Home

Achtergrond

Alles over de Gecombineerde opgave 2018

Tot en met 15 mei kunnen boeren de Gecombineerde opgave 2018 indienen. Landbouwtelling, subsidieaanvraag en basis voor mestregels in 1 aanvraag.

Een jaarlijkse beproeving voor sommigen, routine voor anderen. Goed invullen blijft een flinke klus, mede omdat er elk jaar weer wijzigingen zijn. Opmerkelijke wijziging dit jaar is bijvoorbeeld dat het onderscheid tussen mannen en vrouwen niet meer van belang is in de jaarlijkse landbouwtelling bij vragen over bedrijfshoofden en arbeid.

Akkerbouwers kunnen aangeven dat hun areaalgegevens gebruikt mogen worden door de Brancheorganisatie Akkerbouw. Het is een van de vragen in het laatste onderdeel van de Gecombineerde opgave 2018 (GO2018) voor het elektronisch ondertekenen.

Wijzigingen mestwetgeving

De landbouwtelling is een van de onderdelen van de GO2018. Minstens zo belangrijk is dat het ook de aanvraag is voor uitbetaling van betalingsrechten, andere grondgebonden subsidies en voor de mestwetgeving. Ook daar enkele wijzigingen. Zoals voor bedrijven waar in 2015 ten onrechte landbouwgrond is aangemerkt als natuurgrond. Zij kunnen dit jaar alsnog betalingsrechten aanvragen uit de Nationale Reserve.

Daling waarde betalingsrechten

Tegelijkertijd daalt de waarde van de betalingsrechten voor alle aanvragers vanwege een overheveling van budget naar natuur en de brede weersverzekering. Wat in ieder geval blijft, is de deadline. Uiterlijk 15 mei 2018 moet de opgave zijn ingediend, sinds 1 maart is het al mogelijk de opgave in te dienen.
Artikel gaat verder onder de foto.

Foto: Joris Telders
Foto: Joris Telders

65.000 Gecombineerde opgaven

Bovengenoemde wijzigingen zijn slechts een greep uit de aanpassingen in de jaarlijkse krachtproef voor menig boer. Circa 65.000 boeren en tuinders hebben de uitnodiging ontvangen van RVO.nl om een Gecombineerde opgave in te dienen. Bijna 60% vult de opgave zelf in, ruim 40% doen adviseurs. RVO.nl verwacht dat dit jaar circa 46.000 bedrijven hun betalingsrechten willen verzilveren. Invullen kan sinds 2016 alleen digitaal.
1 april is de peildatum voor dieraantallen. Boeren die uitbetaling aanvragen voor subsidie agrarisch natuurbeheer kunnen pas vanaf 1 april de benodigde kaarten inzien.

Percelen 2 keer bevestigen

RVO.nl geeft het dringende advies om eerst de percelen bij te werken via ‘Mijn percelen’. De percelen zijn een belangrijke basis voor de Gecombineerde opgave en de Meststoffenwet. Percelen zijn daarbij ook een belangrijke aanleiding voor fouten blijkt elk jaar opnieuw. Die fouten kunnen uiteindelijk tot een korting op de uitbetaling leiden. Wat vaak niet goed gaat, is het bevestigen van wijzigingen in percelen. Alleen het perceel wijzigen in ‘Mijn percelen’ is niet voldoende. Ook in de Gecombineerde opgave moeten eventuele wijzigingen worden bevestigd door de opgave na eventuele wijzigingen in percelen opnieuw te versturen.

Verklaring grond zelf in gebruik

In de Gecombineerde opgave staat een samenvatting van de percelen die zijn opgegeven via ‘Mijn percelen’. Dat is tegelijk een controlepagina waar de aanvrager verklaart dat hij zelf de gebruiker is van percelen en dat hij toestemming heeft van de eigenaar of pachter voor het gebruik van percelen waarvan hij zelf geen eigenaar of pachter is. Het grondgebruik is elk jaar in meerdere situaties een discussiepunt. In de gemeente Berkelland ontstond vorig jaar enige ophef over al dan niet terecht of onterecht meetellen van gemeentegrond door boeren in hun opgave. Dit jaar gaat RVO.nl samenwerken met de gemeente om te voorkomen dat dergelijk situaties ten onrechte kunnen optreden.

