Home

Achtergrond 32 reacties

Brede weersverzekering hapert bij droogte

De brede weersverzekering werkt niet goed genoeg vinden boeren, LTO en NAV. Juist bij droogte zoals in 2018 vallen veel schades buiten de dekking. Een lagere premie lager door afschaffing van de assurantiebelasting kan helpen.

Boeren kunnen via de brede weersverzekering (BWV) schade aan gewassen door extreem weer verzekeren met subsidie op de premie. Maximaal 65% van de verzekeringspremie wordt vergoed vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tegelijkertijd heft de overheid 21% assurantiebelasting over de bruto-premie die verzekeraars in rekening brengen. Op basis van de aangevraagde subsidie zou dat uitkomen op bijna € 4 miljoen. Het subsidiebudget in 2018 is € 13 miljoen.

Belasting is 60% van de netto verzekeringspremie

De premie voor de brede weersverzekering varieert van enkele tientjes tot meer dan € 200 per hectare. Dat varieert afhankelijk van het verzekerd bedrag, het gekozen eigen risico en welk percentage van de schade boven de drempel uitbetaald wordt.

Minimaal financieel verlies

De subsidie heeft als voorwaarde dat er minimaal een financieel verlies moet zijn van 30% van de gemiddelde jaarproductie per perceel. In de tabel staat de opbouw voor een bruto-verzekeringspremie van € 130 per hectare. De maximale subsidie is € 84,50 (65% van € 130). De nettopremie is dan € 45,50. Daar komt echter nog de assurantiebelasting bij die wordt geheven over de brutopremie. Dat komt neer op € 27,30. De boer betaalt uiteindelijk € 72,80 per hectare aan de verzekeringsmaatschappij. De assurantiebelasting komt uit op 60% van de netto-premie.

Vrijstelling van belasting

De SGP en CDA hebben al langer aangedrongen op vrijstelling van deze belasting op de weersverzekering. Enkele weken geleden is een motie van SGP en CDA aangenomen in de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om vrijstelling mogelijk te maken. Dat moet de BWV aantrekkelijker maken voor boeren. Op basis van de beschikbare subsidie in 2018, € 13 miljoen, zou de belasting uit komen op circa € 4 miljoen.

Volgens de voorlopige cijfers van RVO.nl zijn in 2018 1.755 aanvragen ingediend voor de brede weersverzekering, dat is 7% meer dan in 2017. Het verzekerde areaal komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 40.000 hectare, net iets meer dan in 2017. In 2015 was het areaal 27.800 hectare verdeeld over 1.175 aanvragers.

Goedgekeurde polissen

In 2018 hebben de volgende verzekeraars een brede weersverzekering met een polis die is goedgekeurd door RVO.nl: AgriVer B.A., Avéro Achmea, Interpolis, OFH / BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.

De 10 meest verzekerde gewassen via de brede weersverzekering zijn op volgorde van areaal-omvang: consumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, peren, snijmais, zetmeelaardappelen, pootaardappelen, appelen en zomergerst.

 

Drempel voor droogteschade

2018 is het eerste jaar dat extreme droogte een rol speelt bij de brede weersverzekering. Daarbij komt nu een grote frustratie bij boeren naar voren. Droogteschade valt onder voorwaarden van de verzekering. Boeren die beregenen maken wel veel kosten, maar juist omdat ze beregenen blijft de oogstschade onder de drempel. Dat trof onder meer akkerbouwer Iwan van Bommel in Deurne. Hij heeft een deel van zijn aardappelen verzekerd en schat in dat hij circa € 100.000 aan kosten heeft gemaakt voor beregening. “Het zou mooi zijn dat we een deel daarvan vergoed krijgen via de verzekering, maar het ziet er naar uit dat het niet gaat lukken”, vertelt Van Bommel. Oorzaak is dat de uiteindelijke opbrengst boven de schadedrempel uitkomt. De hoogte van de schadedrempel is een van de knelpunten in de huidige regeling, evenals de assurantiebelasting op de premie.

