Home

Achtergrond 1 reactie

€ 682 miljoen voor GLB-subsidies

De Gecombineerde opgave 2018 is de subsidieaanvraag voor € 682 miljoen subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Met de Gecombineerde opgave worden meerdere subsidies tegelijk aangevraagd. Basis voor de subsidies is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er is € 682 miljoen beschikbaar voor directe GLB-steun in 2018 (€ 724 miljoen in 2017). De belangrijkste subsidies en budgetten zijn als volgt:

Basisbetaling en nationale reserve

Voor wie: Actieve landbouwers met subsidiabele landbouwgrond die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met de juiste SBI-code landbouw. Voor jonge landbouwers en starters zijn er mogelijkheden om rechten uit de Nationale reserve te krijgen.

Budget: Voor de basisbetaling is in 2018 in totaal € 461 miljoen beschikbaar. De waarde van het betalingsrecht is in 2015 bepaald en is verschillend per boer, afhankelijk van de ontvangen bedragen in 2014. De gemiddelde waarde van de betalingsrechten in 2018 is circa € 268. Dat loopt af naar een voor iedereen gelijke waarde in 2019 en 2020 van € 263.

Nationale reserve

In een aantal situaties kan iemand betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. In 2018 kan dit voor:

  • een jonge of startende landbouwer;
  • in 2015 was 90 dagen (of langer) landbouwactiviteiten uitoefenen niet mogelijk vanwege aanleg van openbare werken of aanleg van nutsvoorzieningen;
  • areaal dat viel onder de zogenoemde set-aside-regeling en waarvoor nog geen betalingsrechten zijn toegekend;
  • eenmalig in 2018 is er een regeling voor percelen die in 2015 ten onrechte zijn aangemerkt als natuurgrond volgens een uitspraak van het College voor Beroep van het bedrijfsleven.

Vergroeningspremie

Voor wie: De vergroening is een verplichting voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningsbetaling zijn met elkaar verbonden.

Budget: De vergroeningspremie komt ook uit het budget voor directe inkomenssteun. In 2018 wordt het gemiddelde vergroeningsbedrag circa € 115 per hectare, ruim 43% van de basisbetaling. De hoogte van de vergroeningsbetaling is gekoppeld aan de basisbetaling en daarom voor elke boer verschillend.

Voorwaarden: Voor uitbetaling van de vergroeningsbetaling moet zijn voldaan aan vergroeningsvoorwaarden, kort gezegd:

  • gewasdiversificatie op bouwland;
  • 5% van het bouwland moet ingezet worden als ecologisch aandachtsgebied (EA);
  • behoud van blijvend grasland.

Gelijkwaardige maatregelen: Ook boeren die voldoen aan een gelijkwaardige maatregel krijgen geld voor vergroening. Dit is in Nederland ingevuld met de duurzaamheidscertificaten.

Extra betaling jonge boeren

Voor wie: Jonge boeren (jonger dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag) kunnen een extra betaling boven op het betalingsrecht krijgen. Aan de besteding van de premie is geen voorwaarde verbonden. Jonge boeren die deelnemer zijn in een maatschap kunnen ook aanvragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zoals voldoende zeggenschap.

Budget: Het budget is circa € 13,6 miljoen. De extra betaling jonge landbouwers in 2018 komt uit op circa € 46, dit was in 2016 € 51,05 per hectare, (betalingsrecht) voor maximaal 90 hectare.

Voorwaarde: Jonge boeren kunnen maximaal 5 jaar lang een extra bedrag krijgen. De jaren die ze voor 2015 al actief waren als jonge landbouwer gaan niet meer van die termijn af. Dus jonge boeren die in 2015 tot en met 2017 een toekenning kregen, maar niet voor maximaal 5 jaar, kunnen dit jaar en in 2019 nog weer aanvragen. Boeren die in aanmerking komen, moeten het elk jaar opnieuw aanvragen. RVO.nl toetst elk jaar aan de voorwaarden.
Artikel gaat verder onder de foto.

De graasdierpremie voor vrouwelijke runderen komt in 2018 uit op circa €150 per dier. - Foto: Mark Pasveer
De graasdierpremie voor vrouwelijke runderen komt in 2018 uit op circa €150 per dier. - Foto: Mark Pasveer

Graasdierpremie

Voor wie: Bedrijven waarvan schapen of vrouwelijk vleesvee op niet-subsidiabele gronden grazen.

De premie voor runderen geldt voor vrouwelijke dieren vanaf 2 jaar. In de norm is meegenomen dat naast meerjarige vrouwelijke dieren ook jongvee en stieren meegrazen.

