Home

Achtergrond

Voorkom gedoe door fouten in Gecombineerde opgave

Binnen de Gecombineerde opgave wordt op meerdere manieren geprobeerd foutief invullen te voorkomen. Dat scheelt tijd, geld en voorkomt een nieuwe stroom bezwaren.

Het invullen en beoordelen van de vragen in de Gecombineerde opgave is weliswaar een jaarlijkse klus, maar geen routineklus. Zeker niet voor boeren die dat 1 keer per jaar doen. Het blijkt elk jaar weer dat tijdig en volledig invullen van de Gecombineerde opgave een flinke klus is voor boeren, adviseurs en voor de uitvoerders bij RVO.nl. In 2017 is de indienperiode verruimd. Indienen vanaf 1 maart is ook dit jaar weer mogelijk. De deadline blijft 15 mei. Indienen daarna kan nog wel, maar dan wordt wel gekort op uitbetaalde bedragen.

Goed voorbereiden

Elk jaar ontstaat een piek in het aantal aanvragen in de laatste weken voor 15 mei. In het verleden leidde dat meerdere malen tot overbelasting van de ICT-systemen en problemen met de bereikbaarheid. Niet voor niets hamert RVO.nl er elk jaar op om tijdig te beginnen. En om voor het werkelijk invullen en indienen van de opgave alvast een aantal zaken te regelen zoals:

Juiste registratie ‘actieve landbouwer’ bij KvK (uiterlijk 15 mei)
Niet alleen moet een boer actieve landbouwer zijn, ook moet de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) gelijk zijn aan de registratie bij RVO.nl. Is dat niet goed en tijdig geregeld dan kan het veel geld kosten. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in 2017 in 2 zaken beslist over de gevolgen van een onjuiste registratie. Twee bedrijven kregen geen betalingsrechten toegekend en werden niet uitbetaald over 2015, omdat de inschrijving in het handelsregister bij de KvK onjuist was op de toen geldende peildatum 15 juni 2015. Dat betekende tienduizenden euro’s per bedrijf schade.

Grondgebruik in ‘mijn percelen’ up-to-date (actueel houden)
Daarbij gaat het om de juiste percelen en gewassen, oppervlaktes en bijvoorbeeld ook de juiste begin- en einddata. Een perceel dat niet meer in gebruik is, maar nog niet afgemeld, levert een zogenoemde dubbelclaim op als de gebruiker van dit jaar de opgave eerder invult dan de vorige gebruiker heeft afgemeld.

Overdracht van betalingsrechten tijdig regelen (uiterlijk 15 mei)
Alleen betalingsrechten die uiterlijk 15 mei zijn overgedragen, kunnen door de koper of huurder dit jaar worden aangevraagd. Let daarbij op de aanpassing van de waarde door een verandering in het budget. Daardoor wordt de waarde ongeveer 4% tot 4,5% lager dan nu nog uit de registratie blijkt.
Artikel gaat verder onder de film.

Maak gebruik van meldingen

Het aantal ingebouwde controles tijdens het invullen van de opgave is niet wezenlijk veranderd dit jaar. Wel zijn er dit jaar voor het eerst meldingen als blijvend grasland wordt opgegeven als tijdelijk grasland en andersom. Waar RVO.nl nadrukkelijk op wijst is dat elk jaar opnieuw waarschuwingen worden genegeerd. Dat kan gaan om dieren waarbij iets niet klopt in de registratie en waarvoor graasdierpremie wordt aangevraagd. Als de registratie dan niet gecorrigeerd wordt, kan dat uiteindelijk een korting opleveren.

Het omgekeerde geldt ook: ingebouwde controles zijn niet per definitie een garantie dat de aanvraag goed is ingevuld.

Veel gemaakte fouten

❶ Negeren van meldingen en waarschuwingen bij het invullen. Voorbeeld: Als een vanggewas na mais wordt ingezet voor invulling van de vergroeningsvoorwaarde ecologisch aandachtsgebied (EA). Dat mag niet en er komt een waarschuwing in beeld. Wordt die genegeerd, dan kan aan het eind de telling van EA-hectares kloppen, terwijl toch niet aan de voorwaarden is voldaan.

❷ Vanggewassen voor EA, grasland voor derogatie precies opgegeven zonder marge. Bij een kleine correctie kan het dan zijn dat niet wordt voldaan aan vergroeningsvoorwaardes of voorwaardes voor derogatie.

❸ Dubbelclaims op percelen (door 2 gebruikers opgeven van hetzelfde perceel). In 2017 is dat 3.000 keer handmatig hersteld, voor 2015 was dat ruim 11.000 keer het geval. Vaak ontstaan die fouten doordat een perceel (nog) niet is afgemeld door de vorige gebruiker.

❹ Fosfaattoestand niet opgegeven, terwijl dat wel mogelijk zou zijn geweest.

❺ Geen verplicht mengsel gebruiken voor de inzaai van vanggewassen voor EA, maar alleen zaaizaad van het gewas dat wordt opgegeven. Dat komt dan bijvoorbeeld aan het licht bij steekproeven waarbij bewijzen zoals facturen worden opgevraagd.