Deelname moet omhoog

Voor akkerbouwvakbond NAV is afschaffing van de assurantiebelasting al jaren een speerpunt. Voorzitter Teun de Jong noemt het dan ook mooi dat er nu een motie ligt over afschaffing. “We zijn als NAV ook betrokken bij het overleg over de BWV, dat was al bezig voor de huidige droogte dit jaar. Minder belasting is een van de stappen naar een betere premieverhouding. De deelname moet daarvoor omhoog en daar ligt ook een taak voor verzekeraars om de voorwaarden beter bekend te maken”, aldus De Jong.

Het overleg over aanpassingen van de brede weersverzekering is al meer dan een jaar bezig, stelt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, vast. Dat er nu schot komt in de afschaffing van de assurantiebelasting is dan ook positief. “Waar we ook mee bezig zijn, is de aanpassing van het eigen risico naar 20%”, aldus Van Wenum. “Die mogelijkheid is er en dan moeten verzekeraars dat ook aan kunnen bieden.”

Wel of niet beregenen

LTO ziet ook de ongelijkheid tussen boeren die wel en niet kunnen beregenen. Verschil maken in premies of de kosten van beregenen verzekerbaar maken zijn mogelijke oplossingen volgens Van Wenum. Wat LTO betreft komt er een mogelijkheid om fiscaal gunstig te reserveren voor weercalamiteiten. In zo’n regeling zou dan een soort voorziening voor slecht weer gevormd moeten worden per bedrijf. Van Wenum: “Zoiets is niet binnen een maand geregeld, maar we gaan het zeker doorrekenen om te zien wat mogelijk is.”

Hogere premie bij lagere drempel

Aanbieders van de brede weersverzekering kunnen zich prima vinden in de mogelijke afschaffing van de assurantiebelasting. Tegelijk wijzen ze er op dat bij een lagere drempel een hogere premie niet uitgesloten is. “De mogelijke afschaffing van de assurantiebelasting is een mooi signaal”, aldus directeur Marien Boersma van de onderlinge verzekeraar Agriver, een van de verzekeraars in Nederland op het gebied van de brede weersverzekering en andere gewasverzekeringen. “Meer extreem weer, een groter aantal deelnemers en lagere drempels kan alleen als ook de premie omhoog gaat”, stelt Boersma vast, “2018 stemt in die zin tot nadenken hoe het verder moet.”

Structurele maatregelen zijn nodig zijn om in te kunnen spelen op klimaatverandering. Voorbeelden zijn een betere waterafvoer en -aanvoer. De verzekering is dan de methode om resterende risico’s af te dekken.


 • Taxateur van verzekeraar Agriver weegt aardappelen op een door droogte beschadigd perceel in Gieten (Dr.). - Foto's: Jan Willem van Vliet

  Taxateur van verzekeraar Agriver weegt aardappelen op een door droogte beschadigd perceel in Gieten (Dr.). - Foto's: Jan Willem van Vliet

 • Taxatie van schade in mais. Het verschil tussen goede en slechte kolven is duidelijk te zien.

  Taxatie van schade in mais. Het verschil tussen goede en slechte kolven is duidelijk te zien.

Gelijk speelveld

Bij de invoering van de huidige weersverzekering werd vooral gerekend op schade door wateroverlast. In 2018 was dat eerst ook het geval, maar dat werd later in het jaar vooral droogteschade. “En dan krijg je te maken met verschillen als wel of niet kunnen beregenen en hoe je daar mee moet omgaan. Dat zijn lastige kwesties en daar zijn we nog niet uit”, volgens Boersma. Een ding is voor hem zeker: “Schade moet uit de premie betaald worden.”

Jan Schreuder, directeur van verzekeraar Vereinigte Hagel, is verheugd over de mogelijke afschaffing van de assurantiebelasting. “Dan is er bijna een gelijk speelveld in Europa. Nu is de verzekering in Nederland onnodig duur”, aldus Schreuder, “Meer deelnemers betekent uiteindelijk dat de kosten per hectare lager worden en op die manier kan het een breed gedragen product worden.”

