Home

Achtergrond 1 reactie

Klimaat zorgt voor opwarming kabinet

De opwarming van de aarde leidt tot stevige klimaatmaatregelen. Het is in het kabinet om daar keuzes in te maken. Dit leidt vooralsnog tot verhitte discussies.

Het klimaat in de Tweede Kamer en bij het kabinet is er deze week niet beter op geworden. Het begint op z’n zachtst gezegd een beetje warm te worden onder de voeten van het kabinet.

Klimaatverdrag van Parijs

In de eerste plaats natuurlijk vanwege de discussie over de dividendbelasting, maar ook de aanpak van het klimaat zorgt voor verhitte discussies. Nederland heeft zich aangesloten bij het klimaatverdrag van Parijs. In het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 49% lager moet zijn dan in 1990, dat is zelfs nog iets ambitieuzer dan de afspraken van Parijs. Er is inmiddels een plan van aanpak: onder leiding van voorzitter Ed Nijpels van het klimaatberaad zijn vijf sectortafels ingesteld die per sector een plan gaan maken. Maar daarvoor moet wel duidelijk zijn hoeveel elke sector ongeveer moet reduceren. Om plannen te maken, moet het doel helder zijn.

Vertraging klimaatakkoord

En dat bepalen van die doelen zijn niet zo eenvoudig, blijkt. Bronnen in de Haagse wandelgangen bevestigen berichten uit NRC dat het klimaatakkoord vertraging dreigt op te lopen door onenigheid in het kabinet op dit punt.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent berekeningen gemaakt hoe efficiënt CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Er zijn hierbij verschillende scenario’s berekend om te kijken hoeveel klimaatmaatregelen kosten en wat ze opleveren. Het PBL-rapport ligt al een maand op de plank, maar het kabinet heeft nog geen groen licht gegeven voor openbaarmaking. De cijfers zouden wat anders uitvallen dan verwacht en in het kabinet is onenigheid over welke sector, welke taakstelling krijgt. De doelstellingen voor de landbouw zouden hierbij stevig onderwerp van gesprek zijn: de ene partij wil harder ingrijpen in de landbouw dan de andere.

PBL maakte eerder vergelijkbare berekeningen, Voorjaar 2017 becijferde PBL dat bijvoorbeeld het invoeren van monomestvergisting een CO2-reductie van 4,7 Mton kan opleveren en € 200 per ton CO2 kost. Dat is duurder dan het omzetten van landbouwgrond naar natuur, (dat kost € 170 per ton CO2), maar de omzetting naar natuur levert ‘slechts’ 0,1 Mton CO2 op. Ter vergelijking: de invoering van kilometerheffing voor auto’s kost € 440 per ton CO2 en levert 2 Mton CO2 op.

Slimmer landgebruik

In het regeerakkoord wordt voor landbouw- en landgebruik een doelstelling van 3,5 Mton CO2-reductie genoemd. Dit kan onder andere door ‘slimmer landgebruik’. De veenweidegebieden liggen hierbij in de gevarenzone. Vernatting van deze gronden lijkt een vrij eenvoudige mogelijkheid om CO2-uitstoot te verlagen. Landbouwgrond onttrekken aan de productie is voor een ‘boerenpartij’ als CDA tegen het zere been, terwijl ingrijpen in het wegverkeer voor VVD weer niet aan de orde is.

De doelstelling van 3,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in het regeerakkoord is indicatief. Het lijkt erop dat er stemmen opgaan om deze doelstelling te vergroten, maar dat het kabinet het hier nog niet over eens is. Het klimaat zorgt ook al voor opwarming van het kabinet.

Eén reactie

  • Verminder de kunstmestproductie en de doelstelling is gerealiseerd!!
    Kunstmestfabriek in Zeeland stoot 3,5 Mton CO2 uit en er is echte mest genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.