De premie voor schapen is voor ooien en rammen ouder dan 1 jaar. Er wordt rekening gehouden met meegrazende lammeren.

Budget: Voor de graasdierpremie is in 2018 een budget van € 3,35 miljoen beschikbaar. Het bedrag per dier wordt minder als dit budget wordt overschreden. Er geldt een ondergrens van € 1.000 per bedrijf. De premie bedraagt in 2018 € 150 per rund en € 23 per schaap.

Voorwaarden: De graasdierpremie is niet gekoppeld aan de basisbetalingsregeling (BBR) en kan dus los aangevraagd worden. Wel geldt als voorwaarde dat de aanvrager actief landbouwer is. De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening geldt voor die aanwezige dieren welke dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari tot en met 15 oktober.
Artikel gaat verder onder de foto.

Toenamalig staatsecrateris Martijn van Dam op werkbezoek naar aanleiding van noodweer in 2016. - Foto: Jan Willem Schouten
Toenamalig staatsecrateris Martijn van Dam op werkbezoek naar aanleiding van noodweer in 2016. - Foto: Jan Willem Schouten

Brede weersverzekering

Voor wie: Boeren met open teelten in de volgende sectoren: akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij. Ze krijgen een deel van de premie vergoed voor verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals storm, hagel, regenval of droogte.

Budget: € 13 miljoen in 2018, maximaal 65% van de verzekeringspremie per deelnemer wordt vergoed. Als het budget te laag is voor iedere aanvrager die voldoet aan de voorwaarden wordt het percentage lager. Het budget is afkomstig uit het budget voor plattelandsontwikkeling, het zogenoemde POP 3-programma.

Voorwaarden: De verzekering moet worden afgesloten bij een door RVO.nl goedgekeurde aanbieder. In 2018 zijn dat Agriver, Avéro Achmea, Interpolis, Onderlinge Verzekeringen BFAO en Vereinigte Hagel. Verder moet per perceel dat is verzekerd worden aangegeven bij welke verzekeraar het verzekerd is en moet het perceel bij de verzekerde in gebruik zijn. Een overzicht van alle voorwaarden staat op mijn.rvo.nl. Als nog geen verzekering is afgesloten, kan al wel subsidie aangevraagd worden. RVO.nl adviseert om dan contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen tot wanneer afsluiten mogelijk is.
Artikel gaat verder onder de foto.

Het budget voor de brede weersverzekering is in 2018 verhoogd. - Foto: Ron Magielse
Het budget voor de brede weersverzekering is in 2018 verhoogd. - Foto: Ron Magielse

Uitbetaling Subsidie SNL-A

De Gecombineerde opgave is ook de aanvraag voor uitbetaling van de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer SNL-A. Er kunnen geen nieuwe overeenkomsten meer worden afgesloten sinds 1 januari 2016, maar voor de lopende overeenkomsten van deze provinciale regeling moet wel elk jaar een betalingsverzoek ingediend worden. De kaarten om het betalingsverzoek te kunnen indienen, staan vanaf 1 april klaar in de opgave.

Waarde betalingsrechten 4,5% lager

In 2018 en 2019 is het budget voor directe betalingen zoals betalingsrechten, vergroeningspremie en de andere regelingen in de zogenoemde eerste pijler (directe inkomenssteun) lager dan in voorgaande jaren.

Dat komt door een extra overheveling van € 30 miljoen naar de tweede pijler (plattelandsbeleid) voor de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en voor de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Tot deze budgetwijziging is in juli 2017 besloten door de toenmalige staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

De waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 gaat dalen met 4 tot 4,5%. Dit is ten opzichte van de waarde zoals die eerst was vastgesteld voor 2018 en 2019. Die waarde staat op overzichten die boeren hebben gekregen en op mijn.rvo.nl in ‘Mijn dossier’ bij Registraties Betalingsrechten.

Let op

Boeren die rechten kopen of verkopen voor 15 mei zullen rekening moeten houden met de gewijzigde waarde. Rechten die voor 15 mei overgedragen worden, kunnen dit jaar verzilverd worden door de nieuwe eigenaar voor de waarde die de rechten krijgen in 2018. Na 30 juni 2018 berekent RVO.nl de exacte nieuwe waarde van de betalingsrechten. Eigenaren van betalingsrechten krijgen een beslissingsbrief over de nieuwe waarden voor 2018 en 2019.

Dat de waarde van de betalingsrechten lager wordt, heeft ook een consequentie voor de vergroeningspremie. Die bedraagt ongeveer 43% van de waarde van de betalingsrechten.

 

Eén reactie

  • koestal

    Een jonge of startende ondernemer kan het wel weer op z,n buik schrijven,van wege de lastige voorwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.