Schreuder ziet ook mogelijkheden in de aanpassing van de EU-regels die gelden voor de BWV. In 2017 is de zogenoemde Omnibusregeling aangekondigd vanuit Brussel. Dat betekent een lagere schadedrempel van 20% tegen 30% nu. De subsidie mag dan bovendien van 65% nu naar maximaal 70%. Dit jaar is dat nog niet in de Nederlandse regels verwerkt. Wat Schreuder betreft moeten er meer financiële middelen komen.

Nieuwe voorwaarden

Het ziet er naar uit dat de voorwaarden voor de brede weersverzekering anders worden in 2019 en volgende jaren. Mogelijk komt er een lagere schadedrempel en kan het budget voor subsidie stijgen. De subsidie op de premie gaat wellicht omhoog, minder of geen belasting betekent sowieso een lagere nettopremie. Maar voor de verzekeraars verandert de premie die ze ontvangen niet door afschaffing van de belasting. En als de deelname stijgt met andere voorwaarden vanuit de regeling zullen ook de verzekeringsvoorwaarden wijzigen. Het betekent in ieder geval een nieuwe afweging maken in 2019.

In het komende jaren wordt ook duidelijk hoe en met welke voorwaarden de weersverzekering verder gaat in de nieuwe GLB-periode. Een ding lijkt wel zeker: boeren met schade door extreem weer kunnen ook dan niet aankloppen bij de overheid.

Boeren over de vraag: wel of niet verzekeren?

Johan Barendregt is akkerbouwer in Schermerhorn (N.-H.) en doet niet mee aan de brede weersverzekering. “We hebben een paar jaar geleden de afweging gemaakt en vonden de schadedrempel te hoog ten opzichte van de premie. Bovendien hebben we 170 hectare akkerbouw, waarvan 70 hectare aardappelen, verspreid in een straal van 10 tot 12 kilometer rond ons bedrijf en in die zin al wat risicospreiding. Schadebeoordeling op perceelsniveau zou wel een optie zijn.” Barendregt sluit niet uit dat hij een ander jaar wel gebruik maken van een verzekering.

Piet Hermus is akkerbouwer in Zevenbergschenhoek (N.-Br.) en heeft al 20 jaar een deel van zijn gewassen (aardappelen en uien) verzekerd. Hermus ziet de brede weersverzekering als laatste reddingsboei en onderdeel van zijn risicomanagement. “Het gaat er om dat je niet omvalt door extreem weer en dan is de premie laag in verhouding tot het risico dat je loopt. Vergelijk de premie eens met andere kosten die je maakt waar je minder bij nadenkt.” Volgens Hermus moeten boeren veel integraler gaan denken en nadenken over de teelt die past op je eigen grond. “Sommige teelten vallen dan af als je bijvoorbeeld niet kunt beregenen.”

Arwin Bos, akkerbouwer in Zwanenburg (N.-H.), verzekert inmiddels 5 jaar zijn aardappels. “Hier vlak bij de kust kan het flink regenen. We hebben er tot nu toe goede ervaringen mee en 2 keer een uitkering gehad.” Volgens Bos kan het lastiger zijn om schade te kunnen claimen nu de schade op perceelsniveau beoordeeld wordt met een schadedrempel van 30%. Als de regels weer anders worden dan maken we een nieuwe afweging.”

Laatste reacties

 • koestal

  het wordt toch niks

 • piethermus1

  De BWV bestaat pas ca 10 jaar. Dus ik verzeker me ca 10 jaar. Maar de voorganger, de neerslagverzekering was er vanaf ca. 2005. Voor die tijd was er uberhaupt geen calamiteitenverzekering.

