Home

Achtergrond

Meningen sterk verdeeld over noodzaak Interimwet veedichte gebieden

De reacties op het wetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden zijn behoorlijk divers. Ze variëren van ‘het laatste redmiddel’ tot ‘geen enkele meerwaarde’. Dat komt naar voren uit de consultatieronde die tussen medio april en medio juni is gehouden door het ministerie van Economische Zaken.

De Interimwet veedichte gebieden moet de provincies een instrument in handen geven om de omvang van de veehouderij te beperken in gebieden waar de kwaliteit van de leefomgeving op het spel staat. In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Van Dam weten dat er meer dan honderd reacties op het wetsvoorstel zijn binnengekomen, waarvan de helft van individuele boeren. Een kleine veertig kwamen van belangenorganisaties.

Angst voor uitwijken naar Noord-Limburg

Volgens het interprovinciaal Overleg (IPO) is de mogelijkheid om nu te sturen op dieraantallen te klein. Het IPO ziet de nieuwe wet dan ook als een noodzakelijke aanvulling op het bestaande instrumentarium. Wel wijst het IPO erop dat het wetsvoorstel een laatste redmiddel is. De wet moet specifiek worden toegesneden op die gebieden waar deze kan bijdragen aan een oplossing van de problematiek. IPO doelt hiermee op de zandgronden van Noord-Brabant. Het IPO is wel bezorgd dat het sturen op dieraantallen in Noord-Brabant zal leiden tot het uitwijken van veehouderijen naar Noord-Limburg.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is de problematiek in de veedichte gebieden zorgwekkend en is snel ingrijpen noodzakelijk. VNG pleit voor een nauwe betrokkenheid van gemeentes bij de besluitvorming van de provincie over het toepassen van de Interimwet.

‘Oorzaak is het falende overheidsbeleid’

De sectororganisatie LTO Nederland en de vakbonden NVP, NVV en NMV onderkennen de verantwoordelijkheid van veehouders om te komen tot een goede omgevingskwaliteit. Maar de huidige problematiek is in hun ogen toch vooral een falend overheidsbeleid dat de concentratie en uitbreiding van veehouderijen in bepaalde gebieden mogelijk heeft gemaakt. De invoering van de Interimwet heeft geen meerwaarde, vinden de organisaties. Eventuele verdere overheidsmaatregelen zouden via het omgevingsrecht moeten worden genomen.

Verder zouden de sectororganisatie en vakbonden graag zien dat de overheid de verduurzaming stimuleert, waardoor bedrijven nieuwe huisvestingssystemen en technieken kunnen toepassen. De Interimwet geeft in de ogen van de sector de provincies te veel ruimte om in te grijpen, dat zal leiden tot veel onzekerheid in de sector, is de vrees.

Advies van Raad van State

In zijn brief laat Van Dam weten dat in de memorie van toelichting uitgebreid zal worden ingegaan op de reacties uit de consultatie. Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State. Als het advies binnen is, zal het komende kabinet moeten beslissen of het wetsvoorstel naar de Kamer gaat, aldus Van Dam.

Of registreer je om te kunnen reageren.