heeft voor deze regeling € 1,5 miljoen uitgetrokken, aanvragen kan van 1 mei 2019 tot 31 december 2020. De regeling eindigt eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Aanbod van Essent

Energieleverancier Essent startte in december met de actie ‘DakVrienden’. Essent wil met deze actie het asbest van bedrijfsdaken saneren en er zonnepanelen op leggen. De ondernemer gaat voor 20 jaar een overeenkomst aan met de energieleverancier. De animo is groot, inmiddels hebben meer dan 3.000 bedrijven met een asbestdak zich aangemeld bij Essent. Wie ook op het aanbod in wil gaan, is welkom om zich in te schrijven, maar Essent zal de aanvraag waarschijnlijk pas na de zomer van 2019 in behandeling nemen. Ook daken die een minder goede zonligging hebben, komen in aanmerking voor sanering. In het kader van ‘een meter voor een meter’ kunnen de panelen ook op een ander dak op hetzelfde erf komen.

 

Verbreding SDE-subsidie vanaf 2020

De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op . Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken eind vorig jaar aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling, SDE++, moet hiermee bijdragen aan de CO2-reductie van 49% in 2030. In het nieuwe stelsel concurreren de technieken om duurzame energie op te wekken niet meer op het vlak van opgewekte energie, maar op basis van ‘vermeden CO2’. Per kw/h opgewekte energie wordt de CO2-reductie berekend door het te vergelijken met de gemiddelde CO2-uitstoot van een efficiënte, moderne, gasgestookte energiecentrale. Dit is dezelfde rekenmethode als het PBL hanteert.

Lees verder onder de foto.

Zonnepanelen op fruitloodsen. De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO2-reductie. Daardoor wordt de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken in de nieuwe regeling groter. - Foto: VidiPhoto
Zonnepanelen op fruitloodsen. De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO2-reductie. Daardoor wordt de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken in de nieuwe regeling groter. - Foto: VidiPhoto

DLV verwacht dat met de komst van de nieuwe SDE-regeling de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken groter wordt. “Wij adviseren altijd om niet te wachten, omdat nog niet zeker is wat de volgende regeling brengt”, zegt Joan van den Heuvel, DLV-specialist Duurzame Investeringen.

 

SDE

Vrijwel alle grote zonnepanelenprojecten doen een beroep op de Subsidie Duurzame Energie (SDE+). Dit jaar gaan de laatste twee rondes van de huidige SDE in. Voor beide openstellingen is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Het eLoket is inmiddels al geopend, hierin kunnen ondernemers alvast hun subsidieaanvraag in concept klaarzetten. De aanvraag officieel indienen, kan vanaf dinsdag 12 maart 9.00 uur.
Zoals gebruikelijk bij openstelling van de SDE, gaat dit in 3 fasen. Per fase gelden verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. De vergoeding neemt per fase toe, maar de kans is groot dat het budget op is voor fase 3 begint.
De eerste fase start op 12 maart. Voor elektriciteit en warmte geldt een tarief van omgerekend € 0,09 per kWh. De tweede fase begint op 18 maart om 17.00 uur met een bedrag van € 0,11 per kWh. De derde fase gaat 25 maart om 17.00 uur open en loopt door tot 4 april 17.00 uur. In de laatste fase zijn de bedragen opgelopen naar € 0,13.
In het najaar van 2019 zal naar verwachting een tweede subsidieronde SDE+ komen, met waarschijnlijk hetzelfde budget.

 

Saldering wordt terugleversubsidie

De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar kleine bedrijven en particulieren veel voordeel van hebben, verdwijnt in 2021. Met de huidige regeling kunnen de zonnepanelen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom verrekend. Wanneer in een jaar bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur (kWh) stroom wordt verbruikt en 1.000 kWh teruggeleverd, wordt over het nettoverbruik van 2.500 kWh betaald. Deze salderingregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief, inclusief belastingen.

Kabinet-Rutte vindt deze regeling te riant worden en wil daarom een andere opzet, via een ‘terugleversubsidie’. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken, blijft aantrekkelijk, als ondernemer betaal je hierover ook na 2020 geen energiebelasting. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, vervangt de nieuwe regeling per 2021 de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.

 

Asbestfonds vervangt subsidieregeling

Door Mariska Vermaas

Eind vorig jaar raakte het budget voor de subsidieregeling verwijdering asbestdaken uitgeput. De € 75 miljoen die het kabinet had gereserveerd om de sanering van asbestdaken aan te jagen, was eerder op dan gepland. Om burgers en ondernemers die de kosten van het verwijderen van het asbestdak niet kunnen betalen toch te ondersteunen, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven een asbestfonds op. De regeling waarin in detail omschreven staat hoe het fonds werkt, is nog niet gepubliceerd. Dat wordt dit voorjaar verwacht.

Lees verder onder de foto.