  Ik was trouwens afgelopen maandag in de Tweede Kamer en het premiebudget gaat met 10 miljoen omhoog. De gewasschade wordt immers mede deels veroorzaakt door deze vorm van versnelde klimaatverandering die wij allen als mensheid, sinds dat we ca. 1,5 a 2 eeuwen geleden fossiele brandstoffen zijn gaan verstoken. Mijn overgrootvader is uit 1838. Slecht 3 generaties ertussen dus. We voegen jaarlijks 3 % fossiele CO2 aan het normale natuurlijke kringloopsysteem toe. De maatschappij heeft dus een verantwoordelijkheid in dit geheel en de Staat, als vertegenwoordiger van de samenleving mag dan mee dokken. (Premiesubsidie dus)

  @koestal. Je snapt niks van de risico's die je als boer hebt. Zo bijkt uit je commentaar. Niet janken als het dan fout gaat. Dat geldt voor veel meer boeren die huilie-huilie doen en verongelijkt zitten te wezen, als iets niet meevalt. Kom op! Je ben ondernemer en boer! Stoer! Geen calimero! Hup! Rug recht! (Ik kan zo slecht tegen dat boeren-mietjes-gejank van de eigen soort. Da's toch niet flink! Daar wil toch geen vrouw mee getrouwd zijn! ).

 • kleine boer

  piethermus wat geef je weer een commentaar man man ga bij een baas werken heb je vast inkomen je durft schijnbaar zelf geen enkel risico te nemen....

 • a van Gerwen

  Piet kan beter eens meer met z'n grond en bedrijf bezig zijn dan zich richten op allerhande milieuclubjes of tweede kamergebouwen. Ik lees geregeld van hem dat hij om de zoveel jaar beteutert staat te kijken als de boel weer eens verzopen is in ieder geval toch vaker dan bij de gemiddelde boer.

 • piethermus1

  Heren, @simpel boerke en @kleine boer
  Ik heb prima grond en alles prima onder controle. Mede dankzij dat ik mijn risico's wel goed in kan schatten. Daarom heb ik mede een BWV. Ik ga ook tijdig geulen graven, draineren, kilveren, ben extensiever gaan boeren, de landbouwbodem sparende. En nog moet ik het beter doen. Ik snap dat er zat jank-collega's zijn, die liever calimero spelen, zelf geen verantwoordelijkheid nemen, ondanks hun zogenaamde ondernemerschap, die niet doorhebben dat het je bedrijf kan kosten als je geen BWV hebt. Die hopen nog steeds dat de Staat hen helpt als er een ramp is. In het huidige politieke landschap gaat dat helaas niet meer gebeuren. En de realiteit is dusdanig dat dat ook niet zo maar gaat gebeuren. Je kunt paritjen stemmen die opkomen voor boeren, wat je wilt, maar met 50000 boeren in ons land zijn we als groep te klein. Als je de harde werkelijkheid buiten je erf niet wilt zien, ben je het niet waard en waardig boer te zijn. En schop onder je kont verdien je dan. Peper in den reet. Hup! Snap de grote boze buitenwereld maar eens een keer.

 • a van Gerwen

  Piet, boeren zijn geen stelletje imbecielen die je zo neerbuigend de les hoeft te lezen. De juiste toon aanslaan is immers ook een kunst, ook al heb je gelijk.

 • kleine boer

  simpelboerke hij schrijft te veel en te vaak over ik ik ik dat zegt genoeg.

 • piethermus1

  Heren, @simpel boerke en @kleine boer. U verweet me neerbuigendheid, maar u reageerde naar mij al even neerbuigend. Dus u krijgt slechts een koekje van eigen deeg. U zorgde zelf mede voor een toon.

  Nou verwijt u me dat ik omga met mensen uit de grote boze buitenwereld, zoals van milieuclubjes en Kamerleden.

  Nu ben ik zelf helemaal niet links, zelfs rechts en heb een christelijk Godsgeloof en stem doorgaans op een partij van het rentmeesterschap. De Schepping en schepselen Gods verdienen respect, ook al ben je boer. Juist zeker omdat je boer bent. Ik stel dan soms ook gewoon de vraag of dat rentmeesterschap en respect voor de Schepping er wel is bij tal van bijvoorbeeld CDA, SGP of CU stemmende boeren? Klimaatverandering, omgaan met de landbouwbodem en met dieren heeft alles te maken met rentmeesterschap. De hedonistische partijen, dus niet christelijke partijen, van links tot rechts, die kennen dat rentmeesterschap niet zo goed. Van VVD tot SP en alles ertussen. Van de VVD kun je geen rentmeesterschap verwachten , die gaan voor veul en plankgas, ook al gaat het ten koste van alles en iedereen. Als er maar geld verdiend wordt om een grote auto te kunnen rijden. Over links hoef ik al helemaal niet veel te vertellen. Dat is vaak bij sommige stemmers uit domme jaloezie of plat eigenbelang omdat dat past bij het eigen wereldbeeld. Dus eigenlijk net zoals bij ons boeren. De PVV-stemmer die wil te simpele makkelijke oplossingen. (Even wat simpele generalisaties)

