Home

Achtergrond

Hoe zit het met vergoeding voor vergroening?

Is uitbetaling van een vergroeningsvergoeding ook mogelijk zonder het inzaaien van vanggewas?

Dat is alleen mogelijk als een vrijstelling is verleend van de voorwaarde om 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied in te zetten. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Vrijstelling ecologisch aandachtsgebied

De boer in kwestie had een kleine 25 hectare in gebruik en had aangegeven te zijn vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied in de Gecombineerde opgave 2015. LNV verlaagde vervolgens de oppervlakte waarover de vergroeningsbetaling wordt verrekend met ruim 12 hectare.

Lees ook: Soepelere regels ecologisch aandachtsgebied

Vruchtwisseling

De boer was het niet eens met die korting, omdat hij wel degelijk vruchtwisseling toepaste. Na de oogst van de pootaardappelen zaaide hij niet eerst een vanggewas in, maar gelijk wintertarwe. Het tussendoor inzaaien met een vanggewas voegt niets toe aan de vergroening, was de redenatie van de boer en zou alleen dienen om aan de formele eisen te voldoen.

Korting blijft bestaan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven veegt deze redenering van tafel. Er is geen ontheffing en er zijn geen percelen opgegeven waar vanggewassen zijn ingezaaid. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarden voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied. De regelgeving geeft geen mogelijkheid om op andere wijze te voldoen aan de vergroeningseisen. De korting op de vergroeningsbetaling blijft daarom bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.