Home

Achtergrond 20 reacties

Predatie speelt weidevogels parten

Roofdieren zijn een steeds groter probleem bij weidevogelbeheer. Boeren pleiten voor intensivering van de jacht.

Goed weidevogelbeheer is niet afdoende om de toegenomen predatie het hoofd te bieden. Ondanks grote inzet van boeren, burgers en buitenlui waren de resultaten na 2014 vooral in het noorden van het land slecht. De angst bestaat dat roofdieren de weidevogels het laatste zetje geven om definitief uit het landschap te verdwijnen. Boeren en jagers roepen om intensivering van de jacht, natuur- en landschapsorganisaties wijzen vooral naar de intensivering van de landbouw.

Jos Hooijmeijer (49), teamleider van het grutto-onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen, tuurt door zijn kijker over de polders net boven het Friese Koudum, een mix van regulier boerengrasland en een reservaat waar het weidevogelbeheer doorgaans goed op orde is. “Dit gebied telde vorig jaar 200 gruttonesten”, zo vertelt hij. “Van deze nesten zijn uiteindelijk nul kuikens uitgevlogen.”

Jos Hooijmeijer is teamleider van het grutto-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt de ontwikkeling van de gruttostand op de voet. - Foto: Anne van der Woude
Jos Hooijmeijer is teamleider van het grutto-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt de ontwikkeling van de gruttostand op de voet. - Foto: Anne van der Woude

Ook hier speelt toegenomen predatie de weidevogels parten. Over het geheel van het Friese onderzoeksgebied, dat ruim 10.000 hectare telt, is de nestoverleving in de afgelopen twee jaar gehalveerd ten opzichte van de periode 2012-‘14. Vorig jaar kwam minder dan 40% van de nesten uit. Van de kuikens ging meer dan de helft verloren door predatie. Het grutto-onderzoeksgebied is dusdanig groot dat het volgens Hooijmeijer een goede afspiegeling vormt van de omstandigheden in Nederland. Veehouders bevestigen zijn lezing.

Predatie groeiend probleem

Predatie vormt een toenemend probleem, al blijkt het verzamelen van harde cijfers een behoorlijke uitdaging. Boeren zouden gezien de resultaten kunnen gaan twijfelen aan het nut van weidevogelbeheer. Gelukkig blijkt uit eerder onderzoek dat er in jaren met normale predatie wel degelijk direct verband is tussen de bedrijfsvoering van melkveehouders en de kans dat gruttonesten succesvol uitkomen. En dat is belangrijk, omdat het verschil echt wordt gemaakt met de productie van jongen. De overlevingskans van volwassen grutto’s is al dertig jaar vrij constant.

Uit onderzoek blijkt wel degelijk direct verband tussen de bedrijfsvoering van melkveehouders en de kans dat gruttonesten succesvol uitkomen

Op nat kruidenrijk, na half juni gemaaid grasland is de kans dat een nest uitkomt met 50 tot 60% het grootst. Op ongemaaid regulier grasland neemt dat, ondanks actieve nestbescherming, af tot 40-50% om te slinken tot 20% als boeren tijdens het maaien minder dan 20 vierkante meter gras rond het nest laten staan. Ook blijkt uit onderzoek (Kentie) dat de kans dat jongen overleven hoger ligt op kruidenrijk grasland. Ze vinden er voedsel en schuilen er.
Binnen het gruttoproject wordt al drie jaar de aanwezigheid van insecten in weidegrond gemonitord. Opvallend is dat in de praktijk alleen kuikens die voor begin mei ter wereld komen, een goede kans maken op uitvliegen. Dit zou te maken kunnen hebben met een te vroege piek in het insectenaanbod. Een van theorieën is dat het aantal insecten in de afgelopen decennia flink is afgenomen als gevolg van intensieve bemesting, ontwatering en wellicht het gebruik van nieuwe bestrijdingsmiddelen.

Verandering cultuurlandschap door intensivering landbouw

Hooijmeijer erkent dat de toenemende predatie een groot probleem vormt, maar als onderliggend probleem wijst ook hij op de verandering van het cultuurlandschap door intensivering van de landbouw, die predatoren in de kaart speelt. De hoogtijdagen van weidevogels in Nederland waren in de jaren zestig en zeventig. Het beheer van het cultuurlandschap was optimaal waardoor weidevogels konden floreren als nooit tevoren. Daarna is er veel veranderd. Niet alleen maar negatief, maar wel ten nadele van de weidevogelstand. Goed voorbeeld is het stoppen met het gebruik van insecticiden als DDT begin jaren zeventig. Mede als gevolg van deze maatregel nam het aantal roofvogels, en dus predatoren van weidevogels, in het buitengebied fors toe. Dan zijn er nog ontwikkelingen als ruilverkaveling, diepteontwatering en de bouw van grote gemalen. Hierdoor werd een ongekende schaalvergroting in de melkveehouderij mogelijk, die nu nog doorgaat.