 • kleine boer

  piethermus je vergeet te reageren op dat artikel van gister waar een akkerbouwer niks krijgt omdat ie zelf beregent heeft en dus kosten gemaakt om de tonnen te halen haalde deed ie niks beurde ie geld .....

 • piethermus1

  Gedaan. Ik heb ook beregend en kosten gemaakt. Dat is part of the deal. Reactie zie ander stuk waar je naar verwijst.

  In ieder geval hebben we als boeren elkaars Broeders Hoeder te zijn en mogen en moeten we elkaar vanuit het christelijke rentmeesterschap aan spreken. Een meerderheid in een groep o.i.v. sociale groepsdruk heeft niet altijd gelijk.

 • melkveehouder .

  @Piethermus1. Bij mij komt het over als een propagandapraatje. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
  .Geef daarom eens aan
  -hoeveel procent van je oppervlakte je verzekerd hebt gehad
  -welke gewassen dit waren
  -hoeveel premie je hebt betaald de afgelopen jaren
  -hoeveel € je aan droogteschade hebt ontvangen
  -hoeveel € aan natschade.
  Dan weten we tenminste waar we over praten

 • piethermus1

  Alles is verzekerd. Aardappelen, Peen BWV. Hierbij kies ik de hoogste vergoeding, laagste eigen risicodrempel (30%), met de laagste drempelwaarde m.b.t. neerslag (50mm binnen 24 uur). Er zitten nog wat extra keuzes en opties aan toeters en bellen, die het duurder zouden kunnen maken.

  De rest moet je meeverzekeren als gewassen te velde. Daarin zit o.a. hagelverzekering. Mijn overige gewassen zijn, tarwe, graszaad, knolselderij, bieten, uien. Premie alles bij elkaar incl. assurantiebelasting over de brutopremie minus premiesubsidie (65%) ca 2500 euro bij 55 ha. Afgelopen jaren heb ik regelmatig wel geclaimd, maar dit jaar niks geclaimd. Ik kon beregenen en beregende dus. Ik heb de afgelopen jaren niks ontvangen. Maar betaal graag premie omdat ik de calamiteit niet wil riskeren.

  In 2013 had ik geld kunnen krijgen m.b.t. peen, maar had toen een drempelwaarde van 76 mm binnen 24 uur. Kwam er net niet aan. Ik wist dat het een moeilijk perceel was en riskeerde het toch. Gegokt en verloren. Eigen schuld, dikke bult. Daar jank ik dus ook niet om.

  Sinds die tijd nog betere afwatering, meer groenbemesters etc. Ik was vanaf 1998 en 2002 al eerdere teelten gaan beginnen om een gespreider oogstseizoen te krijgen met meer risicospreiding. Bovendien ben ik extensiever gaan telen. In 2005 en 2006 kreeg ik nog geld via de voorloper van de BWV, de neerslagverzekering destijds. Voor vnl aardappelen en sperziebonen.

  Hoeveel kosten 2 bespuitingen? (Voor de vergelijking)

 • melkveehouder .

  @piethermus. Allereerst moet ik zeggen dat ik je eerlijkheid wel kan waarderen. Je hebt regelmatig geclaimd maar nooit iets ontvangen.

