Home

Achtergrond

Regels beperken kringlooplandbouw

Vertegenwoordigers en adviseurs voor kringlooplandbouw doen in een brief aan minister Schouten van LNV voorstellen om kringlooplandbouw te bevorderen en knelpunten op te lossen.

De huidige regels die gelden voor boerenbedrijven zijn lastig voor boeren die willen werken volgens principes van kringlooplandbouw. Niet alleen regels op het gebied van mest, maar ook ruimtelijke ordening en natuur- en klimaatbeleid maken het voor bestaande reguliere bedrijven lastig om over te stappen naar kringlooplandbouw. Dat kan een stuk beter vinden organisaties en boeren die zich bezighouden met kringlooplandbouw.

In een brief aan minister Carola Schouten van LNV pleiten vertegenwoordigers en adviseurs voor een samenhangend omschakelprogramma naar kringlooplandbouw in 2030. Frank Verhoeven van Boerenverstand, Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en Dirk Hart, secretaris Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) verwijzen in het voorstel naar het regeerakkoord waarin kringlooplandbouw is opgenomen als een gewenste richting naar duurzame landbouw.

Het voorstel is opgesteld tijdens een bijeenkomst over kringlooplandbouw in Lunteren op 25 mei.

Gebrek aan samenhang

Op de bijeenkomst kwamen een aantal constateringen naar voren. In de eerste plaats dat er geen samenhang is in het beleid voor stikstof, fosfaat, klimaat en voedsel. Andere constateringen waren dat er onvoldoende oog is voor de kwaliteit van de voedselproductie en dat beleid zich nu vaak richt op oplossingen aan het eind van processen zoals stalsystemen en zodebemesting. Verder is er behoefte aan onafhankelijke kennis over kringlooplandbouw en sluit de huidige bedrijfsontwikkeling onvoldoende aan bij specifieke regionale opgaves en inrichting van gebieden. En is er weinig samenhang tussen bestaande regionale en provinciale initiatieven.

Kringloopregio’s en ontwikkelfonds

Om de benoemde knelpunten op te lossen stellen de opstellers een omschakelprogramma naar Kringlooplandbouw 2030 voor. Het voorstel is om samen met provincies in regio’s waar kringloopboeren actief zijn gebieden aan te wijzen waar kringlooplandbouw kan gaan floreren. Daar moeten dan samenhangende (integrale) doelen gesteld worden voor de kwaliteit van voedsel en bodem, water, landschap en groene diensten. Binnen het programma worden 2 concrete instrumenten genoemd:

  1. Gebieden aanwijzen als experimenteergebied met specifieke regelgeving met sturing op doelen en niet met vaststaande middelen. Daar kan gewerkt worden aan nieuw landbouwbeleid, ruimte in regels en andere verdienmodellen voor boeren;
  2. Een ontwikkelfonds inrichten voor onder meer het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Daar hoort ook bij het goed omschrijven en afbakenen van wat kringlooplandbouw precies is. Een onderdeel is ook een specifiek fonds voor ontwikkeling en omschakeling van bedrijven mogelijk te maken. Andere punten zijn het organiseren van bijeenkomsten met beleidsmakers (voor nieuw beleid) en met de landbouwsector en agribusiness. Tot slot moet via het ontwikkelfonds ook een trainings- en onderwijsprogramma worden opgezet.

Kringloopwijzer

De bijeenkomst in Lunteren werd georganiseerd door het NVLV en Frank Verhoeven. Verhoeven houdt zich al jaren bezig met kringlopen en heeft mede op basis daarvan de Kringloopwijzer ontwikkeld.
Verhoeven noemde de volgende definitie voor kringlooplandbouw: “Kringlooplandbouw is het optimaliseren van de productie met zo selectief mogelijk gebruikmaken van externe inputs, realisatie van inkomen over lange termijn en met respect voor natuurlijke systemen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.