Home

Achtergrond 2 reacties

Hoorzitting in Kamer is ook gewoon politiek

Hoorzittingen zijn bedoeld om Kamerleden te helpen hun standpunt te vormen. Maar wie er wordt uitgenodigd, is ook gewoon politiek.

Een hoorzitting in de Tweede Kamer is bedoeld om deskundigen en belangenbehartigers hun oordeel te laten geven over een kwestie. Het parlement nodigt met enige regelmaat mensen uit om beter geïnformeerd tot een oordeel te kunnen komen.

Lijst van genodigden

Afgelopen woensdag hield de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een hoorzitting over het handelsverdrag met Canada (Ceta). Wie er tijdens zo’n hoorzitting worden uitgenodigd, en waarom, is een interessante exercitie die zich aan de waarneming onttrekt. De lijst van genodigden is het resultaat van onderlinge discussie tussen Kamerleden, die er belang bij hebben zoveel mogelijk deskundigen en belanghebbenden te horen van wie het standpunt aansluit bij dat van de eigen partij.

Zo was initiatiefneemster Esther Ouwehand woensdag best blij dat Caroline van der Plas (Team Agro NL) “namens alle boeren en tuinders in Nederland” zich nadrukkelijk keerde tegen een verdrag met Canada. Van der Plas en Ouwehand zijn het over veel zaken oneens, maar bij de afwijzing van het Ceta-verdrag kunnen ze elkaar de hand reiken.

Standpunt Marc Calon

Naast Van der Plas zat voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. Hij was iets bescheidener dan Van der Plas. Hij sprak niet namens alle boeren of tuinders, maar namens LTO-leden die gezamenlijk 75% van de land- en tuinbouwproductie voor hun rekening nemen. Hij zei er nog bij dat hij een vereniging vertegenwoordigt met leden en dat zijn standpunten in een democratisch verenigingsproces tot stand komen. LTO heeft kanttekeningen, maar is vóór een handelsverdrag met Canada.

Wie is de échte vertegenwoordiger?

VVD-Kamerlid Arne Weverling vroeg zich tijdens de hoorzitting een paar keer af wie nu de échte vertegenwoordiger van de boeren en tuinders was. Van der Plas legde uit dat zij geen bestuurslid van Team Agro NL is, dat zij haar standpunt wel met het bestuur had gedeeld en dat het bestuur haar via Twitter succes had gewenst tijdens de hoorzitting. “En verder vind ik het een beetje flauw om daar steeds op terug te komen. Het gaat toch om de inhoud?”

Afwezigheid Farmers Defence Force

Dat het echter niet alleen om de inhoud gaat, bleek toen PVV‘er Danai van Weerdenburg opmerkte dat zij graag ook Farmers Defence Force aan tafel had gehad. Meer dan een uur later, toen inmiddels de Canadese ambassadeur Lisa Helfand haar visie op het handelsverdrag had gegeven, schamperde Van Weerdenburg dat ze geen behoefte had aan ‘reclame-verhaaltjes’ en dat wat haar betreft de ambassadeur er niet had hoeven zijn.

Niet elke gast even gewenst

Even later sprak Hiddo Houben, ook een overtuigd pleitbezorger van het Ceta-verdrag, namens de Europese Commissie, die – in de woorden van Esther Ouwehand – “zichzelf had opgedrongen” als gesprekspartner van het parlement. Voorzitter Achraf Bouali (D66) corrigeerde Ouwehand: “Gasten in dit gesprek zijn door de Tweede Kamer uitgenodigd.” Dat gold zowel voor de voor- als voor de tegenstanders van het handelsverdrag. Maar niet elke gast was voor elk Kamerlid even gewenst.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Het CETA-verdrag is al net zo ongewenst als het Mercosurverdrag.
  Als we meer voor lokale en regionale afzet willen produceren, bijvoorbeeld zoals de CDA-commissie nu zo mooi beschrijft in haar "Zij aan zij"- notitie, is dat reden temeer om ons niet te binden aan dergelijke handelsverdragen.

  Als wij nota bene 'goedkope' producten uit Brazilië op ons bord krijgen met residuen van chemische bestrijdingsmiddelen, die in Europa verboden zijn, moet dat toch genoeg zeggen? Dus weg met het Mercosurverdrag !
  Lees ook: <>

  We zouden ons als Nederland juist nog meer moeten onderscheiden met residuen-vrij en GMO-vrij voedsel. Dus ook weg met het CETA-verdrag. Al was het alleen al vanwege de ongewenste arbitrageclausule daarin.

  Behalve het CDA in haar partijcongres van 9 november in Utrecht zullen ook andere politieke partijen de komende tijd hun koers wat betreft LNV tegen het licht houden. Alles bij alles zou daaruit ook weleens kunnen blijken dat de betreffende handelsverdragen ons in de weg zitten.

  Dat importproducten aan de Nederlandse normen moeten voldoen, zal niet helpen. We zullen onze markt voor duurzame voedselproducten moeten beschermen waar het kan en zo een hogere opbrengstprijs voor de boeren mogelijk maken. De minister van LNV zou daarin een belangrijke regierol moeten vervullen.
  .

 • koestal

  Farmers for Defence hadden ook uitgenodigd moeten worden net DDB en Agractie. LTO heeft ook geen 75 % van de boeren als lid,hoogstens 50 %.

Of registreer je om te kunnen reageren.