  We komen zo wel tot het kernpunt waarover ik vaker heb geschreven: de voorwaarden zijn dusdanig opgesteld met behulp van historische KNMI-gegevens dat je nagenoeg zelden in aanmerking komt voor uitkering, laat staan dat je de schade vergoed krijgt. Je hebt zelf al ervaring gehad met deze drempelwaarde waar je nét niet aankwam. Dat is geen toeval hoor!

  Zoals ik al vaker heb gezegd wordt de boeren een worst voorgehouden die ze zelf duur gaan betalen. Deze weersverzekering klinkt leuk, maar is puur in het belang van de staat. Zorgen dat de staat schade nooit hoeft uit te keren omdat deze anderzijds verzekerbaar is. Iedere rechter zal hier naar teruggrijpen en de overheid en waterschappen hebben vrij spel.

  Je bent toch zeker nog niet vergeten dat Schouten deze zomer verwees naar de Brede Weersverzekering toen gevraagd werd om de droogte als ramp aan te wijzen zoals andere landen in Europa.

 • Attie

  Eens met melkveehouder, kocht van de premie liever grond bij.
  Heb je een eigen verzekering's maatschappij..!!

 • kleine boer

  Piethermus das in 10 jaar toch 25000 euro is toch ook al mooi reserve potje

 • piethermus1

  In 1998 was er schade en kreeg ik meer dan 1 ton. In 2002 schade en 25000 vergoed. In 2015 25% schade in de peen, dus onder de drempel van 30%.

  Weten jullie wat mij zo grieft aan sommige commentaren m.b.t. de BWV, is de honende toon. Waarschijnlijk geen ervaring met de BWV. De onwetendheid m.b.t. de BWV vind ik jammer.

  Sommige boeren in zoals in Altena-Biesbosch hebben in 2014 en 2015 voor tonnen schade gehad na veel neerslag. Nu kun je best 1 jaar een fiks bedrag missen, maar de kans erop gaat toenemen.

  25000 is over de jaren best veel. Maar als ik de spuitmiddelenrekeningen van 10 jaar optel kom ik op het 15 a 20-voudige. Kunstmestrekeningen ook een veelvoud. zaai- en plantgoedrekeningen ook een 10 a 20-voud. Etc. Daarom snap ik de focus niet zo op het feit dat de BWV zo zogenaamd duur is. Dat is dus relatief niet het geval. Hoeveel kost een machine park van boeren? Hoeveel kost GPS? Waarom is daar dan geen discussie over?

 • kleine boer

  Piethermus dat komt omdat de verzekering dan bij de vaste kosten komt vooraf met kunstmest bestrijdingsmiddelen kun je in het seizoen nog bepalen wat je doet ivm prijs enz enz het lijkt er sterk op dat je iedereen mee wilt laten doen zodat de premie daalt voor jezelf...

 • kleine boer

  Piethermus je hebt 125000 euro gebeurd als die ton in 98 geen guldens was... maar 125000 :50 Ha=2500 euro delen door 10 jaar is 250 de Ha en je betaald al vanaf 1998 als ik het snel ff ...komt het niet goed ik zal wel ergens fout maken....

 • Attie

  Wat doen pensioenfonds/verzekering's maatschappij...?? Precies ja!!

 • kleine boer

  Ik tel niet goed dat is wel zeker er komt vast een tegen berekening ink de gevallen die er net niet in vielen en waar dus gewoon forse schade niet betaald word...

 • piethermus1

  @kleine boer. In 1998 was de WTS er. De BWV bestaat pas ca 10 jaar. Lees nou eens een keer goed. 20 jaar BWV kan geeneens.

  @Attie. Als je iets niet snapt, hoef je je domheid nog niet zo te etaleren. De BWV is ene calamiteitenverzekering. Dat is een andere soort verzekering, dat die we kennen en gewend zijn. De BWV is onze laatste strohalm, omdat de Staat nimmer meer de ramp tot ramp zal verklaren. Daar hangt immers een rekening aan vast via de WTS. Als mijn collega's de BWV om zeep helpen, door domme zelfdesctructiecampagnes, dan ga ik dat echt niet accepteren en die verantwoordelijk ook verantwoordelijk houden.