Deze uitleg valt zeker niet bij alle boeren in goede aarde, al is er wel degelijk sprake van toenemend begrip. Er zijn grote groepen boeren die kosten noch moeite sparen om de weidevogelstand te verbeteren. Zijn zien hun inspanningen teniet gedaan worden door in hun ogen falend beleid.

Grote groepen boeren zien hun inspanningen voor verbeteren weidevogelstand teniet worden gedaan door falend beleid

Natuurorganisaties en overheden hebben steken laten vallen. Boeren ergeren zich groen en geel aan het feit dat roofdieren als vossen of steenmarters zo lang de hand boven het hoofd is gehouden. Ook de werkwijze van terreinbeherende organisaties (tbo’s) doet de wenkbrauwen fronsen. Verschraling van natuurgrond werkt niet altijd in het voordeel van weidevogels en ook tbo’s kunnen meer maatregelen nemen om de predatiedruk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door landschapselementen te verwijderen die als uitvalsbasis worden gebruikt door predatoren.

Weinig actueel onderzoek

Opvallend is dat er relatief weinig actueel onderzoek naar predatie van weidevogels heeft plaatsgevonden. Daarom voelen boeren zich ook vaak roependen in de woestijn. Afgelopen jaar werd binnen het gruttoproject wel extra aandacht aan predatie besteed. Vaststellen om welke rovers het gaat, bleek bij het ontbreken van hard bewijs als camerabeelden, echter een lastige klus. Vaak was het een kwestie van interpretatie en uiteindelijk kon in meer dan 40% van de gevallen geen predator worden aangewezen. In 23% van de gevallen kon de vos worden aangewezen als rover van eieren, maar dat percentage is waarschijnlijk een onderschatting. Ook werden predatiesporen aangetroffen van onder meer de bruine kiekendief, bruine rat, bunzing, havik, hermelijn, kauw en steenmarter.

Op meerdere plaatsen wordt geëxperimenteerd met afrasteringen die grotere grondpredatoren als de vos buitensluiten. It Fryske Gea wil de proef in de Workumer binnenwaard en Jouke Sjoerdpolder 3 jaar volhouden. De bedoeling is om het gebied van februari tot juli af te rasteren. Met camera's wordt gemonitord of de vossen inderdaad buiten het gebied blijven. - Foto: Anne van der Woude
Op meerdere plaatsen wordt geëxperimenteerd met afrasteringen die grotere grondpredatoren als de vos buitensluiten. It Fryske Gea wil de proef in de Workumer binnenwaard en Jouke Sjoerdpolder 3 jaar volhouden. De bedoeling is om het gebied van februari tot juli af te rasteren. Met camera's wordt gemonitord of de vossen inderdaad buiten het gebied blijven. - Foto: Anne van der Woude

Om de invloed van predatie verder te meten wordt vanaf 2017 op meerdere plaatsen geëxperimenteerd met het afrasteren van weidevogelgebieden die grotere grondpredatoren als de vos buitensluiten. Zo ook boven Koudum. Maar liefst 6 kilometer aan stroomdraad moet vossen buiten een weidegebied van ruim 100 hectare houden. Experimenten hebben bewezen dat dit een gunstig effect kan hebben op de lokale weidevogelpopulatie. Deskundigen plaatsen wel de kanttekening dat het wat al te gemakkelijk is alleen naar de vos te kijken en geen oplossing biedt om de landelijke teruggang van weidevogels te keren. Sterker, vossen zijn ook weer verantwoordelijk voor predatie van andere weidevogelpredatoren als hermelijnen en wezels. Bovendien bestaat het gevaar dat een tegen de vos afgeschermd gebied juist als een magneet andere predatoren aantrekt.

Laatste reacties

 • Jaap39

  Boeren denken altijd al in oplossingen om predatie tegen te gaan. Maar als je stem jarenlang stelselmatig niet gehoord wordt haken zelfs actieve weidevogel boeren af en stoppen desnoods met beheer ervan.

 • DJ-D

  Komt dit ook even ter sprake bij Pauw? 200 paar in beheersgebied en helemaal niks! Natuurorganisaties hebben verstand van propaganda en potjes graaien maar echt niet van weidevogels.

  Van weekend maisland bemest en werkelijk helemaal niks....

 • Jaap39

  Goed artikel trouwens.

  Maar dat afrasteren wat nu op plekken gebeurd..... de omgeving die niet afgerasterd is, die moet de predatoren maar opvangen? Bedankt voor uw medewerking TBO.

 • Ewullink

  Leuk die stroom draad het stikt hier alleen van de ooievaars.. ..........

