Home

Achtergrond

Boeren bij natuur bij uitstek provinciaal beleid

Wat er wel kan en niet mag in en nabij natuurgebieden is vooral een kwestie van provinciaal beleid. Provincies geven vergunningen voor de jacht en voor nieuwe economische activiteiten.

Veel fracties in de Tweede Kamer moeten er nog aan wennen, maar waar het gaat om de uitvoering van het natuurbeleid hebben de provincies het voortouw. De afgifte van vergunningen voor de jacht op wilde zwijnen, overlastgevende reeën of ganzen is een kwestie die op provinciaal niveau moeten worden beslecht.

Oostvaardersplassen

Zelfs het beleid in de Oostvaardersplassen, jarenlang een steeds terugkerend probleem op het bordje van de landbouwminister of -staatssecretaris, is nu definitief onder de hoede gebracht van de provincie Flevoland.

De kaders waarbinnen de provincies kunnen manoeuvreren, liggen vast in de Wet Natuurbescherming.

Programma Aanpak Stikstof

De Wet Natuurbescherming is ook de basis onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Nederland is op basis van Europese regelgeving verplicht aangewezen natuurlijke leefgebieden van planten en dieren te beschermen. Wie activiteiten ontplooit (plannen, projecten of andere handelingen) die verstorend of verslechterend effect kunnen hebben op de Natura2000-gebieden, heeft daarvoor een vergunning nodig.

Lees verder onder de foto

Voor activiteiten in Natura2000-gebieden waarbij stikstof vrijkomt, zoals mest uitrijden, moet de provincie vergunningen afgeven. - Foto: Henk Riswick
Voor activiteiten in Natura2000-gebieden waarbij stikstof vrijkomt, zoals mest uitrijden, moet de provincie vergunningen afgeven. - Foto: Henk Riswick

Provincies kunnen Natuurbeschermingswet-vergunningen afgeven voor dergelijke activiteiten, als ze bij het Programma Aanpak Stikstof beoordeeld zijn. Daarover zal in de komende periode in praktisch alle provincies een discussie volgen, als de Raad van State in mei van dit jaar tot een oordeel is gekomen over het Programma Aanpak Stikstof.

Juridische procedure in laatste fase

De juridische procedure is in een laatste fase aanbeland, nadat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in november vorig jaar antwoorden formuleerde op vragen van de Raad van State. Eerder dit jaar heeft de Raad van State de zaak opnieuw aan de orde gesteld tijdens een zitting in Den haag.

De rechters gaan ervan uit dat ze zeker 12 weken nodig hebben om tot een uitspraak zijn gekomen. Dan zijn de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en mogelijk zijn er dan ook GS-colleges gevormd.

De vorming van nieuwe colleges is een kwestie van politieke onderhandelingen die enkele weken tot enkele maanden kunnen duren. Zeker bij langdurige onderhandelingen zou de uitspraak van de rechter de vorming van de colleges kunnen doorkruisen.

Het is niet ondenkbaar dat de rechter strengere eisen gaat stellen aan de afgifte van vergunningen

De vraag is of en hoe de nieuwe colleges nog vergunningen kunnen afgeven voor bij voorbeeld nieuwe stallen of andere agrarische activiteiten waarbij stikstof vrijkomt (percelen beweiden, mest uitrijden). Het is niet ondenkbaar dat de rechter strengere eisen gaat stellen aan de afgifte van vergunningen, waarbij de ruimte voor de provincies sowieso beperkt wordt. Maar het is gissen welke kant het op gaat.

Lees verder onder de foto

De vraag is of en hoe de nieuwe colleges nog vergunningen kunnen afgeven voor bij voorbeeld nieuwe stallen. - Foto: Roel Dijkstra
De vraag is of en hoe de nieuwe colleges nog vergunningen kunnen afgeven voor bij voorbeeld nieuwe stallen. - Foto: Roel Dijkstra

Regels afgifte vergunning beperken

Als de politieke bestuurders aanleiding zien, kan een provincie sowieso besluiten de regels voor de afgifte van vergunningen beperken. De provincie Noord-Brabant heeft van die mogelijkheid in een vorig college gebruik gemaakt. Daardoor werden ontwikkelingsmogelijkheden rond Natura2000-gebieden in Brabant aan strengere voorwaarden verbonden dan soortgelijke ontwikkelingen in andere provincies. Het hangt mede af van de politieke kleur van de colleges of provincies besluiten tot extra voorwaarden.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.