  Boerenmafketels met een rare mening op boerenmedia, zijn vaak gewoon schadelijk voor de eigen sector. Zo! Dat is er uit! (Nee! Ik ben niet zo onder de indruk van de sociale groepsdruk van mafketels binnen de eigen agrarische sector, die voor zichzelf stoer een minipodiumpje willen hebben.)

 • Attie

  Goed zo Piet, pak aan die er weer niets van snapt, komt waarschijnlijk door verzekeraars die grond te duur kopen, en te duur verpachten zoals ik soms zie gebeuren. Niettemin succes met je BWV.

 • melkveehouder .

  @Piethermus1. "De BWV is onze laatste strohalm, omdat de Staat nimmer meer de ramp tot ramp zal verklaren"??? Het is precies andersom. Welke belangen behartig je eigenlijk? By the way: hou het wel netjes in de beantwoording.

 • kleine boer

  piet er staat toch heel duidelijk in het stukje hierboven dat je al 20 jaar een deel van je gewassen verzekert.... ik heb het nergens over de soort verzekering dat doe je zelf over goed lezen gesproken...

 • piethermus1

  @kleine boer. Als een redacteur iets niet correct opschrijft, is dat niet mijn verantwoordelijkheid. In mijn reactie corrigeer ik dus de redactie.

  @melkveehouder. Sorry inderdaad voor mijn stekeligheden. Je hebt gelijk. Maar honen over schade bij mij en anderen door sommigen vind ik geen pas hebben. En eigenlijk als een troep hyena's. Zo zijn boeren dus ook t.a.v. elkaar blijkbaar. Waar is het morele kader? Welk moreel kader heeft men dan nog. Maar als er met die boeren (in hun sector) zelf iets aan de hand is, dan moet iedereen en alles overlopen van begrip. Ik doe dat wel. Ik kan dat. Ik heb empathie buiten mijn eigen erf, mijn eigen situatie, mijn eigen sector. Andersom is er een hoop hufterigheid bij collega's t.a.v. elkaar. Ook ik kan hufterig reageren en zijn, maar dan geef ik dat ook toe en zeg Sorry. En dat meen ik dan ook.

 • kleine boer

  Ik ik ik kijk es hoe vaak je dat schrijft piet....

 • Attie

  Net of wij nooit geen aardappels gerooid hebben..

 • piethermus1

  @kleine boer. Zelfreflectie en zelfkritiek daar moeten we meer aan doen. Niet alleen ik-ik-ik-ik, maar ook jij-jij-jij-jij. En iedereen-iedereen-iedereen-iedereen. Zelfkritiek en zelfreflectie. Dat is niet zo ons sterkste punt al boeren. Pas bij kritiek en fouten zien en erkennen kun je leren en is de oplossing voorhanden. Niet met vingerwijzen naar de ander. Omdat wij boeren veel snelle ad-hoc beslissingen moeten nemen, maken we dus veel fouten , die onderdeel zijn van ons beslissingsproces. Dat hoort juist bij ons vak. Daarom kunnen vaak fouten ook best vaak goed en snel oplossen.

  Zelf kan ik heel goed sorry zeggen bij fouten, ook al hoef ik dat niet en kan heel goed over mijn eigen schaduw heenspringen. Jij ook?

 • kleine boer

  Nee piet ik sta met beide benen op de grond ik ben niet zo'n springer.

 • piethermus1

  @kleine boer. Mensen die niet aan zelfkritiek en zelfreflectie doen zijn de ergsten. Dat zijn de extremisten en fundamentalisten. Die maken altijd alles kapot. Extremisten en fundamentalisten heb je in alle groepen. Dus ook binnen boerengroepen en ook binnen anti-boerengroepen. In mijn hovaardige oordeel zeg ik dat beide tot het Kwaad behoren. Maar wie ben ik om dat te zeggen? In ieder geval ben ik radicaal tegen extremisten.

 • kleine boer

  Ach piet iedereen de les lezen geeft ook geen goed voorbeeld ....

 • piethermus1

  Licht er maar net aan. Maar klopt op zich doorgaans wel. (Niet altijd)

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.