 • yongone

  de antwoorden staan al in de vragen van de laatste alinea.
  Dus eerst maar duur onderzoek.

 • yongone

  tip, Vraag eens bij uitloop kippen bedrijven hoe die de vos keren, voordat je zoveel onnodige stroom draad in het natuurgebied zet waar weer veel vogels tegen te pletter aan kunnen vliegen.

 • Jaap39

  Landsschapspijn, mede mogelijk gemaakt door de....

 • Noordam2

  bezig op mijn akkerbouw grond verplaats ik de kiviets nesten om ze te sparen, echter zowel voor als achterop het perceel bivakkeren buizerds. uiteindelijk zijn de kuikens kansloos! jammer!!!!

 • Gijs Gans

  Naast een weidevogel gebied zijn 10 ooievaars nesten hier .nog geen 200 meter vliegen .
  Maar de boeren krijgen de schuld
  wakker worden

 • oeleboele

  Hier kleine vogels en weidevogels ook bijna niet te spotten. I.p. zou het nu in het buitengebied een drukte van belang moeten zijn wat weidevogels betreft, maar ja, de predatoren doen zich er helaas te goed aan.
  en dan bedoel ik gewoon natuurgebied, waar de melkveehouder niet komt met zijn grote machines en intensivie landbouw.........

 • frl

  Van die 200 gruttoparen(vorig jaar) waren eieren/kuikens in 2 nachten weg, oorzaak vossen van 2 kanten het gebied binnen

 • koestal

  Het is al veel te laat voor actie,het kwaad is al geschied . Laat ze boeren maar lekker de schuld geven ,dan kunnen de hoge heren hun handen wassen in onschuld en lekker slapen !

 • deutz40

  Zeg al jaren bij de agrarische natuurvereniging dat predatoren de hoofdoorzaak zijn van de achteruitgang van de weidevogels, maar volgens hen ligt het probleem bij de manier van boeren, dus niet.

 • jjbm

  Laat diegenen die de boeren de schuld geven het dan zelf maar beter doen: koop een boerderij en ga weidevogels kweken.

 • muisje65

  vorig jaar op een perceel 10 kievitnesten verlegd . in een nacht weg gehaald doorwaarschijnlijk de vos.

 • glaasje

  Sinds dat die natuur en milieu clubjes wat te zeggen hebben, is de natuur alleen maar achter uit gegaan. Weide vogels gaan weg i.v.m. alle bescherming van roofdieren. Nog nooit zoveel buizerds -ooievaars- steenmatters- kraaien- vossen - enz. gezien. In de nieuwe natuur gebieden wil geen dier zitten doordat er geen voedsel te vinden is. En door de belachelijke aanscherping jaarlijks van het mestbeleid raakt de hele natuur en wateren van slag omdat er onvoldoende fosfaten zijn. 20 jaar geleden waren er nog weide vogels zat. Mest heeft nederland nodig voor goede vruchtbare grond, en geen overschot aan roofdieren.

 • Henk Tennekes

  De weidevogels zullen verdwijnen. Er is een gebrek aan insecten ontstaan door het veelvuldig gebruik van insecticiden die gemakkelijk uitspoelen naar het grondwater of afspoelen naar het oppervlaktewater. Door deze verontreiniging van het landschap staan insecten langdurig bloot aan deze stoffen en leggen uiteindelijk het loodje. Predatie lijkt misschien een oorzaak, maar wat in feite plaats vindt is verwijdering van een verzwakte vogel populatie, die zwaar ondervoed is.

 • alco1

  Henk. Met alle respect. Weidevogels leven vooral van bodemleven en deze wordt alsmaar minder door de verschraling.
  In natuurgebieden wordt niet gespoten en krioelt ervan de insecten, maar geen weidevogel te bekennen.
  "Verklaar".

 • okswerd

  reinder
  Vorig jaar is van onze weidevogels 80 % gepredeerd. De vos, steenmarter, katten, reiger, kraai, buizerd, honderden meeuwen, allemaal hebben ze er aan bijgedragen,
  Het is heel moeilijk om de juiste dader aan te wijzen, maar s avonds hoor je ook heel vaak alarm in het veld, dan loop er weer een of andere moordenaar tussen de jonge weidevogels.
  Er zijn ons veel te veel mogelijkheden om de predatoren te pakken afgepakt
  De lichtbak vergunning is soms onmogelijk, de dwalende katten verder als 300 meter van gebouwen mogen niet meer bejaagd worden, de kraaien vangkooi is in de ogen van al die zogenaamde dieren liefhebbers verboden, de steenmarter, bunzing, en de meeuwen zijn allemaal nog beschermd.
  Het is bij ons geen twee voor twaalf meer maar kwart over twaalf.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.