Home

Achtergrond 5 reacties

Stikstofaanpak treft veehouder aan meer kanten

Verschillende wetgevingen over hetzelfde element (stikstof) maken het voor de gemiddelde burger niet altijd overzichtelijk.

Aan de ene kant is de veehouder gebonden aan de Meststoffenwet, die de uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn in nationale actieprogramma’s regelt. Aan de andere kant heeft de veehouder te maken met de beperkingen die worden opgelegd om kwetsbare natuur te beschermen: het Programma Aanpak Stikstof.

Minder stikstofneerslag op Natura2000-gebieden

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een regeling die onder de Wet Natuurbescherming valt. De wet zorgt er (onder andere) voor dat Nederland de Europese Vogel- en Habitat Richtlijn naleeft. Het PAS moet ervoor zorgen dat de stikstofneerslag op kwetsbare Natura2000-gebieden daalt, het PAS regelt dat er herstelmaatregelen worden getroffen in natuurgebieden en tegelijk biedt het ruimte voor economische groei.

Het PAS kijkt naar het effect dat stikstof vanuit (onder andere) de veehouderij – met name in de vorm van ammoniak (NH3) – heeft op natuurgebieden.

Aanvullende maatregelen ammoniakuitstoot

Tussen overheid en de veehouderijsectoren is in het kader van het PAS afgesproken dat de uitrijregels voor mest worden aangescherpt, de emissie uit stallen (luchtwassers) omlaag gaat en met voer- en managementmaatregelen de uitstoot van ammoniak omlaag gaat. In de laatste brief over het PAS heeft de minister aanvullende maatregelen aangekondigd, als dit voorjaar blijkt dat de ammoniakuitstoot minder omlaag gaat dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden.

Lees verder onder de foto

Het mest- en ammoniakbeleid komen bij elkaar bij het uitrijden van mest en bij de vervluchtiging van gassen uit stallen. Als de mestproductie omlaag gaat, zal ook de ammoniakuitstoot verminderen. - Foto: Lex Salverda
Het mest- en ammoniakbeleid komen bij elkaar bij het uitrijden van mest en bij de vervluchtiging van gassen uit stallen. Als de mestproductie omlaag gaat, zal ook de ammoniakuitstoot verminderen. - Foto: Lex Salverda

Europese Nitraatrichtlijn

De normen voor de maximale productie van stikstof en fosfaat zijn vastgelegd in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet regelt hoe Nederland invulling geeft aan de Europese Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn is bedoeld om water te beschermen tegen nitraatvervuiling uit agrarische bronnen en stelt dat het nitraatgehalte in het grondwater niet hoger mag zijn dan 50mg/l. Europees is hierbij ook vastgelegd dat er maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mag worden gebruikt.

Beperking fosfaatuitstoot

Nederland heeft hier een uitzondering (derogatie) op. Hierin is onder andere vastgelegd dat er een maximum wordt gesteld aan de fosfaat- en nitraatproductie van de veehouderij. Daarmee is het oorspronkelijke doel van de Nitraatrichtlijn (nitraatvervuiling van water) verbreed tot ook een beperking van de fosfaatuitstoot.

Voor de Nederlandse melkveehouderij is van belang dat de productie van fosfaat en stikstof binnen de maximale plafonds blijft. Bij overschrijding van de plafonds staat de derogatie op het spel.

Sturen op dieraantallen en voersamenstelling

Het CBS berekent de omvang van de fosfaat- en stikstofproductie op basis van gegevens over de omvang van de veestapel en samenhang met gegevens over onder andere voersamenstelling, voerbehoefte, melk-, eier- en vleesproductie.Om de stikstof- en fosfaatproductie binnen de perken te houden, wordt gestuurd op aantallen dieren en op voersamenstelling.

Het mest- en ammoniakbeleid komen bij elkaar bij het uitrijden van mest en bij de vervluchtiging van gassen uit de stallen. Als de mestproductie omlaag gaat, zal ook de ammoniakuitstoot verminderen.

Lees ook: ‘Stikstofbeleid vraagt intellectuele lenigheid’

Laatste reacties

 • Kelholt

  @Jan Braakman volgens mij is het voor jou ook niet helemaal overzichtelijk. Je schrijft: "Daarmee is het oorspronkelijke doel van de Nitraatrichtlijn (nitraatvervuiling van water) verbreed tot ook een beperking van de fosfaatuitstoot."
  Leg mij eens even uit hoe de fosfaat uitstoot wordt beperkt dan.

 • Tinus1

  Klopt, maar het houderijsysteem speelt een veel grotere rol. Als faeces en urine gescheiden wordt (niet voor niets twee uitgangen...) is heel het probleem (bijna) opgelost. Dus koeien in de wei of een stalsysteem waar dat mogelijk is. Voordeel is dat al die dure scheidingstechnieken ook niet nodig zijn.

 • farmerbn

  Braakman zit lekker te jennen met zijn laatste zin van het artikel. Waarom?

 • rverheij

  Tinus, koeien in de wei produceren ook stikstof nml in de ureum vorm, en dan nog wel op 1 plek geconcentreerd, met n overmaat aan stikstof als gevolg.
  Een mestvlaai met n dikte v ongeveer 5cm komt overeen met 500m3 per ha.
  Qua mineralen benutting echt niet goed hoor.

 • Alco

  Er moet juist meer ammoniakuitstoot zijn voor een isolerende laag tegen opwarming.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.