Home

Achtergrond

Nieuw systeem voor antibioticareductie

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa pakt de werkwijze van antibioticagebruik aan. Er komt 1 benchmarkwaarde die voor sommige sectoren bovendien behoorlijk wordt aangescherpt.

Het antibioticagebruik in de veehouderij is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. De aanpak van het antibioticagebruik door de sector is succesvol gebleken. Maar omdat de daling afzwakt, past de diergeneesmiddelenautoriteit SDa de werkwijze aan. Het benchmarksysteem met het stoplichtensysteem wordt vervangen door 1 benchmarkwaarde die voor sommige sectoren bovendien behoorlijk wordt aangescherpt.

Dierdagdosering

De huidige benchmarkwaardensystematiek is gebaseerd op de indeling van alle bedrijven in 3 categorieën op basis van de dierdagdosering. Er is nu een streefwaarde (groen), een signaleringswaarde (oranje) en een actiewaarde (rood).

Bij de actiewaarde is direct actie nodig, bij de signaleringswaarde is sprake van een verhoogd gebruik dat aandacht vraagt. Bij de streefwaarde is geen verder ingrijpen noodzakelijk. Het aantal veehouders dat in het streefgebied zit, is sinds de invoering van het stelsel in 2013 gestegen.

‘In de categorie ‘rosé start’ zit slechts 24% in de groene zone’

Overgrote deel veebedrijven ‘groen’

Inmiddels zit het overgrote deel van de veebedrijven in dit ‘groene’gebied. In de rundveehouderij ligt dit boven de 90%, bij melkvee zelfs op 99%. In de varkenshouderij varieert het tussen de 69 en 93%, afhankelijk van de deelsector. 76% van de vleeskuikenbedrijven en 64% van de kalkoenbedrijven zitten in het streefgebied. Alleen in de kalversector liggen de percentages aanzienlijk lager. 55% van de blankvleeskalveren zitten in het streefgebied, maar in de categorie ‘rosé start’ zit slechts 24% in de groene zone. Bij de overige rosékalveren ligt dit net boven de 40%. De categorieën voor dierdagdoseringen zijn destijds ingedeeld op basis van de 50% laagst verbruikers en de 75% laagste verbruikers.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Strenge maatregelen bij overschrijding

Bij de nieuwe werkwijze wordt slechts 1 benchmarkwaarde vastgesteld. Bedrijven die een hogere dierdagdosering hebben dan deze waarde moeten actie ondernemen, bedrijven die hier onder zitten hebben een acceptabel niveau van antibioticagebruik. De maatregelen die veelgebruikers moeten nemen, worden opgelegd door de sector en gecontroleerd door kwaliteitssystemen. SDa adviseert strengere maatregelen bij grotere overschrijdingen. In de eerste jaren pleit SDa ervoor om veehouders en dierenartsen de tijd te geven om het nieuwe systeem te implementeren.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Benchmarkwaarde voor ‘aanvaardbaar gebruik’

De nieuwe waarden worden per sector gesteld. Voor sectoren waar het antibioticagebruik weinig spreiding kent tussen bedrijven, waar veel bedrijven op nulgebruik zitten en waar het jaarlijks verbruik op het bedrijf weinig fluctueert, wordt een benchmarkwaarde voor ‘aanvaardbaar gebruik’ vastgesteld. Dit geldt onder andere voor alle rundveesectoren, vleesvarkens, zeugen, rosé afmestkalveren en vleeskuikens. In de andere sectoren worden voorlopige benchmarkwaarden vastgesteld voor 2 tot 3 jaar. Dat geldt voor vleeskalveren (blankvlees en rosévlees startkalveren), speenbiggen, kalkoenen en konijnen.

De hoogte van de benchmarkwaarde – de actiewaarde – is gebaseerd op een verantwoord gebruik van antibiotica zodat zieke dieren nog behandeld kunnen worden. Er wordt hierbij ook rekening wordt gehouden met het huidige gebruik en de spreiding hiervan tussen bedrijven.

SDa: forse uitdagingen

Voor kalveren komt de actiewaarde op de huidige signaleringswaarde, voor zeugen en vleesvarkens komt de actiewaarde op 5 dierdagdoseringen per jaar, terwijl de huidige signaleringswaarde op 10 ligt. Voor pluimveehouderij komt de actiewaarde op 8, terwijl de signaleringswaarde nu 15 is. De actiewaarde voor kalkoenen wordt 10 dierdagdoseringen per 1,5 jaar, daar is de signaleringswaarde nu 19.

SDa erkent dat de uitdagingen fors zijn en adviseert daarom een overgangsperiode in te voeren. Het onderzoek naar kritische succesfactoren bij bedrijven die goed scoren, moet veehouders en dierenartsen die nog teveel antibiotica gebruiken helpen om de situatie te verbeteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.