❻ Akkerranden van 30 meter breed tellen slechts voor een maximale breedte van 20 meter. De telling rekent dan ten onrechte met 30 meter.

❼ Geen juist bankrekeningnummer doorgegeven. Klinkt onwaarschijnlijk, maar kwam in 2017 nog 175 keer voor.

⇒ Let op! Negeer geen meldingen en waarschuwingen die op het scherm verschijnen tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave. Controleer altijd wat de melding betekent en welke invloed deze kan hebben op uw subsidieaanvraag.

⇒ Let op! Bij overdracht van rechten in 2018 moeten koper en verkoper rekening houden met een aanpassing van de waarde van toeslagrechten. Dat komt door de overheveling van geld voor betalingsrechten (pijler 1) naar natuurbeheer en de brede weersverzekering (pijler 2). De waarde van de toeslagrechten in 2018 is 4 tot 4,5% lager dan de waarde zonder die korting. In juli wordt bekend hoeveel de rechten in 2018 precies gekort gaan worden.

⇒ Let op! Een aanpassing van een perceel in ‘mijn percelen’ moet ook in de Gecombineerde opgave doorgevoerd worden.

Artikel gaat verder onder de foto.

Vanggewas na mais op uitspoelingsgevoelige grond telt niet mee als vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Koos Groenewold
Vanggewas na mais op uitspoelingsgevoelige grond telt niet mee als vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Koos Groenewold

Afhandeling aanvraag na indienen

Zodra een opgave definitief is ingediend, zijn soms nog acties nodig. RVO.nl stuurt in ieder geval per e-mail een ontvangstbevestiging. Deze gaat naar het e-mailadres dat u heeft ingevuld in de opgave. U kunt de ontvangstbevestiging en uw verstuurde opgave als pdf ook bekijken in ‘Mijn dossier’. Het is altijd aan te raden om die stukken nog even te lezen. Wellicht vallen dan zaken op die nog aangepast moeten worden. 4 belangrijke punten zijn in ieder geval:

Wijzigingen – Is de situatie op 1 april (voor dieren) of
15 mei (voor grond) anders dan u heeft opgegeven met de Gecombineerde opgave? Stuur dan de opgave opnieuw in. RVO.nl gaat uit van uw gewijzigde opgave met als ontvangstdatum de datum van
uw eerste opgave.

Voorafgaande controles lezen – Voor 3 controles in de Gecombineerde opgave is dit jaar een langere periode om ze zonder korting te herstellen. Het gaat om:

 • overlap percelen;
 • geen subsidiabele landbouwgrond;
 • gewas niet toegestaan bij beheerpakket SNL-a.

Deze meldingen kunt u tot en met 19 juni 2018 herstellen zonder dat dit een termijnkorting tot gevolg heeft.

Percelen – Heeft u een wijziging in uw perceelsregistratie? Die geeft u door in ‘mijn percelen’. Lees de toelichting op de pagina Percelen registreren.

Controles – RVO.nl controleert de geregistreerde percelen op grondgebruik en topografische grenzen. De aanvragen voor een regeling in de Gecombineerde opgave worden ook gecontroleerd.

Korting voorkomen

De makkelijkste manier om korting te voorkomen, is op tijd indienen. Het overgrote merendeel van de Gecombineerde opgave wordt doorgaans wel voor 15 mei ingediend. Inleveren na die datum levert in principe 1% korting per werkdag op over de aangevraagde subsidiebedragen. Bij aanvragen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve loopt de teller harder op, met 3% per werkdag inleveren na 15 mei. Indienen na 11 juni betekent onherroepelijk 100% korting ofwel geen subsidie. Zie ook de kortingstabel Gecombineerde opgave 2018.

Afgezien van de kortingen door te laat inleveren, zijn er tal van andere situaties waarin gekort kan worden, dat zijn:

❶ Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies. Dat gaat bijvoorbeeld om de kortingen op basisbetalingen van meer dan € 150.000 en de zogenoemde plafondkortingen als het budget van een regeling niet toereikend is voor alle aanvragen.

❷ Korting voor het niet voldoen aan voorwaarden. Daaronder valt de korting voor het te laat inleveren en voor het doen van een onvolledige opgave. Te veel grond opgeven kan een korting opleveren, maar ook te weinig grond opgegeven of met een foutief gewas.

⇒ Let op! Een volledig overzicht van redenen voor korting is te vinden op RVO.nl.

⇒ Let op! Geef eventuele wijzigingen van gewassen, bijvoorbeeld omdat niet ingezaaid of geplant kon worden wat in eerste instantie de bedoeling was, zo snel mogelijk of in ieder geval uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode (11 juni) door. Dit om te voorkomen dat een wijziging niet ontvankelijk wordt verklaard en de wijziging niet meegenomen wordt in de latere beoordeling van de aanvraag. Door uiterlijk 11 juni dergelijke wijzigingen door te geven, kunnen kortingen en andere sancties voorkomen worden!


