Home

Achtergrond 2 reacties

Mee- en tegenvallers bij klimaatdoelen landbouw

Het PBL verwacht dat de agrarische sector in 2030 minder CO2-reductie zal realiseren dan volgens eerdere verwachtingen. Met de voorgenomen klimaatmaatregelen in Nederland worden volgens PBL de klimaatdoelen niet gehaald.

Met de voorgenomen klimaatmaatregelen worden de klimaatdoelen niet gehaald. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het Klimaatakkoord biedt volgens het PBL wel een ‘steviger beleidspakket’. Met name bij de industrie en energiesector zorgen de maatregelen voor een forse afname van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen. De verwachte resultaten in de landbouw vallen iets tegen.

Afname broeikasgasemissies

Tussen 2018 en 2030 nemen de broeikasgasemissies volgens het PBL af met 45 Mton CO2-equivalenten naar 144 Mton. Twee derde hiervan wordt gerealiseerd door de elektriciteitssector, als gevolg van het verbod op het stoken van kolen en de omschakeling naar duurzame energie. De verwachte reducties in de andere sectoren liggen aanmerkelijk lager: gebouwde omgeving reduceert 5 Mton, industrie en mobiliteit ieder 3 Mton en de landbouw ruim 2 Mton.

Meer gebruik WKK dan gedacht

In de meest recente berekeningen verwacht het planbureau een minder gunstig beeld voor de land- en tuinbouw dan in de raming die een jaar eerder werd gemaakt. Volgens KEV 2019 blijft de uitstoot van de landbouw tussen 2018 en 2020 stabiel, in plaats van dat het daalt. De belangrijkste oorzaak hiervan is de gunstige verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs, waardoor veel glastuinbouwbedrijven langer gebruik blijven maken van gasgestookte WKK‘s. WKK’s zijn gasmotoren die elektriciteit en warmte produceren.Voor de CO2-uitstoot door energiegebruik in de glastuinbouw voorziet het PBL de komende jaren een lichte stijging in plaats van een daling. De eigen CO2-doelstelling van de glastuinbouw, 4,6 Mton CO2 in 2020, lijkt de sector niet te halen; het planbureau schat de uitstoot in 2020 op 6,9 Mton CO2-equivalent. Na 2020 verwacht het PBL dat de broeikasgasemissies van energieverbruik in de landbouw afnemen van 8,5 naar 6,4 megaton CO2-equivalenten, vanwege meer gebruik van groene stroom en minder gebruik van gas-WKK’s.

Minder uitstoot door krimp veestapel

Tussen 2000 en 2017 is de totale emissie van methaan en lachgas uit de akkerbouw en veehouderij gedaald van 20,6 naar 18,9 Mton CO2-equivalenten. De daling als gevolg van minder bemesting werd hierbij deels afgeremd door de toename van de methaanemissie door melkvee. Het PBL becijfert dat tussen 2017 en 2020 de uitstoot zal dalen van 18,9 Mton naar 18,2 Mton CO2-equivalenten als gevolg van krimp van de melkveestapel door de fosfaatreductiemaatregelen. Van 2020 tot 2030 verwacht het planbureau een verdere daling naar 17,8 Mton door een verdere verwachte krimp van de melkvee- en varkensstapel. Bij eerdere ramingen In 2017 werd deze uitstoot nog 1 Mton hoger geschat. Het PBL voorziet nu dat er in deze periode 8% minder melkkoeien en varkens en 19% minder jongvee zal komen.

Stikstof op landbouwgrond

Voor het gebruik van stikstof op landbouwgrond verwacht het planbureau eveneens een beperkte daling tot ongeveer 630 miljoen kilo stikstof. Tussen 2000 en 2017 daalde de hoeveelheid stikstof die via bemesting en beweiding werd toegediend van 800 naar 650 kilo stikstof. De daling komt door minder kunstmestgebruik, maar ook door afname van het landbouwareaal.

Toename emissies landgebruik

In de periode van 2000 tot 2017 is de uitstoot van CO2 uit de bodem gedaald van 6,1 naar 5,6 Mton. Het PBL verwacht op de korte termijn, tot 2020 een verdere daling naar 5,3 Mton als gevolg van bebossing, een lagere emissie door bebouwing en ander landgebruik. Voor de periode tot 2030 becijfert het PBL een stijging naar 5,6 Mton CO2-equivalenten door de toename van verstedelijking en minder vastlegging van CO2 door bossen. De CO2-uitstoot door agrarisch landgebruik zal in dezelfde periode naar verwachting dalen van 5,5 naar 5,4 Mton.

Het kabinet heeft al extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen toch te halen.

Lees ook: Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Foto

 • Foto: ANP

  Foto: ANP

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Gewoon 75.000 woningen per jaar er bij bouwen en iedereen is weer tevreden!

 • info196

  als de zonnepanelen die bij boeren op het dak / land liggen, mee zouden tellen voor de landbouw, halen we de doelstellingen met gemak.
  Maar Den Haag heeft besloten dat dat voordeel voor de energie-sector is. En blijkbaar denken ze in Den Haag ook nog steeds dat het goed is voor het klimaat om met bakken subsidie veel bomen in NL te kappen (Staatsbosbeheer) en houtsnippers van de andere kant van de wereld deze kant op te slepen voor biomassacentrales.

Of registreer je om te kunnen reageren.