De Tweede Kamer debatteert (6 maart 2019) met staatssecretaris Tamara van Ark (rechts) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) over eventuele aanpassingen in het asbestbeleid. - Foto: ANP
De Tweede Kamer debatteert (6 maart 2019) met staatssecretaris Tamara van Ark (rechts) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) over eventuele aanpassingen in het asbestbeleid. - Foto: ANP

Het asbestfonds moet een landelijk fonds worden waaruit mensen een lening kunnen krijgen om de sanering van asbestdaken te financieren. Het fonds wordt gevuld wordt met geld van het Rijk, provincies, gemeenten en banken. Het fonds is nadrukkelijk geen subsidie: het biedt alleen de mogelijkheid aan mensen met financieringsproblemen een lening aan te gaan om voor 31 december 2024 de asbestdaken te verwijderen.

Het verwijderen van asbest kost volgens het ministerie gemiddeld € 15 tot € 25 per vierkante meter voor stallen en schuren. Voor woonhuizen kost dit tussen € 35 en € 50 per vierkante meter. Van de ongeveer 120 miljoen vierkante meter dak in 2012 moet nu nog 80 miljoen vierkante meter verwijderd worden.

Deze week kwam onderzoeksbureau TNO naar buiten met een onderzoek dat de beschermende maatregelen voor het omgaan met asbest die nu worden gehanteerd, niet altijd nodig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het saneren goedkoper kan dan op dit moment het geval is. Op de vraag van CDA-Kamerlid Maurits von Martels wat mensen met asbestdaken nu moeten doen, omdat het straks misschien goedkoper kan, gaf staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken geen concreet antwoord. Wel zei ze dat als uit onderzoek blijkt dat het op een goedkopere manier net zo veilig kan, ze hier dan de nieuwe standaard van wil maken. Daarmee lijkt het nu verstandig om even af te wachten in welke risicocategorie het saneren van daken straks komt.

Hoewel politieke partijen bezorgd zijn of de sanering van alle daken voor 2025 gehaald wordt, gaat Van Veldhoven ervan uit dat het lukt, omdat de sanering goed op gang is gekomen. Ook verwachten asbestsaneerders dat het haalbaar is. Wel wordt gekeken of het mogelijk is om eenvoudiger te werken bij de sanering. TNO doet hiervoor onderzoek naar de uitstoot van asbest bij saneringswerkzaamheden.

Laatste reacties

 • wienbemelmans

  Nu het niet meer zo gevaarlijk is zoals ze altijd al verteld hebben in Belgie en Dld is de subsidies ook in een keer op .

 • Jan-Zonderland

  Nog 80 miljoen m2 asbestdak te saneren. Dat is 8000 ha!! Verzin dan een constructie dat iedereen die nog asbestdak heeft, het laat vervangen door zonnepanelen. Moet kosteloos kunnen voor de dakeigenaar. Dan hoeven er ook geen zonnepanelen op goede landbouwgrond. Ik schat 1 m2 zonnepaneel heeft 250 piekwatt. Dat is 2,5 megawatt per ha x 8000 = 20.000 megawatt. Het kan allemaal zo simpel zijn maar als met het te simpel doet verliezen heel veel glazen stolp kantoor mensen hun vetbetaalde baantje waarvoor ze weinig hoeven te "presteren" Dat is het grootste probleem vandaag de dag.

 • mts_kuijpers

  @jan zonderland, de helft van de oppervlakte is rendabel voor ZP. De andere helft van het dak ligt ongunstig tov de zon. Tevens zijn veel van deze daken (zonder constructief ingrijpen) te licht om in zijn geheel te bedekken met ZP.

 • husky

  Hoe dan ook men is weer een oor aangenaaid door grove leugens dat asbest zo gevaarlijk is.

 • Jan-Zonderland

  @Kuijpers, ja je hebt gelijk. Ik had er even een factor 50% in moeten calculeren. Maar daarmee veranderd de strekking van mijn verhaal niet. De overheid wil van asbestdaken af (terecht of onterecht) en de overheid wil meer zonneenergie( terecht of onterecht) combinerr dit op een simpele manier, ook mbt alle subsidies die her en der rondgestrooid worden in dat kader en 1+1=3

 • p.stroo1

  De overheid wist in 1968 al dat asbest schadelijk voor de gezondheid was en pas in 1992 verboden. En nu moeten wij door schuld van de overheid maar alles betalen en de overheid verdiend er aan door belastingen, een grof schandaal.

 • koster

  @mts kuipers
  precies! Wij hadden al bijna de offerte getekend voor zonnepanelen, moeten er ineens allemaal kolommen bij geplaatst worden. Als we dat rapport al eerste gehad hadden, had ons en hun heel wat werk bespaart.
  En ons dak in volgens ons goed genoeg, maar dan ben je weer niet verzekert.

 • mts_kuijpers

  @jan-zonderland, ik ben het met je eens dat men beter alle beschikbare en bruikbare daken kan(moet) vol leggen ipv zonneweides.
  Ik vind het daaropvolgend wel jammer dat er nog geen rendabele opslag op bedrijfsniveau is.

 • Nieuw.

  In Duitsland kreeg je voor zonneweiden minder subsidie dan installaties op daken. Zou dit bij de SDE regeling nu ook zo zijn, denk het niet?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.