Artikel gaat verder onder de foto.

Het opmeten en verwerken van perceelsgegevens met gps kan gedoe over oppervlaktes voorkomen. - Foto: Joris Telders
Het opmeten en verwerken van perceelsgegevens met gps kan gedoe over oppervlaktes voorkomen. - Foto: Joris Telders

Aantal bezwaren loopt op

In de afgelopen jaren is RVO.nl bedolven onder een lawine aan bezwaren over de betalingsrechten en de perceelsregistratie. Met name het aanvraagjaar 2015 spande de kroon met circa 7.000 ingediende bezwaren (zie artikel ‘Meeste bezwaren voorgaande jaren afgehandeld’). Daarbij is ook niet altijd duidelijk in hoeverre op een besluit of bericht van de uitvoeringsorganisatie bezwaar aangetekend moet worden om geen rechten te verspelen. RVO.nl is er zelf duidelijk over: aanvragers kunnen alleen bezwaar maken tegen een beschikking zijnde een besluit dat schriftelijk kenbaar is gemaakt. Doorgaand moet binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Die termijn staat doorgaans ook vermeld op beschikkingen waartegen bezwaar mogelijk is.

Advocaten kijken er toch wat anders tegenaan. Er zijn zelfs juristen die stellen dat je tegen elke uiting vanuit RVO.nl waar je het niet mee eens bent bezwaar moet aantekenen om later geen rechten te verspelen.

Grond niet zonder toestemming meetellen

Waar geregeld gedoe over ontstaat, zijn onduidelijke situaties in het grondgebruik. Over de grootte van een perceel, of over de verdeling van een bepaalde oppervlakte over meerdere gebruikers. In de opgave 2018 is daarvoor expliciet een tekst opgenomen. Door ondertekening van de Gecombineerde opgave verklaart een aanvrager dat hij zelf de gebruiker is van de opgegeven percelen, de percelen gebruikt voor landbouw en voor percelen waarvan hij niet eigenaar of pachter is toestemming heeft van de desbetreffende eigenaar of pachter. Daarmee kunnen situaties worden voorkomen zoals eind vorig jaar naar buiten kwam in de gemeente Berkelland.
Artikel gaat verder onder de foto.

Met ingezaaide akkerranden kan een akkerbouwer voldoen aan zijn vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Peter Roek
Met ingezaaide akkerranden kan een akkerbouwer voldoen aan zijn vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Peter Roek

Vernieuwde basisregistratie percelen op komst

Het project kan gezien worden als een aanloop naar de invoering van een geheel nieuw systeem voor de registratie van grond in Nederland. RVO.nl is bezig met voorbereidingen voor aansluiting van de perceelsregistratie bij de zogenoemde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Gemeenten, provincies en waterschappen beheren de BGT samen met het ministerie van Landbouw, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Ieder van deze organisaties is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de digitale kaart.
RVO.nl is verantwoordelijk voor de landbouwpercelen. In de loop van 2018 wordt meer duidelijk over dat project. Eerst wordt onder meer de impact voor de landbouw nog onderzocht. Voor dit jaar verandert er in ieder geval niets voor de Gecombineerde opgave en de perceelsregistratie.
Artikel gaat verder onder de tabel.


Hulp bij het invullen

Op meerdere manieren kunnen boeren en adviseurs hulp krijgen bij het invullen van de opgave:

❶ Bellen met het Klantcontactcenter van RVO.nl via het nummer (088) 042 42 42. De reguliere openingstijden zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. In mei zijn er extra openingstijden van Klantcontact:

 • Vrijdag 11 mei: 08.30-21.00 uur
 • Zaterdag 12 mei: 10.00-16.30 uur
 • Zondag 13 mei: dicht
 • Maandag 14 mei: 08.30-21.00 uur
 • Dinsdag 15 mei: 08.30-21.00 uur.

❷ E-mail via een contactformulier. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

❸ Social media van RVO.nl op Twitter, Facebook, LinkedIn. Een vraag over de diensten of regelingen? Stel ze aan het webcareteam.

❹ Laat een medewerker van RVO.nl meekijken op uw scherm om u op weg te helpen. RVO.nl ziet alleen het scherm dat u ook ziet en neemt niet de computer over. Tijdens het gesprek zal een medewerker van RVO.nl u vragen op de volgende link te klikken: ‘Start meekijken’. Daarna volgt u de instructies.

❺ Een nieuwe optie is een belafspraak maken. U kunt dan zelf kiezen op welke tijd u teruggebeld wilt worden. Op hetzelfde scherm staan ook verwijzingen naar veelgestelde vragen.


Foto

 • Huur en verhuur van grond en bijbehorende betalingsrechten zoals bij aardappelen zorgde mede voor veel bezwaren in 2015. - Foto: Studio Kastermans

  Huur en verhuur van grond en bijbehorende betalingsrechten zoals bij aardappelen zorgde mede voor veel bezwaren in 2015. - Foto: Studio Kastermans

Of registreer je om te kunnen reageren.