Controles tijdens het invullen

Tijdens het invullen wordt in meerdere delen van de opgave gecontroleerd of de gegevens kloppen met andere bekende gegevens. Een voorbeeld is de melding dat een perceel 2 keer opgegeven wordt, de zogenoemde dubbelclaim. Dat kan ook gebeuren als de gebruiker van vorig jaar geen einddatum heeft opgegeven en nog niet heeft gemeld dat hij het perceel niet meer in gebruik heeft. Bij alle controles en waarschuwingen is het belangrijk dat de aanvrager ervoor zorgt dat de oorzaak wordt opgelost. Klink logisch, maar elk jaar zijn er honderden aanvragen waar meldingen zijn weggeklikt om het invullen af te maken, vervolgens zijn de meldingen later vergeten. Alsnog herstellen, bijvoorbeeld na de deadline van 15 mei, is niet altijd mogelijk of kan een korting opleveren.

Kamer van Koophandel

Andere ingebouwde controles gaan over de registratie bij de Kamer van Koophandel, opgave op niet-landbouwgrond en of de juiste gewascode in een bepaald subsidiepakket wordt gebruikt.

Artikel gaat verder onder de foto.

Telers van aardappelen, suikerbieten en granen kunnen dit jaar een machtiging afgeven voor gebruik van areaalgegevens door BO Akkerbouw. - Foto: Peter Roek
Telers van aardappelen, suikerbieten en granen kunnen dit jaar een machtiging afgeven voor gebruik van areaalgegevens door BO Akkerbouw. - Foto: Peter Roek

Belangrijke wijzigingen en aandachtspunten GO 2018

Echt grote wijzigingen zijn er niet in de Gecombineerde opgave 2018. Inmiddels is het de vierde keer dat een opgave binnen het huidige systeem van betalingsrechten wordt gedaan.

Wel opnieuw tal van wijzigingen en aanpassingen die aandacht vereisen. Van boeren zelf of van de adviseur die de opgave verzorgt:

 • Geen check derogatie. In voorgaande jaren kreeg de aanvrager in de Gecombineerde opgave een waarschuwing als hij niet voldeed aan de voorwaarden voor derogatie, zoals het minimale percentage grasland. Die check zit er dit jaar niet in, omdat nog niet duidelijk is hoe de derogatie in dit jaar eruit gaat zien.
 • Vindbaarheid verbeterd. Volgens RVO.nl is de vindbaarheid van alle informatie over de Gecombineerde opgave verder verbeterd. Alle informatie op één pagina op RVO.nl: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gecombineerde-opgave-2018.
 • Registratie bij de Kamer van Koophandel moet op 15 mei in orde zijn en is niet meer achteraf te herstellen. Aanpassing na 15 mei en uiterlijk op 11 juni levert een korting op van 1% per werkdag.
 • In 2018 is er eenmalig een vierde optie voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve. Het gaat om bedrijven met percelen waarop in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat er op die percelen een natuurtypecode lag waarvoor geen subsidie mogelijk was. Dat is een gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
 • Bij vanggewassen gaat de uiterste inzaaitermijn van 30 september naar 15 oktober. Vanggewassen moeten minimaal 8 weken op het veld staan, dat was 10 weken. Bij vanggewassen als onderzaai van de hoofdteelt is geen termijn meer gesteld en mag naast gras ook een vlinderbloemige, zoals rode klaver en voederwikke, worden gebruikt.
 • De extra betaling voor jonge landbouwers geldt altijd voor maximaal 5 jaar, ook als dat volgens de regels eerst niet kon. Jonge boeren die in 2015, 2016 en 2017 extra betalingen hebben aangevraagd maar niet voor maximaal 5 jaar, kunnen dat dit jaar alsnog doen.
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is met ingang van 2018 verboden op percelen en gewassen voor inzet als vanggewas of stikstofbindende gewassen als hoofdteelt voor ecologische aandachtsgebieden.
 • Vrijstelling gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied is verruimd. Bedrijven met meer dan 75% grasland zijn altijd vrijgesteld, in 2018 ook met meer dan 30 hectare bouwland.
 • Alle betalingsrechten worden met 4 tot 4,5% gekort door een overheveling van budget van pijler 1 naar pijler 2 voor weersverzekering en agrarisch natuurbeheer. De nieuwe waarde per recht wordt later dit jaar bepaald. Het betekent dat overgedragen rechten ook minder waard worden.

Artikel gaat verder onder de foto.

Varkenshouders moeten hun aantallen varkens per 1 april 2018 nog zelf opgeven in de Landbouwtelling. - Foto: Paul Dijkstra
Varkenshouders moeten hun aantallen varkens per 1 april 2018 nog zelf opgeven in de Landbouwtelling. - Foto: Paul Dijkstra

Wijzigingen landbouwtelling

In de landbouwtelling 2018 worden 5 nieuwe vragen gesteld:

❶ Bedrijven met geiten of schapen waar de aantallen vooringevuld zijn, moeten zelf de dieren verdelen als ze vallen in het productiedoel gemengd of overig.

❷ Vragen over het Diergezondheidsfonds worden nu vooringevuld.

❸ Mestsoort per staltype voor runderen en varkens bij staltypes waar zowel drijfmest als vaste mest mogelijk is.

❹ Opslagcapaciteit dierlijke mest.

❺ Telers van appels en peren krijgen vragen over de geteelde rassen, dat vervangt de jaarlijkse CBS-enquête voor de Oogstraming appels en peren.

Verdwenen zijn de vragen over aantallen kippen, eenden en kalkoenen, die gegevens komen nu uit de I&R. Er wordt niet meer gevraagd of er leveringen zijn aan consumenten en het onderscheid man-vrouw in het onderdeel Arbeidsgegevens wordt niet meer gemaakt. Vragen over beweiding worden alleen nog gesteld aan rundveehouders.

Juiste perceelsgrootte en gewas cruciaal in opgave

Hoeveel mest afvoeren of aanvoeren? Hoeveel melkvee mag ik houden? Moet ik wel of niet voldoen aan vergroeningseisen? Hoeveel betalingsrechten kan ik laten uitbetalen? Het hangt allemaal af van een correcte opgave van percelen in de perceelsregistratie en vastlegging in de Gecombineerde opgave. Mutaties in de grondsituatie zijn pas volledig als ze ook zijn vastgelegd via de Gecombineerde opgave. Dat wordt vaak nog vergeten, benadrukt RVO.nl.

De grootte van de percelen, maar ook de grondsoort, fosfaattoestand en het gewas spelen daarbij een rol. Het begint allemaal met een juiste registratie van de percelen in ‘Mijn percelen’. Maar vervolgens moet er in de Gecombineerde opgave nog informatie aan toegevoegd worden. Bijvoorbeeld de zogenoemde PAL- en PW-waarden die bepalen hoeveel fosfaat uit meststoffen gebruikt mag worden. Dat betekent wel dat die getallen ook ingevuld moeten worden. Anders gelden automatisch de laagste fosfaatgebruiksnormen. Een juiste opgave van gewassen is ook nodig voor de beoordeling of er vrijstelling is voor vergroeningseisen zoals de gewasdiversificatie en de zogenoemde ecologische aandachtsgebieden. En als er geen vrijstelling is voor de vergroeningseisen, dan is de perceelsregistratie de basis voor de beoordeling of dat goed gebeurt.

⇒ Bekijk de handleidingen en video’s op https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren

Machtiging voor onderzoek akkerbouw

Via de Gecombineerde opgave kunnen telers dit jaar een machtiging afgeven voor gebruik van gegevens door de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Mogelijk wordt dat later dit jaar ook nog van toepassing voor pluimveehouders en kalverhouders. Aan het eind van de opgaaf krijgen alle indieners de vraag voorgelegd of ze ‘een of meer brancheorganisaties willen machtigen om gegevens te ontvangen’. Daarbij moet ja of nee aangevinkt worden. Bij ‘ja’ kunnen gegevens over dieren, gewassen en oppervlaktes worden doorgegeven aan de betreffende brancheorganisatie. Begin maart was dat alleen van toepassing voor de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw). Telers hebben dan voldaan aan hun verplichting tot registratie en gegevensverstrekking.

Heffing per hectare

De gegevens worden doorgeven voor de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie. Dat programma en de financiering via heffingen bij telers is in 2016 goedgekeurd door de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp via een zogenoemde algemeenverbindendverklaring. De basis voor de financiering van het programma is een heffing per hectare. Het betreft de volgende gewassen met daarachter de maximale heffingen per hectare:

 • Consumptie- en pootaardappelen (maximaal € 13,20 per hectare);
 • Zetmeelaardappelen (€ 8,80);
 • Suikerbieten (€ 8,80);
 • Granen (€ 4,40).

Over het verstrekken van de gegevens door RVO.nl is discussie gevoerd vanwege privacy-argumenten, maar uiteindelijk is besloten om het op deze manier te doen. Telers die geen machtiging afgeven via de GO2018 zijn wel verplicht om zich apart te registreren en hun areaal door te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.